Kraje wschodzące doświadczają poważnych zakłóceń, kraje rozwinięte mają się dobrze.

0

Na kraje wschodzące – gdzie ekonomiści Coface prognozują w 2015 r. wzrost o 3,5 proc., a w kolejnym roku aż o 4,2 proc. – cień rzucają niskie ceny surowców oraz spadek kursów walut w stosunku do USD. W Chinach, Turcji i RPA nastąpiło spowolnienie działalności, a w Rosji i Brazylii – recesja. Załamanie na chińskiej giełdzie oraz jego wpływ na ceny surowców jeszcze bardziej spotęgowały te niekorzystne okoliczności.

W znacznie lepszej sytuacji znajdują się gospodarki rozwinięte. Aktywność w Stanach Zjednoczonych znacząco wzrosła w II kwartale br. (prognoza na 2015 r. wynosi 2,5 proc.) dzięki wydatkom konsumenckim i inwestycjom. W strefie euro (1,5 proc.) obserwuje się dalsze stopniowe ożywienie działalności.

Aktualna sytuacja gospodarcza na rynkach światowych przejawia stopniowe ożywienie w krajach rozwiniętych i pogorszenie sytuacji w gospodarkach rozwijających się. Wydaje się jednak, że zawirowania, które dotykają krajów wschodzących nie dotyczą regionu Europy
Środkowo-Wschodniej.

– Nasze ostatnie rewizje ocen potwierdziły stabilną sytuację w krajach regionu, który korzysta nie tylko na poprawiających się perspektywach gospodarczych głównego partnera handlowego – strefy euro, ale przede wszystkim na rosnącym popycie wewnętrznym, który stał się główną siłą napędową wielu gospodarek w regionie. Poprawa sytuacji na rynku pracy, ze stopą bezrobocia osiągającą poziomy nienotowane w ostatnich sześciu latach, rosnące płace i niska inflacja lub nawet deflacja są pozytywnymi czynnikami wspierającymi wzrost konsumpcji prywatnej, jak i całej gospodarki – powiedział Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej.

Poprawa sytuacji gospodarczej na Węgrzech

Węgry z oceną B zostały umieszczone na pozytywnej liście obserwacyjnej ze względu na lepsze perspektywy gospodarcze, które przekładają się na poprawę warunków działalności biznesowej przedsiębiorstw. Solidny wzrost konsumpcji prywatnej jest zasługą znacznego zwiększenia liczby zatrudnionych i tym samym obniżenia stopy bezrobocia, jak również rozwiązania systemowego ryzyka kredytów hipotecznych w walutach obcych. Otoczenie biznesowe ulega poprawie i jest na porównywalnym poziomie do obserwowanego w Polsce lub Czechach. Jednocześnie wzrost gospodarczy pozostaje na solidnym poziomie i nie jest zasługą jedynie czynników jednorazowych. Zgodnie z prognozą Coface wzrost gospodarczy Węgier osiągnie 3 proc. w tym roku i 2,4 proc. w 2016 r.

Czytaj również:  Spokój, tylko na jak długo?

Pogorszenie sytuacji w krajach wschodzących

  • Ogłoszono perspektywę negatywną oceny A2 dla Malezji. Kraj ten ucierpiał w wyniku spowolnienia gospodarki chińskiej (będącej jednym z jego głównych partnerów) oraz spadku cen surowców, a ponadto uzależniony jest od popytu zewnętrznego. Ryzyko stanowią wysokie poziomy zadłużenia gospodarstw domowych i dług publiczny.
  • Armenia, z oceną C, została objęta perspektywą negatywną z powodu uzależnienia gospodarczego i finansowego od Rosji, niestabilności politycznej i gwałtownego pogorszenia sytuacji w finansach publicznych.