Grupa ENERGA po raz kolejny poprawiła wyniki finansowe

0

Grupa ENERGA zakończyła 2013 rok bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Przychody wzrosły o 2 proc. do poziomu 11,4 mld zł. EBITDA wyniosła niemal 2 mld zł i była o 21 proc. wyższa niż w 2012 r. Zysk netto był aż o 63 proc. wyższy i wyniósł 743 mln zł. Rada Nadzorcza ENERGA SA pozytywnie zaopiniowała rekomendowaną przez Zarząd Spółki wypłatę 414 mln zł dywidendy, czyli 1 zł na akcję. To poziom wyższy niż wskazany w prospekcie emisyjnym.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2013 roku wzrosły o 252 mln zł (2 proc.) do poziomu 11 429 mln zł. Pozytywny wpływ na poziom sprzedaży miała wyższa taryfa dystrybucyjna, korzystne warunki hydrometeorologiczne dla wytwarzania w elektrowniach wodnych oraz wzrost mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii. Wypracowana EBITDA Grupy była wyższa o 21 proc. i wyniosła 1 965 mln zł, natomiast zysk netto wzrósł o 63 proc. i wyniósł 743 mln zł. Poprawie uległy marże: rentowność EBITDA wzrosła do 17,2 proc. z 14,6 proc., natomiast na poziomie wyniku netto marża wyniosła 6,5 proc. w stosunku do 4,1 proc. w 2012 roku. Na dynamiczne wzrosty EBITDA oraz zysku netto wpływ miały wyniki segmentów dystrybucji oraz wytwarzania.

Dobre wyniki finansowe pozwoliły Zarządowi ENERGA SA na zarekomendowanie wypłaty 414 mln zł dywidendy z jednostkowego zysku za rok 2013 (499 mln zł), czyli 1 zł na jedną akcję. Polityka wypłaty dywidendy jest konsekwentnie realizowana przez spółkę: w 2012 r. na dywidendę za 2011 r. przeznaczyła 646 mln zł, co stanowiło 86 proc. zysku netto, a w kolejnym roku – 497 mln zł, czyli 91 proc. zysku. Ostatecznie decyzję o wypłacie z zysku za 2013 r. podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

– Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych wyników i zgodnie z naszymi zapowiedziami, w tym i kolejnych latach, będziemy chcieli dzielić się z Akcjonariuszami lwią częścią zysku. Rekomendacja wypłaty dywidendy w wysokości powyżej założeń wskazanych w prospekcie, jest dowodem realizacji tych zapowiedzi. W minionym roku inwestorzy docenili stabilność naszego biznesu, o czym świadczy choćby zakończona sukcesem emisja euroobligacji czy przeprowadzenie największej od ponad dwóch lat oferty publicznej sprzedaży akcji i debiut na warszawskim parkiecie – mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA SA.

Czytaj również:  Rząd chce spopularyzować partnerstwo publiczno-prywatne. Inwestycje w takim modelu będą realizowane coraz częściej

Wyższa rentowność dystrybucji – stabilny biznes

W 2013 roku największy udział w wypracowaniu zysku EBITDA Grupy miał, kluczowy dla niej w strukturze dochodów, segment dystrybucji. Wskaźnik ten wyniósł 79 proc., czyli o ponad 4 p.p. więcej niż w roku poprzednim.

– Nasza rentowność na poziomie EBITDA w obszarze dystrybucji wzrosła z 33,1 do 41,1 proc. Mamy ambicję by być liderem w zakresie efektywności i konsekwentnie poprawiać nasze rezultaty na wszystkich poziomach rachunku wyników. Dzięki temu Grupa ENERGA, będąc wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych, jest w stanie pozyskiwać finansowanie na bardzo korzystnych warunkach – mówi Roman Szyszko, Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. Finansowych.

Wzrost produkcji energii – większe przychody

W 2013 roku wolumen sprzedaży energii elektrycznej poza Grupę wzrósł o ponad 12 proc. i wyniósł 29,1 TWh. Na rynku hurtowym Grupa ENERGA podwoiła sprzedaż, która ukształtowała się na poziomie 10,9 TWh. Grupa w 2013 roku dostarczyła 20,4 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 mln odbiorców.