Czy potrzebny jest podatek węglowodorowy?

0

Należy rozważyć czy na obecnym etapie prac konieczne jest wprowadzenie specjalnego podatku węglowodorowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyrażony przez rząd zamiar przesunięcia jego obowiązywania do 2020 roku – uważają Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego i Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Branża wydobywcza, oceniając projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, który trafił do Sejmu, wskazuje, że w przypadku, gdyby jednak niezbędne okazało się wprowadzenie specjalnego podatku węglowodorowego już teraz, to należałoby go powiązać z dochodami faktycznie osiąganymi ze sprzedaży kopaliny, a nie z określonym wskaźnikiem rynkowym, który służy do obliczenia należności podatkowych inwestorów zagranicznych.

– Naszym zdaniem brak jest spójności między projektem ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym i projektem zmiany ustawy prawo geologiczne i górnicze. Oba wprowadzają te same podatki (od wydobycia ropy naftowej i gazu, opłaty eksploatacyjne), co w rezultacie prowadzi do podwójnego opodatkowania wydobycia – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem przedstawicieli branży podatek od nieruchomości powinien być naliczany w sposób scentralizowany, aby zapewnić wyrównanie stawek i sposobu jego naliczania w różnych regionach Polski. Konieczne jest również wprowadzenie zmian umożliwiających wdrożenie zakładanych przepisów, które będą sprzyjać zagospodarowaniu złóż niekonwencjonalnych.

Najważniejsze uwagi do projektu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

• Niespójność między projektem ustawy o podatku węglowodorowym a projektem prawa geologicznego i górniczego
Projekty ustaw przewidują wprowadzenie dwóch rodzajów opłat typu royalty:
‒ specjalny podatek od wydobycia niektórych kopalin, przewidziany w ustawie o podatku węglowodorowym;
‒ opłata eksploatacyjna, przewidziana prawem geologicznym i górniczym.
Biorąc pod uwagę, że te dwie instytucje fiskalne pełnią bardzo zbliżoną, o ile nie identyczną rolę, jesteśmy zdania, że wprowadzenie ich obu jednocześnie nie jest potrzebne. Rezygnacja z koncepcji podatku specjalnego w systemie fiskalnym znacznie uprościłaby zasady funkcjonowania branży.

Czytaj również:  Rosną amerykańskie inwestycje w Polsce. Coraz częściej opierają się na najnowszych technologiach

• Nowe wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji i obciążenia administracyjne

Specjalny podatek węglowodorowy (SPW) nakłada wymóg prowadzenia ewidencji w zupełnie nowy sposób, zamiast stosowania w możliwie największym zakresie standardów przyjętych w obowiązującym systemie podatkowym (VAT/CIT). Ponadto projekt w niewystarczającym stopniu określą formę, w jakiej będzie prowadzona ewidencja.

Wprowadzenie i jednoczesne obowiązywanie różnych, bliżej nieokreślonych rozwiązań w zakresie ewidencji (konieczność prowadzenia kilku ewidencji, np. dla celów specjalnego podatku węglowodorowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, kopalin wykorzystanych do celów badawczych, do odliczenia od podatku od wydobycia niektórych kopalin niewykorzystanej w CIT straty) stwarza niepożądane obciążenia administracyjne i komplikacje tak dla administracji państwowej, jak i dla przemysłu.