UN Global Compact Network Poland (GCNP) i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisały porozumienie o współpracy

gpw

Porozumienie zostało podpisane 16 grudnia br. w sali notowań warszawskiej giełdy przez Kamila Wyszkowskiego, przedstawiciela i prezesa Rady UN Global Compact Network Poland oraz Marka Dietla, prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W uroczystości wziął także udział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, który objął honorowy patronat nad zainaugurowaną współpracą.

– Wspólne inicjatywy promujące rozwój nowych praktyk biznesowych, które uwzględniają wyzwania klimatyczne, rolę instytucji finansowych oraz biznesu w budowie neutralnej klimatycznie, zielonej gospodarki, to spodziewane efekty porozumienia pomiędzy United Nations Global Compact Network Poland oraz Giełdą Papierów Wartościowych. Jako minister odpowiadający za rozwój, pracę i gospodarkę cieszę się, że obejmuję patronat nad przedsięwzięciem służącym zrównoważonemu rozwojowi i wzmacnianiu społecznej odpowiedzialności biznesu, co wiąże się z kwestiami dotyczącymi pozyskiwania finansowania na inwestycje, oraz kierunkiem rozwoju rynków kapitałowych – zaznacza Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Współpraca między GCNP i GPW, którą wpiera polski rząd, ma przede wszystkim na celu wypracowanie i promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju kraju, podnoszenia jakości życia obywateli oraz sprzyjających społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizacja tych celów nie jest możliwa bez fundamentalnej zmiany myślenia o pozyskiwaniu finansowania, alokacji kapitału, jak również i kierunku rozwoju rynków kapitałowych. Wyzwania dotyczące funkcjonowania rynków finansowych związane ze zidentyfikowanymi ryzykami klimatycznymi wymagają podjęcia działań zmierzających do przekierowania kapitału w kierunku zielonej, środowiskowo zrównoważonej gospodarki.

– Żeby sprawnie wdrożyć polityki ONZ wynikające z Celów Zrównoważonego Rozwoju czy Porozumień Paryskich, kluczowe jest poważne potraktowanie obrotu kapitałowego prowadzonego w oparciu o zrównoważone finansowanie. Wystarczy spojrzeć na działania banków rozwoju i największych grup bankowych oraz funduszy inwestycyjnych, które nie tylko zapowiedziały odejście od inwestycji wysokoemisyjnych, ale tego zwrotu dokonały. Rolą UN Global Compact Network Poland jest włączenie polskiego biznesu i rynku kapitałowego w globalne procesy wynikające z polityk ONZ. Przykładem takiego „zielonego” zwrotu jest ogłoszony przez Komisję Europejską Zielony Ład i Fundusz Odbudowy. Jego mądre wdrożenie w kontekście przebudowy polskiej gospodarki na jak najmniej emisyjną jest jedną z osi dyskusji, które na podstawie zawartego porozumienia będziemy prowadzić z udziałem banków rozwoju, grup bankowych i funduszy inwestycyjnych. Chcemy utworzoną w ramach UNGC Network Poland grupę bankowo-finansową rozwijać z udziałem GPW i szeroko zdefiniowanym rynkiem kapitałowym – zaznaczył Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i prezes Rady UN Global Compact Network Poland.

GPW od lat realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, w ramach której prowadzi programy edukacyjne, promuje najwyższe standardy ładu korporacyjnego i komunikacyjnego oraz prowadzi dialog z uczestnikami rynku kapitałowego i towarowego. Strategicznym partnerem GPW przy realizacji tych działań jest United Nations Global Compact (UNGC). Grupa GPW aktywnie wspiera pięć wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które są istotne z perspektywy prowadzonej działalności Grupy na rynku finansowym i towarowym – dobre zdrowie i jakość życia; dobra jakość edukacji; równość płci; wzrost gospodarczy i godna praca; innowacyjność, przemysł, infrastruktura. Ponadto GPW od 2013 r. jest członkiem ogólnoświatowej inicjatywy utworzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), Sustainable Stock Exchanges, zrzeszającej obecnie 98 giełd z całego świata. Wpisując się w ten światowy trend, GPW od lat promuje wśród notowanych spółek najwyższe standardy w obszarach społecznej odpowiedzialności m.in. poprzez obliczanie indeksu WIG-ESG, publikację kodeksu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” czy standardów w zakresie przeciwdziałania korupcji.

– Podpisane dzisiaj „Memorandum of Understanding” to kolejny element szerokiej współpracy GPW z UN GCNP. Nasza współpraca dotyczy m.in. promowania najlepszych praktyk w zakresie raportowania pozafinansowego, którego rozwój jest ważną częścią rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Wpisanie się naszych emitentów w oczekiwania inwestorów w zakresie zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu przekłada się na zmniejszenie kosztu kapitału i zwiększenie jego dostępności. – mówi Marek Dietl, prezes GPW. – Giełda Papierów Wartościowych może skutecznie zachęcać inwestorów i emitentów do wspierania realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Podpisane porozumienie o współpracy stanowi potwierdzenie wspólnego zaangażowania stron na rzecz jakościowego rozwoju krajowego rynku kapitałowego – dodaje Dietl.

Grupa Kapitałowa GPW podejmuje działania zmierzające do dostarczania indeksów i wskaźników opartych na koncepcji zrównoważonego rozwoju, standardach ONZ, a w szczególności z uwzględnieniem 10 zasad United Nations Global Compact.

Współpraca z UN GC wyraźnie wpisuje się w Strategię ESG realizowaną przez GK GPW. Spółka GPW Benchmark powołana do pełnienia funkcji administratora wskaźników referencyjnych, publikuje obecnie indeks WIG-ESG, realizuje prace mające na celu rozwój wskaźników uwzględniających czynniki ESG oraz budowy wskaźników referencyjnych uwzględniających rzeczywiste cele transformacji klimatycznej – podkreśla Aleksandra Bluj, wiceprezes Zarządu GPW Benchmark. – Jesteśmy przekonani, że również w tych obszarach współdziałanie z GCNP prowadzić będzie do przyśpieszenia budowy platformy promocji zrównoważonego rozwoju. 

Podpisane porozumienie stanowi płaszczyznę do kreowania wspólnych inicjatyw związanych z realizacją zadań strategicznych, w tym programów zapewniających adekwatne, transparentne i zgodne z globalnymi standardami raportowanie spółek. Jego zadaniem jest też wspieranie projektów rozwojowych związanych z promowaniem nowych technologii oraz rozwojem zielonych sektorów gospodarki także w zakresie energii. Projekt współpracy uwzględnia prace w ramach powołanej w zeszłym roku Grupy Bankowej ds. zrównoważonego rozwoju, w ramach której eksperci sektora bankowego i finansowego m.in. z takich instytucji jak Bank Światowy, EBOR, EBI, czy PFR rekomendują narzędzia wspierające finansowanie „zielonych” inicjatyw. W związku z globalnymi trendami i wyzwaniami i trendami rynkowymi, jak choćby trwającą pandemią COVID-19, niezbędne jest zapewnienie jak największej liczbie podmiotów efektywnego wykorzystanie pakietów inwestycyjnych określonych w ramach tzw. Zielonego Ładu i Funduszu Odbudowy. Ułatwi to dostosowanie się do nowych wymogów związanych z ryzykami klimatycznymi wpływającymi na politykę inwestycyjną krajowych i globalnych inwestorów.