Asysta – nowy sposób na wsparcie rozwoju firm

Bożena Lublińska-Kasprzak,

Rozpoczyna się pilotaż nowej usługi dla przedsiębiorców – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługa, obejmująca doradztwo i konsultacje w 4 podstawowych obszarach działalności każdej firmy, ma pomóc przedsiębiorcom w sprawniejszym zarządzaniu i lepszym rozwoju ich biznesu. Z uwagi na dofinansowanie ze środków publicznych, klient ponosi koszt w wysokości zaledwie 120 zł. Asysta jest usługą opartą o standardy Krajowego Systemu Usług.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to aż 99,8% wszystkich firm w Polsce. Zdecydowaną większość (aż 93%) stanowią jednak najmniejsze firmy, tj. mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające średnio zaledwie 1 osobę.

– Konieczność wsparcia merytorycznego zarówno dla powstających, jak i już działających firm wynika z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Naszą pomoc kierujemy zwłaszcza do mikroprzedsiębiorstw. Choć te najmniejsze firmy wytwarzają aż 30% Produktu Krajowego Brutto, to zajmują się głównie handlem oraz naprawami i mają dość niewielki udział w eksporcie (zaledwie 15%). Najważniejszą jednak bolączką mikroprzedsiębiorstw jest krótka egzystencja (na rynku co czwarta firma mikro upada po 1 roku) oraz trudność rozwoju. W efekcie, mikroprzedsiębiorstwa bardzo rzadko przekształcają się w małe lub średnie firmy. Chcemy pomóc im pokonać hamujące ich rozwój bariery tak, aby zachęcić ich do dalszego rozwoju – mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

Na uwagę zasługują też wnioski z badań, z których wynika, iż mikroprzedsiębiorca działa wg zasady „tu i teraz”: zaspokaja głównie rynek lokalny starając się ustabilizować na nim swoją pozycję, niechętnie podejmuje ryzyko finansowania zewnętrznego, nie planuje działań inwestycyjnych i nie nawiązuje współpracy z instytucjami zewnętrznymi (choćby szkoleniowymi czy finansowymi), aby swą sytuację poprawić.

Dlatego też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pilotażowo uruchamia usługę asysty w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Usługa jest adresowana do wszystkich firm z sektora MSP, niezależnie od okresu dotychczasowego działania czy branży. Składa się z dwóch zasadniczych etapów.

Etap I – diagnoza potrzeb biznesowych – to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Identyfikacja ta polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb.

Etap II to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną z klientem ścieżką postępowania.

W ramach realizacji usługi, konsultacjami i profesjonalnym doradztwem objęte zostaną 4 podstawowe obszary działalności firmy:
• spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego);
• marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy itp.);
• organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.);
• finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia „zatorem płatniczym”, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.).