Grupa Budimex po II kwartale 2016r.

Dariusz Blocher – prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA
Dariusz Blocher - prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA – Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2016 roku.

Sprzedaż Grupy za pierwsze półrocze 2016 roku wyniosła 2,4 miliarda złotych i była wyższa od sprzedaży pierwszego półrocza roku poprzedniego o ponad 160 milionów złotych. Motorem wzrostu był segment budowlany (odnotowany wzrost sprzedaży o 9,4% rok do roku), w którym zgodnie z życzeniem Inwestora (GDDKiA) udało się zintensyfikować prace na wybranych kontraktach drogowych i oddać do użytkowania przed planowanym terminem dwa odcinki autostrady A1 oraz odcinek autostrady A4 Rzeszów-Jarosław. W omawianym okresie produkcja budowlano – montażowa spadła o 12,5%.

W pierwszym półroczu 2016 Grupa Budimex wypracowała bardzo dobre wyniki, poprawiając je w odniesieniu do okresu porównywalnego roku poprzedniego na każdym poziomie: marży brutto ze sprzedaży, wyniku operacyjnego i wyniku netto o odpowiednio: 40%, 38% i 37%. Poprawa ta jest nie tylko efektem wspomnianego przyspieszenia prac na wybranych kontraktach, ale przede wszystkim utrzymujących się niskich cen surowców i kosztów prac podwykonawców.

Mimo wstrzymania przez GDDKiA ogłaszania nowych przetargów drogowych w roku 2016, wartość portfela zamówień Grupy Budimex rośnie z kwartału na kwartał i na koniec czerwca bieżącego roku wyniosła 9,3 miliarda złotych. Jest to jego najwyższa wartość w historii Grupy Budimex.

Rosnący portfel zamówień Grupa Budimex zawdzięcza wysokiej kontraktacji w segmencie budownictwa ogólnego. Pozwoliło to zniwelować efekt już odczuwalnego w drugim kwartale tego roku zastoju na rynku przetargów infrastrukturalnych. W okresie kwiecień-czerwiec bieżącego roku w segmencie budownictwa ogólnego podpisano kontrakty o wartości 1 053 milionów złotych.

Łącza wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu przekroczyła 3 miliardy złotych i była wyższa od wartości podpisanej w analogicznym okresie roku poprzedniego o 6,4%. Zmianie uległa struktura podpisywanych kontraktów. W pierwszym półroczu 2015 roku kontrakty segmentu budownictwa ogólnego stanowiły 32% podpisanych kontraktów, natomiast w analogicznym okresie tego roku ich udział wzrósł do 45%.

Wartość kontraktów, gdzie oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza wynosi na koniec czerwca 988 milionów złotych, z czego kontrakty infrastrukturalne stanowią tylko 17%. Oprócz rynku kubaturowego, intensyfikujemy swoje działania także w obszarze energetycznym, w którym złożona przez konsorcjum z udziałem Budimex oferta na budowę spalarni w Wilnie została wybrana jako najkorzystniejsza. Udział Budimex w złożonej ofercie stanowi około 375 milionów złotych.

Pozycja gotówkowa netto na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1 784 milionów złotych. Jest to poziom wyższy o 20% w stosunku do stanu na koniec czerwca 2015 roku. Jedną z głównych przyczyn wzrostu poziomu gotówki w tym okresie jest zwiększenie salda wpłaconych środków na poczet zakupu mieszkań przez klientów Budimeksu Nieruchomości (wzrost o 67%, co stanowi kwotę 220 milionów złotych).

Kończąca się oferta mieszkań na projekcie ”Nowe Czyżyny” jest główną przyczyną spadku przedsprzedaży w Budimex Nieruchomości. W pierwszym półroczu 2016 roku spółka sprzedała na wyżej wymienionym projekcie o 467 (tj. 60%) mniej mieszkań niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Całkowity spadek przedsprzedaży mieszkań jest niższy i wynosi 367 mieszkań tj. 34% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (712 mieszkań przedsprzedanych obecnie do 1079 przedsprzedanych w pierwszym półroczu okresu poprzedniego).

W pierwszym półroczu 2016 roku rozpoczęliśmy przedsprzedaż mieszkań na pięciu nowych projektach. Do końca roku planujemy uruchomienie kilku kolejnych inwestycji. Wprowadzenie na rynek minimum dziesięciu projektów deweloperskich rocznie jest niezbędne w celu utrzymania rocznej przedsprzedaży na poziomie 1500 mieszkań. W tej chwili w ofercie dla klientów posiadamy 1285 mieszkań, co stanowi 30% obecnie budowanych lokali mieszkalnych.

Pomimo wyższej liczby podpisanych aktów notarialnych (wzrost o 8,0%), sprzedaż rozpoznana w segmencie deweloperskim spadła o 8,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jest to efekt spadku średniej ceny mieszkania, która wynika ze zwiększonego udziału w sprzedaży projektów zlokalizowanych poza Warszawą, to jest w Poznaniu i w Krakowie. Rentowność operacyjna projektów deweloperskich utrzymuje się na poziomie 15%.

W drugiej połowie tego roku Grupa Budimex będzie niezmiennie koncentrować się na realizacji założonych na początku roku celów operacyjnych i strategicznych. Rozpoczęliśmy inwestycje w kolejowy park maszynowy. Stale wzmacniamy swoją pozycję na rynku budownictwa ogólnego i energetycznego. Na bieżąco staramy się dostosowywać do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego. Wzmacniamy swoje struktury regionalne i intensywnie rozpoczynamy ofertowanie na małych kontraktach drogowych. Jednocześnie po przyjęciu nowelizacji prawa zamówień publicznych, oczekujemy na  wznowienie ogłaszania przetargów infrastrukturalnych z nowej perspektywy unijnej.

Jesteśmy przygotowani do startowania w przetargach według nowych kryteriów oceny ofert. Terminowość i dbałość o jakość są kluczowymi elementami strategii Grupy. Posiadamy 20 laboratoriów na terenie całej Polski, w tym laboratorium centralne, które w zeszłym roku zmodernizowaliśmy i wyposażyliśmy w nowoczesne urządzenia do kontroli wyrobów budowlanych i diagnostyki nawierzchni. Zatrudniamy ponad 150 osób zajmujących się kontrolą jakości na każdym etapie inwestycji.

Grupa Budimex przykłada również dużą wagę do działania w sposób odpowiedzialny społecznie, tworząc nowe miejsca pracy, dbając o pracowników i środowisko. W tym roku zatrudniliśmy kolejnych 500 osób na umowę o pracę. Dzięki tym działaniom, Budimex nieprzerwanie od roku 2011 pozostaje w składzie RESPECT Index– indeksu giełdowego obejmującego spółki prowadzące biznes w sposób odpowiedzialny.

Grupa BUDIMEX

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze 2016 roku oraz dane porównywalne za pierwsze półrocze 2015 roku.

Wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwsze półrocze 2016 roku (w tysiącach złotych):

Segment budowlany Segment deweloperski Pozostała działalność Wyłączenia Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów 2 371 776 126 944 87 719 (156 739)  2 429 700
Zysk brutto ze sprzedaży

rentowność %

258 256

10,9%

33 477

26,4%

12 574

14,3%

(4 033) 300 274

12,4%

Zysk z działalności operacyjnej

rentowność %

151 483

6,4%

18 708

14,7%

8 231

9,4%

(152)

 

178 270

7,3%

Zysk brutto

rentowność %

154 246

6,5%

21 034

16,6%

7 816

8,9%

(152)

 

182 944

7,5%

Zysk netto

rentowność %

123 248

5,2%

16 995

13,4%

6 398

7,3%

(123)

 

146 518

6,0%

Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

rentowność %

123 248

5,2%

16 995

13,4%

5 947

6,8%

(123)

 

146 067

6,0%

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwsze półrocze 2015 roku (w tysiącach złotych):

Segment budowlany Segment deweloperski Pozostała działalność Wyłączenia Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów 2 167 328 139 158 75 313 (113 559) 2 268 240
Zysk brutto ze sprzedaży

rentowność %

181 720

8,4%

32 557

23,4%

9 397

12,5%

(9 612)

 

214 062

9,4%

Zysk z działalności operacyjnej

rentowność %

98 916

4,6%

30 741

22,1%

5 229

6,9%

(6 110)

 

128 776

5,7%

Zysk brutto

rentowność %

103 284

4,8%

33 061

23,8%

4 364

5,8%

(6 110)

 

134 599

5,9%

Zysk netto

rentowność %

81 265

3,7%

26 729

19,2%

4 020

5,3%

(4 949)

 

107 065

4,7%

Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

rentowność %

81 265

3,7%

26 729

19,2%

3 550

4,7%

(4 949)