Polskie OC najtańsze w Europie?

ubezpieczenia

Większość kierowców zapytanych o składkę ubezpieczenia OC lub AC zapewne odpowiedziałaby, że ta kwota jest wysoka. Informacje statystyczne wskazują jednak, że pod względem kosztu ubezpieczeń komunikacyjnych, Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. W 2013 r. wyższą składką polis OC i AC w przeliczeniu na mieszkańca, cechowały się nawet takie kraje, jak Słowacja oraz Chorwacja. Można jednak przypuszczać, że straty techniczne ubezpieczycieli i apele KNF-u przyczynią się do zmiany  sytuacji.

Udział składek w pensji Polaka o 41% niższy od europejskiej średniej

Przekrojowe dane na temat wysokości składek OC i AC w Europie, nie są łatwo dostępne. Jednym z nielicznych źródeł informacji jest Insurance Europe. „Ta organizacja zrzeszająca europejskich ubezpieczycieli, podaje łączną wartość przypisanej składki brutto oraz odszkodowań w wybranych krajach Starego Kontynentu” – wyjaśnia Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.  

Nina Kuczyńska informuje, że najnowsze dane Insurance Europe pochodzą z 2013 r. Na ich podstawie można obliczyć wartość składki oraz odszkodowań z OC i AC w przeliczeniu na mieszkańca (patrz poniższa tabela). Po uwzględnieniu dodatkowych informacji Eurostatu (liczba mieszkańców) okazuje się, że w 2013 r. na jednego Polaka przypadało 86 euro przypisanej składki brutto z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz 60 euro wypłaconych odszkodowań. Niższe wyniki odnotowano tylko w trzech z 25 analizowanych krajów (Węgry, Łotwa i Bułgaria). Porównywane wartości dla Czech i Słowacji wynoszą odpowiednio 123 euro oraz 96 euro. Te wyniki również są znacznie niższe od średniej dla wszystkich analizowanych państw (218 euro). „Składka OC i AC wyższa niż 300 euro przypada na jednego Austriaka, Belga, Duńczyka, Włocha i Szwajcara. Warto pamiętać, że różnica pomiędzy wynikami dotyczącymi Polski oraz krajów Europy Zachodniej, po części wynika z większej popularności polis Autocasco” – zaznacza Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Składkę ubezpieczeń komunikacyjnych na jednego mieszkańca, można porównać z przeciętną wysokością rocznej pensji brutto pracownika etatowego. Informacje dotyczące zarobków pochodzą z bazy danych OECD i zostały skorygowane o różnicę w cenach dóbr konsumpcyjnych (tzw. parytet siły nabywczej). Po wykonaniu obliczeń okazuje się, że dla Polski składka OC i AC przypadająca na osobę, w 2013 r. wynosiła jedynie 0,49% przeciętnej rocznej pensji brutto. Ten wynik był o 41% niższy od średniej z 25 analizowanych krajów. Nina Kuczyńska podkreśla, że w Czechach i na Słowacji składka ubezpieczeń komunikacyjnych przypadająca na mieszkańca, stanowiła odpowiednio 0,79% i 0,61% rocznej pensji brutto. Tylko jedno z porównywanych państw (Węgry) cechowało się wynikiem niższym od tego, który został odnotowany w Polsce. Ze względu na brak odpowiednich danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, nie można sprawdzić relatywnego poziomu składek OC i AC płaconych przez bułgarskich, chorwackich, cypryjskich oraz łotewskich kierowców.

Wybrane kraje Europy: porównanie wysokości składki przypisanej brutto oraz odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych (2013 r.)
Nazwa kraju

Składka przypisana brutto ubezpieczeń komunikacyjnych w przeliczeniu na mieszkańca (2013 r.) Wypłacone odszkodowania                 z ubezpieczeń komunikacyjnych           w przeliczeniu na mieszkańca (2013 r.) Składka przypisana brutto ubezpieczeń komunikacyjnych na mieszkańca/Średnia roczna płaca brutto pracownika etatowego (parytet siły nabywczej/dane z 2013 r.)
Austria 356 euro 253 euro 1,04%
Belgia 321 euro 213 euro 0,89%
Bułgaria 69 euro 42 euro brak danych
Chorwacja 112 euro 52 euro brak danych
Cypr 204 euro 118 euro brak danych
Czechy 123 euro 74 euro 0,79%
Dania 359 euro 168 euro 0,98%
Estonia 113 euro 76 euro 0,77%
Finlandia 285 euro 190 euro 0,93%
Francja 300 euro 249 euro 0,98%
Grecja 121 euro 68 euro 0,62%
Hiszpania 210 euro 162 euro 0,77%
Holandia 261 euro 194 euro 0,67%
Irlandia 242 euro 151 euro 0,61%
Łotwa 55 euro 35 euro brak danych
Niemcy 284 euro 265 euro 0,87%
Polska 86 euro 60 euro 0,49%
Portugalia 141 euro 112 euro 0,76%
Słowacja 96 euro 64 euro 0,61%
Słowenia 225 euro 155 euro 0,90%
Szwajcaria 585 euro 387 euro 1,38%
Szwecja 276 euro 206 euro 0,91%
Węgry 49 euro 34 euro 0,31%
Wielka Brytania 273 euro 252 euro 0,88%
Włochy 313 euro 236 euro 1,21%
Średnia dla 25 analizowanych krajów 218 euro 153 euro 0,83%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe (wysokość składek i odszkodowań), Eurostatu (populacja) oraz OECD (średnia płaca)

Nie tylko straty ubezpieczycieli wymuszą wzrost kosztów OC i AC …

Nina Kuczyńska z porównywarki Ubea.pl zwraca uwagę, że organizacja Insurance Europe nie publikuje najnowszych danych na temat składek ubezpieczeń komunikacyjnych. Z informacji zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika jednak, że w 2014 r. średnia składka OC i AC w przeliczeniu na mieszkańca naszego kraju, spadła do poziomu 83 euro. Taka zmiana była efektem obniżenia całkowitej składki przypisanej brutto dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Można jednak przypuszczać, że w kolejnych latach wartość polis OC oraz AC będzie rosnąć (również po przeliczeniu na mieszkańca Polski). Wyniki finansowe ubezpieczycieli są pierwszym argumentem, który przemawia za tą tezą. Warto przypomnieć, że w pierwszej połowie 2015 r. strata techniczna ze sprzedaży ubezpieczeń OC dla kierowców wyniosła 327 mln zł (dane PIU). Do polis Autocasco ubezpieczyciele musieli dopłacić kolejne 27 mln zł. W dłuższej perspektywie firmy ubezpieczeniowe nie zgodzą się na ponoszenie takich strat ze sprzedaży jednej grupy polis.

Wzrost składek polis komunikacyjnych jest już widoczny od kilku miesięcy. Ten proces może przyspieszyć po niedawnych działaniach KNF-u. Nadzór finansowy 29 września 2015 r. wysłał specjalny list do ubezpieczycieli. W tym dokumencie, prezes KNF-u zarekomendował ustalanie składek w polisach OC i AC na poziomie adekwatnym do ponoszonego ryzyka. Takie zalecenie jest jasnym sygnałem do zakończenia wojny cenowej. „Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegła ubezpieczycieli, że brak zmian w ich polityce sprzedażowej może skutkować karami finansowymi lub zakazem sprzedaży polis komunikacyjnych. Ta druga sankcja byłaby precedensem na krajowym rynku ubezpieczeń” – podsumowuje Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.