Stawki podatkowe w 2019 roku i zerowy PIT dla młodych

główne_11

obraz_1W związku z pojawiającymi się często niepełnymi informacjami, w zakresie nowych stawek podatków i ulg dla młodych, warto przypomnieć jakie stawki podatkowe obowiązują w 2019 roku. Poniżej odpowiadamy na pytania, czy PIT dla młodych stanowi nową stawkę podatkową, czy nie.

Podstawowe progi podatkowe – skala podatkowa

Według obowiązujących w 2019 roku stawek skali podatkowej, podatek zależny jest od podstawy obliczenia podatku w złotych i wynosi odpowiednio:

 • dla kwoty do 85 528 zł (pierwszy próg podatkowy) 18 % minus kwota zmniejszająca podatek;
 • dla kwoty ponad 85 528 zł (drugi próg podatkowy) 15 395,04 zł plus 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Obecnie możliwości kwoty zmniejszające podatek kształtują się w zależności od uzyskanego dochodu i ustawodawca ustalił je na następujące sumy:

 • do kwoty dochodu 8000 zł – kwota zmniejszająca podatek to 1440 zł;
 • od kwoty dochodu 8000 do 13 000 złotych – kwota zmniejszająca podatek wynika z obliczenia 1 440 zł pomniejszonego o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł;
 • od kwoty dochodu 13 000 do 85 528 złotych – kwota zmniejszająca podatek to 556,02 zł;
 • od kwoty dochodu 85 528 do 127 000 złotych – kwota zmniejszająca podatek wynika z obliczenia 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

Inne stawki podatku

Ustawodawca ustanowił 19 % podatek od dochodów:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (w przypadku złożenia odpowiedniego oświadczenia);
 • od dochodów z kapitałów pieniężnych;
 • od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw;
 • od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej;
 • od dochodów z niezrealizowanych zysków, gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku.

Dodatkowo, możliwe jest stosowanie stawki 5% podatku, od kwalifikowanego dochodu z odpowiednich (kwalifikowanych) praw własności intelektualnej.

Stawki ryczałtowe dla przychodów ewidencjonowanych

Dokładne stawki podatkowe oraz odpowiedni opis kategorii, czy też zaliczanych do nich działalności należy weryfikować bezpośrednio w aktach prawnych. Można jednak podać zgeneralizowane, główne kategorie, których dotyczyć będą odpowiednie stawki podatku. Są to:

 • 20 % dla tak zwanych wolnych zawodów;
 • 17 % dla przychodów dla niektórych usług niematerialnych (m.in. pośrednictwo w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych itp.);
 • 12,5 % dla przychodów z najmu i o podobnym charakterze, w przypadku nadwyżki ponad 100 000 zł, oraz dla niektórych usług gastronomicznych związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych;
 • 8,5 % dla przychodów z niektórych usług, najmu i umów o podobnym charakterze do kwoty limitu maksymalnego 100 000 zł;
 • 5,5 % dla przychodów z działalności wytwórczej oraz robót budowlanych;
 • 3,0 % dla przychodów z usług w handlu, oraz części gastronomii, a także dla odsetek od środków na rachunkach bankowych;
 • 2 % dla przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, z własnych upraw lub hodowli, pod warunkiem, że będą przetworzone w sposób inny niż przemysłowy.

PIT dla młodych nie jest nową stawką podatkową

Od 1 sierpnia 2019 roku ustawodawca wprowadził nowy program wspierania młodych pracowników (w rozumieniu stosunków pracy oraz umów zlecenia). Nowy, tak zwany „PIT zerowy”, polega w dużym uproszczeniu na zwolnieniu z podatku dochodowego osób fizycznych, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Dodatkowo, wprowadzono limit do kwoty 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, nadwyżka będzie opodatkowywana według skali podatkowej. Zerowy PIT dla młodych nie jest jednak nowym progiem podatkowym, a nową ulgą podatkową.