JR HOLDING S.A. z rekordowym zyskiem w 2015 r

0

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., wypracowała w 2015 r. skonsolidowany zysk netto w kwocie 6,6 mln zł i w porównaniu do wcześniejszego roku, w którym wyniósł on 2,6 mln zł, wzrósł o ponad 154% (przy przychodach netto ogółem 12,8 mln zł na koniec 2015 roku, wobec 6,7 mln zł na koniec 2014 roku). Był to tym samym najlepszy rok dla Emitenta w całej jego historii.

 W samym 4 kw. 2015 r. Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. osiągnęła 4,5 mln zł zysku netto, a jej przychody netto ogółem wyniosły 8,1 mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku zysk netto sięgnął 0,7 mln zł przy przychodach netto ogółem na poziomie 2,4 mln zł. Znacząca poprawa wyników finansowych jest rezultatem prowadzenia bardzo rentownych inwestycji. Istotny wpływ na osiągnięty zysk ma zmiana struktury najemców powierzchni biurowych i handlowych w posiadanych nieruchomościach komercyjnych, a także wejście przez Spółkę w branżę Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaiki. Posiadane przez Emitenta akcje spółki Columbus Energy S.A. budzą olbrzymie zainteresowanie dużej ilości podmiotów oferujących ich odkup za cenę dającą kilka tysięcy procent zwrotu z tej inwestycji. Zarząd Emitenta z uwagi na bardzo dobrą sytuację finansową oraz ze względu na zbliżającą się finalizację sprzedaży nieruchomości Galeria Ramzes w Zielonej Górze, po wpłynięciu środków ze sprzedaży tej nieruchomości, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej wypłatę dla Akcjonariuszy dywidendy zaliczkowej za 2016 rok w wysokości od 0,04 zł do 0,15 zł przypadającej na 1 akcję.

„Jestem niezwykle zadowolony z rozwoju całej Grupy Kapitałowej, widocznego w osiągniętych wynikach finansowych – najlepszych w naszej historii. Głównym czynnikiem, który pozwolił nam wypracować tak wysoki zysk netto było wejście na rynek Odnawialnych Źródeł Energii. Skutecznie realizujemy także założenia planu rozwoju w zakresie naszej podstawowej działalności, czyli inwestowaniu w nieruchomości komercyjne. Pozytywna finalizacja transakcji sprzedaży Galerii Handlowej Ramzes w Zielonej Górze pozwoli nam realnie myśleć o wypłacie dywidendy. Nieustannie poszukujemy również kolejnych atrakcyjnych nieruchomości, które spełniają nasze kryteria inwestycyjne. Jestem przekonany, że osiągnięte wyniki potwierdzają trafność przyjętych przez Zarząd założeń.” – ocenia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Czytaj również:  SSK S.A. - wyniki za III kw. 2018 r.

 JR HOLDING S.A. rozpoczęła pracę nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju całej Grupy Kapitałowej, którą zamierza przedstawić do końca 1 kw. 2016 r. Emitent planuje  w większym stopniu skoncentrować swoją działalność na projektach inwestycyjnych, których fundament będą nadal stanowiły nieruchomości komercyjne, przy czym zintensyfikowane zostaną inwestycje w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii oraz nowych technologii. Wdrożenie nowej Strategii Rozwoju Spółki ma pozwolić jej utrzymać bardzo dynamiczne tempo wzrostu wartości w nadchodzących latach.