Spotkanie nt. przyszłości jednolitego rynku i integracji strefy euro

Mateusz Szczurek
Mateusz Szczurek - Minister Finansow fot. Dariusz Iwanski www.iwanski.com.pl [email protected] [email protected] +48 601 362 305

Prawidłowo funkcjonujące rynki finansowe są podstawą sukcesu gospodarczego. Dzięki nim można podejmować takie decyzje inwestycyjne, które służą tworzeniu miejsc pracy i zwiększeniu wzrostu gospodarczego – ocenił minister finansów Mateusz Szczurek podczas seminarium Eurofi, które odbyło się 24 kwietnia 2015 r. w Rydze. Eurofi  to europejski ośrodek zajmujący się kwestiami regulacji finansowych i nadzoru. Stanowi platformę wymiany doświadczeń między sektorem finansowym i władzami publicznymi.

Minister Szczurek wziął udział obok przewodniczącego Eurofi Jacquesa de Larosière’a w końcowej sesji poświęconej przyszłości jednolitego rynku i dalszej integracji strefy euro. Minister przypomniał, że Polska przeprowadziła i nadal realizuje szereg reform, które mają zwiększyć elastyczność gospodarki i konkurencyjność polskiego eksportu. Służą one także poprawie sytuacji finansów publicznych, co powinno doprowadzić do zdjęcia z Polski jeszcze w tym roku procedury nadmiernego deficytu. Jednym z głównych wyzwań w Europie pozostaje zwiększenie poziomu inwestycji. Polsce udaje się wygospodarować środki na ten cel, pomimo obniżania wydatków publicznych. Rolę wspomagającą pełnią także fundusze strukturalne. Potrzebne są jednak dalsze działania służące zrównoważeniu polskiej gospodarki, w tym zwiększeniu produktywności.

Plan Inwestycyjny dla Europy

Mateusz Szczurek przyznał również, że chociaż Plan inwestycyjny dla Europy jest ważnym czynnikiem służącym rozwiązaniu kwestii niedostatku inwestycji w UE, to skala tego impulsu może okazać się niewystarczająca do osiągnięcia zakładanego celu. Plan może jednak stymulować i zachęcać do wykorzystania nowych mechanizmów finansowych. Bardzo ważne jest zaangażowanie kapitału prywatnego. Sukces realizacji Planu będzie zależał także od zaangażowania państw członkowskich w jego realizację. Dlatego też Polska już teraz włączyła się do działań, by aktywizować inwestycje w Polsce. Instytucje partnerskie dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w realizacji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), czyli Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., zaangażują środki w wysokości do 8 mld euro w inwestycje, które mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia EFIS.

Polska droga do euro

Minister Szczurek przypomniał także filary rządowej strategii dot. drogi do euro. Wskazał, że problemy w strefie euro, które nadal nie zostały rozwiązane, oraz utrzymujące się widmo kryzysu nie są czynnikiem zachęcającym do silnego poparcia wspólnej waluty. Musimy mieć jasność co do tego, dokąd zmierza strefa euro. Polska przygotowuje się, by spełnić warunki członkostwa i działa dalej, by wzmocnić polską gospodarkę, lepiej ją zintegrować oraz poprawić dostęp do finansowania. Potrzebne są dalsze analizy dotyczące kosztów i korzyści przystąpienia do strefy euro, w tym zmian w gospodarce oraz reagowania na asymetryczne szoki. Istotnym elementem procesu są także przygotowania techniczne, która muszą być w pełni wyjaśnione, by nie stanowiły przeszkód utrudniających przyjęcie wspólnej waluty.

Konieczny powrót strefy euro na ścieżkę wzrostu

W odniesieniu do integracji Unii Gospodarczej i Walutowej Mateusz Szczurek stwierdził, że należy odpowiednio zrównoważyć interesy państw strefy euro i pozostających poza nią. Wzmocnienie strefy nie może odbyć się kosztem państw członkowskich spoza obszaru wspólnej waluty, a nowe rozwiązania nie mogą prowadzić do tworzenia barier. Bardzo ważny jest też powrót strefy euro na ścieżkę wzrostu. Należy jednak pamiętać, że UE jest bardzo zintegrowaną grupą państw, a nowe regulacje mogą przynieść dodatkowe korzyści wzmacniające jednolity rynek. Integracja w ramach tzw. unii rynków kapitałowych musi mieć określony cel. Minister ocenił, że korzyść z uzyskania dostępu do finansowania na jednolitym rynku nie może być hamowana barierami w lokalnych zasadach dotyczących korzystania z kapitału. Ważne, by tworzyć bodźce do tworzenia dobrych polityk na szczeblu państw członkowskich.