Polska zredukowała nadmierny deficyt

down_arrow

W 2014 r. deficyt nominalny został zredukowany o 0,8 pkt. proc., do 3,2% PKB, tj. dalece poniżej rekomendowanego przez Radę Ecofin w grudniu 2013 r. celu 3,9% PKB. Uwzględniając wciąż ponoszone w I połowie 2014 r. koszty systemowej reformy emerytalnej (wprowadzonej w 1999 r.) w wysokości 0,4% PKB, skorygowany w ten sposób (tj. porównywalny z krajami, które nie wdrożyły emerytalnego systemu kapitałowego) deficyt wyniósł 2,8% PKB, co pozwala oczekiwać na zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu. Tak znaczna poprawa sytuacji finansów publicznych była efektem wprowadzonych działań konsolidacyjnych oraz korzystnej dla finansów publicznych struktury wzrostu gospodarczego.

W ramach obowiązków informacyjnych, związanych z procedurą nadmiernego deficytu, Polska 15 kwietnia 2015 r. przekazała do Komisji Europejskiej i Rady UE Informację o działaniach podjętych w celu realizacji rekomendacji Rady w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Konsolidacja fiskalna w 2014 r. obejmowała zarówno ograniczenie wydatków, jak i wzrost dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Relacja wydatków krajowych do PKB (nie uwzględniająca wydatków finansowanych ze środków unijnych, dla których beneficjentem ostatecznym są jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych) ukształtowała się na poziomie 40,4%, tj. o 0,4 pkt. proc. niższym niż w 2013 r. Jednocześnie wydatki na inwestycje publiczne, które zgodnie z rekomendacjami Rady Ecofin nie powinny być obszarem konsolidacji, zwiększyły się o 0,3% PKB, tj. o 11,9% r/r.

Z kolei relacja dochodów krajowych sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wzrosła w 2014 r. o 0,5 pkt. proc. Było to m.in. efektem rozszerzenia zakresu sektora instytucji rządowych i samorządowych o spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., realizacji planu działań zwiększających stopień przestrzegania przepisów podatkowych i efektywność działania administracji podatkowej), jak i czynników o charakterze makroekonomicznym, które generalnie (poza kształtowaniem się cen towarów i usług) pozytywnie oddziaływały na realizację dochodów.

Po zakończeniu procedury nadmiernego deficytu celem polityki fiskalnej będzie dążenie do średniookresowego celu budżetowego (MTO), czyli deficytu strukturalnego na poziomie 1% PKB. W związku z tym w latach 2015-2016 m.in. dzięki przestrzeganiu stabilizującej reguły wydatkowej, kontynuowana będzie konsolidacja fiskalna, która pozwoli zredukować deficyt do odpowiednio 2,7% PKB i 2,3% PKB.