EMC Instytut Medyczny notuje po I poł. br. stratę netto ponad 200 tys. zł.

0

Mimo rosnących przychodów spółka medyczna notuje stratę netto z powodu rosnących kosztów.

Przychody spółki EMC Instytut Medyczny wyniosły w I półroczu br. 122,7 mln zł i jest to o ponad 50 proc. więcej niż w tym samym okresie ub.r.

Najwięcej, bo 86,65 proc. usług EMC Instytut Medyczny sprzedał Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Poza tym 10,47 proc. przychodów spółki pochodzi od klientów korporacyjnych. Największe przychody spółka miała z leczenia szpitalnego w ramach kontraktu z NFZ – 56,8 proc. przychodów pochodzi z tego źródła.

Spółka zanotowała, mimo rosnących – także z nowych spółek grupy – przychodów, stratę w  208 tys. zł wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej. Już zysk z działalności operacyjnej był 3 razy niższy rdr i wyniósł 1,1 mln zł.

Na wygenerowanie straty miały głównie wpływ rosnące koszty.

W pierwszym półroczu 2014 roku Grupa EMC poniosła koszty operacyjne w wysokości 122,7 mln zł wobec 78,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza ich wzrost o 44,3 mln zł (tj. o 56,6 proc.) – wyjaśnia spółka w raporcie.

Spółka podaje, że na ww. nominalny wzrost kosztów zasadniczy wpływ miały: ujęcie kosztów nowo pozyskanych spółek w kwocie 41,9 mln zł, wzrost kosztów wynagrodzeń o 2,3 mln zł, wzrost kosztów usług obcych, czyli w szczególności usług medycznych świadczonych przez personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki i położne). Ogółem w porównaniu do I półrocza 2013 roku usługi obce wzrosły o 960 tys. zł. Spółka zanotowała tez wyższe koszty zużycia materiałów i energii oraz wzrost amortyzacji o 250 tys. zł związany z nabyciem nowych składników majątkowych oraz zakończeniem modernizacji dotychczas posiadanego majątku.