ABS Investment S.A. z prognozami finansowymi na 2016 r.

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zakończyła 1 kw. 2016 r. zyskiem netto w kwocie 91 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 296 tys. zł. Emitent przedstawił również prognozy finansowe na 2016 r.

ABS Investment S.A. prognozuje wypracowanie w 2016 r. zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 – 0,55 zł. Z kolei wartość aktywów Spółki (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec tego roku od 3,60 zł do 4,00 zł. Prognozy finansowe Emitenta zostały sporządzone w oparciu o zakładane przez Zarząd wyniki z działalności inwestycyjnej, otrzymane dywidendy od spółek portfelowych, prowadzone nowe inwestycje w spółki publiczne oraz zawarte umowy na świadczenie usług doradczych.

„Prognozujemy wypracowanie w tym roku zysku brutto w przedziale 0,50 – 0,55 zł na akcję oraz uzyskanie wartości aktywów na akcję na koniec roku w przedziale 3,60 – 4,00 zł. Traktujemy to jako duże wyzwanie i bardzo ambitny cel, lecz możliwy do zrealizowania.” – ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Spółka istotnie zwiększyła w 1 kw. br. poziom przychodów generowanych ze świadczenia usług doradczych, bowiem w analogicznym kwartale ub. roku ich wartość wyniosła 100 tys. zł. Ten segment biznesowy, a przede wszystkim wysokość osiąganych w nim przychodów, pozwala Emitentowi na zabezpieczenie bieżących kosztów funkcjonowania bez konieczności dokonywania transakcji finansowych. ABS Investment S.A. stale zwiększa portfel zawartych umów doradczych, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki w kolejnych kwartałach. Warto również dodać, że 1 kw. 2016 r. był piątym kwartałem z rzędu, w którym Emitent zanotował dodatni wynik netto. Świadczy to o utrzymaniu trendu wzrostowego i to pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej.

Czytaj również:  SSK S.A. zakończyła pierwsze półrocze 2018 roku zyskiem EBITDA oraz wzrostem przychodów netto ze sprzedaży w ujęciu rdr.

„Działalność inwestycyjna i usługowa są ze sobą silnie skorelowane dlatego, że ABS świadczy usługi głównie dla spółek portfelowych. Czym szerszy i bardziej aktywny  portfel, tym i większe możliwości dla ABS w zakresie doradztwa. Szczególnie interesuje nas aktywność w zakresie przejęć i fuzji, budowania strategii oraz pozyskiwania partnerów handlowych i finansowych. W związku z tym zwiększenie liczby spółek w portfelu ABS sprzyja również wzrostowi przychodów z usług. Oczekujemy więc dobrych wyników finansowych w kolejnych kwartałach.” – dodaje Jarosz.

ABS Investment S.A. pozostaje aktywne w swoim głównym obszarze działalności, a więc inwestycjach kapitałowych. Wartość portfela inwestycyjnego Spółki na koniec 1 kw. 2016 r. wynosiła blisko 20 mln zł, z czego ok. 17,6 mln zł stanowiły podmioty notowane na rynku NewConnect oraz na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Emitent cały czas poszukuje interesujących spółek, prowadząc ich wnikliwą selekcję oraz dobór w oparciu o bardzo rygorystyczne kryteria inwestycyjne. W ostatnim czasie do portfela inwestycyjnego ABS Investment S.A. włączone zostały innowacyjne i perspektywiczne podmioty, z którymi Zarząd Spółki wiąże bardzo duże nadzieje. Emitent liczy w tym roku także na uzyskanie wysokich przychodów z tytułu otrzymania dywidend ze spółek portfelowych.