Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. po I kwartale 2016

0
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zajmująca się świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych, zanotowała w 1 kw. 2016 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 304 tys. zł wobec 178 tys. zł rok wcześniej. Spółka chce utrzymać wzrost przychodów także w kolejnych kwartałach tego roku.

Emitent wypracował w 1 kw. 2016 r. dodatni wynik netto w kwocie 0,1 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku jego strata netto sięgnęła 46 tys. zł. Istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży Spółki w ujęciu rdr. było rezultatem ogłoszenia naborów na pozyskanie dofinansowań ze środków pochodzących z funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. koncentrowało się w minionym kwartale na przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej dla swoich klientów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”.

„Najwięcej konkursów na dotacje ogłoszonych zostanie w III oraz IV kwartale 2016 roku i wtedy też spodziewamy się wymiernego efektu w postaci wzrostu przychodów naszej Spółki. Zapowiadają to już podpisywane umowy z klientami na realizację projektów inwestycyjnych. W tym okresie będą też znane pierwsze wyniki konkursów z początku 2016 roku.” – ocenia Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. prowadzi aktywną działalność w obszarze świadczenia usług z zakresu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz spółek notowanych na rynku NewConnect i skutecznie pozyskuje nowych klientów, osiągając tym samym coraz wyższe przychody w tym segmencie biznesowym. Emitent realizuje także zlecenia związane z opracowywaniem wycen finansowych. Duży udział w dobrym wyniku finansowym Spółki za 1 kw. 2016 r. miała działalność inwestycyjna, której saldo było dodatnie i wyniosło prawie 38 tys. zł. Łączna wartość portfela inwestycyjnego Emitenta na koniec marca br., w skład którego wchodziło 11 podmiotów publicznych oraz 3 nienotowane, wynosiła ponad 4,83 mln zł. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. utrzymuje nadal bardzo dobrą kondycję finansową, a saldo zadłużenia kształtuje się na poziomie ok. 15,3%.

„Segment dotacji nadal odgrywa znacząca rolę w działalności BBC, ale w związku ograniczoną przewidywalnością efektów w przychodach z tego tytułu, Spółka rozwija inne segmenty aktywności, m.in. Autoryzowane Doradztwo, inwestycje kapitałowe, wyceny finansowe oraz inne usługi. Ważnym nowym segmentem biznesowym Emitenta ma stać się także zarządzanie projektami biznesowymi oraz planowane uczestnictwo w projektach restrukturyzacyjnych. Spółka będzie również rozwijała działalność inwestycyjną i prowadziła inkubację projektów, znajdujących się w fazie start-up. Ma to nam pozwolić na osiąganie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji przy podwyższonym ryzyku. Projekty inwestycyjne będą realizowane we współpracy z ABS Investment S.A.” – zakończył Prezes Pukowiec.

Prognozy finansowe Spółki zakładają, że w 2016 r. jej zysk brutto wyniesie 800 – 1.000 tys. zł. Głównym źródłem przychodów ma być dla Emitenta sprzedaży usług doradczych związanych z pozyskiwaniem dotacji, pełnieniem roli Autoryzowanego Doradcy oraz realizowaniem specjalistycznych usług doradczych, m.in. przygotowywaniem wycen, business planów oraz analiz. Spółka opublikuje raport roczny za 2015 r. w dniu 18.05.2016 r.

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Zajmuje się ona pozyskiwaniem dotacji dla przedsiębiorstw, opracowywaniem analiz finansowych i wycen oraz prowadzi także działalność inwestycyjną. Spółka jest Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect oraz Catalyst.