Do 2020 roku ponad 2,5 mln prosumentów będzie wykorzystywać mikroinstalacje OZE*

0
Anna Włodarczyk-Moczkowska,

Energia promieniowania słonecznego, która dociera do powierzchni Ziemi, przekracza energetyczne potrzeby świata 5 tysięcy razy. Odnawialne Źródła Energii, popularne od lat w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i innych krajach UE, zaczynają królować także w Polsce. Z analizy Gothaer TU SA wynika, że aż 45 proc. rodaków chciałaby zainwestować w małe, przydomowe odnawialne źródła energii (najczęściej ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne). Wśród osób zainteresowanych „zieloną energią” prym wiodą rolnicy (56 proc.), prywatni przedsiębiorcy i kierownicy (odpowiednio 70 proc. i 61 proc.) oraz mieszkańcy domów jednorodzinnych (56 proc.) i kilkurodzinnych (62 proc.). Teraz mogą oni ubezpieczyć swoje mikroinstalacje m.in. od szkód powstałych w wyniku gradu, huraganu, pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży.  

Gothaer TU SA wprowadził do oferty ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, skierowane do Klientów indywidualnych. – Potencjał rynku jest duży. Według „Krajowego planu rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku” bazującego na rządowym Krajowym Planie Działań, do 2020 roku aż 2,5 mln prosumentów (osób produkujących i konsumujących energię elektryczną na własne potrzeby) będzie wykorzystywać mikroinstalacje OZE, w tym ok. 500 tys. instalacje fotowoltaiczne. Oznacza to, że krajowe obroty na rynku mikroinstalacji w 2020 roku wyniosą 26,5 mld zł, w tym 2,5 mld zł w branży PV. Gothaer TU chce być obecny w tym obszarze oraz zapewniać ochronę ubezpieczeniową także Klientom indywidualnym, zwłaszcza że analogiczne ubezpieczenie jest już dostępne w ramach naszej oferty korporacyjnej, a także ubezpieczenia „Cztery kąty” mieszkań i domów – podkreśla Anna Włodarczyk-Moczkowska, Prezes Zarządu Gothaer TU SA.

Niemcy przykładem dla całej Europy  

Liderem w zakresie mikrogeneracji są Niemcy, gdzie od ponad 20 lat funkcjonuje system stałych taryf na energię elektryczną z OZE wspierających rozwój energetyki rozproszonej. Od czasu uchwalenia w Niemczech (w 2000 roku) ustawy o OZE (ErneuerBareEnergien Gesetz) produkcja energii elektrycznej z OZE wzrosła ponad czterokrotnie (z 37 tys. MWh do 160,6). W 2014 roku udział OZE wśród wyprodukowanej w Niemczech energii elektrycznej osiągnął 26,2 proc. i tym samym było to największe źródło energii w Niemczech. – Patrząc na sukces Niemiec, ale również bazując na doświadczeniu i wiedzy Grupy Gothaer, czyli jednej z największych i najstarszych grup ubezpieczeniowych w Niemczech, dostrzegamy duży potencjał rynkowy również wśród Klientów indywidualnych. Już sześć lat temu (w 2010 roku) funkcjonowało w Niemczech ponad 4 mln producentów energii elektrycznej z OZE a 40 proc. z nich, czyli 1,5 mln, stanowiły osoby fizyczne. Kierując ofertę do Klientów indywidualnych postanowiliśmy wyciągnąć wnioski z powyższych spostrzeżeń – podkreśla Anna Materny, Dyrektor Biura Produktów Detalicznych Gothaer TU SA.

Potencjał rynku w Polsce

Jeszcze niedawno panowało przekonanie, że w Polsce jest zbyt małe nasłonecznienie, by instalacje fotowoltaiczne mogły pracować efektywnie. To stereotyp. Wystarczy spojrzeć na Niemcy i Czechy, które przodują w tej kwestii, a ich nasłonecznienie jest porównywalne do naszego. Średnia ilość nasłonecznienia w naszym kraju daje energię na poziomie 1100 kWh/m kw. To właśnie słońce jest wskazywane przez Polaków jako źródło energii, które wykorzystywaliby najchętniej w swoim gospodarstwie domowym. W badaniu „Polacy o źródłach energii odnawialnej”**** wskazało go aż 31 proc. respondentów. Warto też pamiętać, że w ramach programu „Prosument” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) istnieją środki pieniężne na wspieranie wielu rozwiązań z zakresu OZE np. modułów fotowoltaicznych, pomp ciepła, biomasy, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych, czy mikrogeneracji. Klienci mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. NFOŚiGW zarezerwował na ten cel 800 mln zł, w tym 280 mln zł na wypłaty w formie dotacji i 520 mln zł na wypłaty pożyczek dla umów zawieranych w latach 2014-2020. W ubiegłym roku, w ramach programu, zawarto umowy na kwotę ponad 155 mln zł **

Co można ubezpieczyć?

Ochroną ubezpieczeniową w Gothaer TU SA można objąć zarówno instalacje fotowoltaiczne, jak i kolektory słoneczne zamontowane na budynku mieszkalnym, gospodarczym lub budowli wraz z całą instalacją i wyposażeniem. Czym różnią się kolektory słoneczne od ogniw fotowoltaicznych? Te pierwsze podgrzewają wodę, drugie – przekształcają energię słońca w elektryczną. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych (m.in. dewastacji, gradu, naporu śniegu, powodzi, pożaru, przepięcia, uderzenia pioruna etc.), ale również utratę paneli wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, czy rozboju. – Co ważne, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym także koszty rozbiórki, demontażu niezdatnych do użytku elementów, ich wywóz, składowanie lub utylizację – podkreśla Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU SA.

Jakie jeszcze zalety ma energetyka prosumencka?

Do najważniejszych z nich należą spore oszczędności, które może zanotować gospodarstwo domowe decydujące się na takie rozwiązanie. Z wyliczeń przygotowanych przez Ekspertów z Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej wynika, że czteroosobowe gospodarstwo domowe (decydując się na panele fotowoltaiczne) mogłoby obniżyć rachunek za energię elektryczną z 2475 zł (rocznie) do 275 zł ***. Dużym plusem jest to, że energię elektryczną wytwarzają sami jej odbiorcy (a nie centralne elektrownie i elektrociepłownie) co pozwala uniknąć strat energii, które powstają gdy jest ona przesyłana na duże odległości. Trzeba też pamiętać o efekcie ekologicznym i ograniczeniu emisji CO2. Same panele fotowoltaiczne są niezawodne i mają niskie koszty eksploatacji, a przy tym pracują całkowicie bezgłośnie i bez wibracji. Najważniejsze, by były dobrze ubezpieczone na wypadek zdarzeń losowych, czy też kradzieży.

*)”Krajowy Plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku” bazujący na rządowym Krajowym Planie Działań

**) www.nfosigw.gov.pl

***) Wyliczenia Ekspertów z Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej

****) Badanie „Polacy o źródłach energii odnawialnej”

WYLICZENIA – JAKIE OSZCZĘDNOŚĆI DAJE NAM INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH:

Efekt ekonomiczny zainstalowania modułów fotowoltaicznych dla gospodarstwa domowego na przykładzie czteroosobowego gospodarstwa domowego i systemu o mocy 5 kWp – przy założeniu, że cała wyprodukowana energia elektryczna jest na bieżąco zużywana przez gospodarstwo domowe.

Zużycie energii w przykładowym gospodarstwie czteroosobowym to około 5000 kWh rocznie. Obecnie cena energii wynosi średnio 0,55 zł za1 kWh zużytej energii elektrycznej.

  • Zatem za energię zużytą w ciągu roku zapłacimy: 5000 kWh*0,55 zł/kWh= 2475 zł
  • Dobrze zaprojektowany system fotowoltaiczny powinien produkować średnio 900 kWh w ciągu roku z 1 kW zainstalowanego. Zatem mając instalację o mocy 5 kW produkcja systemu powinna wynieść około: 5 kW*900 kWh = 4500 kWh * (UWAGA: rzeczywista produkcja energii elektrycznej może być nieco wyższa lub niższa, w zależności od licznych czynników zewnętrznych takich jak warunki atmosferyczne (duże zachmurzenie lub brak chmur) lub też występowania zjawiska zacienienia modułów lub ich fragmentów)
  • Teoretycznie system pozwoli na pokrycie 90% zapotrzebowania energetycznego czteroosobowego gospodarstwa domowego. Rachunek za energię elektryczną wyniesie: 5000 kWh – 4500 kWh = 500 kWh. Zatem finalnie mamy: 500 kWh* 0,55 zł/kWh = 275 zł w ciągu roku.

MINISŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ DOTYCZĄCYCH OZE

Odnawiane źródła energii – źródła energii, których używanie nie powoduje ich długotrwałego deficytu. Zaliczają się do nich m.in.: wiatr, promienie słoneczne etc.

Fotowoltaika (PV) – słoneczna energia elektryczna, która stanowi jedno z najbardziej przyjaznych środowisku źródeł energii. Ponieważ promienie słoneczne są powszechnie dostępne i możliwa jest ich bezpośrednia konwersja na energię elektryczną stanowi realną alternatywę m.in. dla węgla.

Panele fotowoltaiczne (PV) – instalacje często mylone z kolektorami słonecznymi, mające inne zastosowanie: przekształcają energię słoneczną w elektryczną. Mogą zostać zintegrowane z budynkami np. ich fasadą czy dachem.

Kolektory słoneczne – urządzenia, które konwertują energię słoneczną na ciepło. Najczęściej są montowane w budynkach mieszkalnych i wykorzystywane do ogrzewania wody.

Mikrokogeneracja – kogeneracja jest to proces polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej. Pojęcie „mikrokogeneracja” odnosi się do urządzeń tego typu o małej mocy (do 40 kW), możliwych do zainstalowania w domach jednorodzinnych.