ABS Investment S.A. kończy 3 kw. 2015 r. bardzo wysokim zyskiem

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zakończyła 3 kw. 2015 r. zyskiem netto w kwocie 1.418 tys. zł. Osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych było rezultatem dobrych decyzji inwestycyjnych i wzrostu wartości portfela inwestycyjnego Emitenta oraz systematycznej realizacji pewnej grupy aktywów.

 Spółka wypracowała w 3 kw. br. 136 tys. zł przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku wartość sprzedaży wynosiła 55 tys. zł. Rok wcześniej ABS Investment S.A. zanotowało także stratę netto na poziomie 2.257 tys. zł. Dokonane zmiany w portfelu inwestycyjnym oraz dokładna i wieloetapowa selekcja podmiotów pozwoliły jednak na osiąganie dodatnich wyników finansowych na działalności inwestycyjnej, bowiem po 3 kw. 2015 r. Emitent zanotował już 2.706 tys. zł zysku netto.

„W minionym roku nakłada się na siebie kilka pozytywnych trendów biznesowych. Po pierwsze sytuacja spółek portfelowych jest bardzo dobra i wszystko wskazuje na to, że będzie się w dalszym ciągu poprawiać. Po drugie kilka ostatnich projektów, w które ABS zainwestował, np. BVT czy Outdoorzy.pl, rozwija się lepiej niż zakładały optymistyczne prognozy. Po trzecie portfel umów na usługi doradcze pozwala na osiąganie rekordowych przychodów. Po czwarte zainteresowanie nowych inwestorów spółkami portfelowymi ABS jest ogromne, a potwierdzeniem tego jest fakt, że większość z nich pozyskało w ostatnich miesiącach sporo kapitału z emisji akcji i obligacji, co pozwala na dalszy ich rozwój. Po piąte zmiany organizacyjne i redukcja kosztów przeprowadzona w roku poprzednim poprawiły w znacznym stopniu efektywność działania. Po szóste ilość i jakość nowych projektów inwestycyjnych, jakie trafiają do ABS umożliwia wybór tych najciekawszych i najefektywniejszych, a tym samym płynne reinwestycje środków uzyskanych ze sprzedaży aktywów i świadczenia usług. I jako ostatni punkt wymieniłbym zdecydowane umocnienie brandu ABS w branży, co daje możliwość uczestniczenia w nowych inicjatywach biznesowych i poszerzenie liczby partnerów biznesowych.” – mówi Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Czytaj również:  ONE MORE LEVEL S.A. zaprezentuje grę God’s Trigger na amerykańskich targach PAX WEST

Spółka prowadzi działania mające na celu wzrost przychodów ze świadczenia usług doradczych oraz redukcję kosztów stałych. Głównym obszarem działalności ABS Investment S.A. pozostaje jednak segment inwestycyjny, a saldo na działalności inwestycyjnej w 3 kw. br. wyniosło 1.751 tys. zł. Na tak wysoki zysk wpływ miała głównie aktualizacja wycen spółek portfelowych oraz sprzedaż akcji. Na podkreślenie zasługuje także fakt uzyskania rekordowych przychodów z działalności operacyjnej. Emitent posiada bezpieczny model biznesowy, a wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia wynosi 0,13. Zarząd Spółki z dużym optymizmem spogląda na kolejne kwartały z uwagi na bardzo dobre wyniki finansowe osiągane przez podmioty znajdujące się w portfelu inwestycyjnym.

„Jeżeli chodzi o sytuację w spółkach portfelowych to pierwszy raz w naszej historii mogę powiedzieć, że wszystkie kluczowe spółki zaskoczyły mnie czymś pozytywnym. W IV kwartale tego roku zakładam kontynuację tego trendu oraz podtrzymanie dobrej passy ABS Investment S.A.” – ocenia Jarosz.