Udział inwestorów w obrotach na GPW w I półroczu 2016 roku

  • W pierwszej połowie 2016 roku inwestorzy zagraniczni wygenerowali na Głównym Rynku (GR) akcji GPW 54 proc. obrotów (+3 pkt proc. rdr), inwestorzy instytucjonalni 33 proc. (-4 pkt proc. rdr), a indywidualni 13 proc. (+1 pkt proc. rdr)
  • Na rynku NewConnect główną rolę w dalszym ciągu odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy wygenerowali 75 proc. obrotów. Udział inwestorów instytucjonalnych w obrotach na NC kształtował się na poziomie 17 proc. (+2 pkt proc. rdr), a udział inwestorów zagranicznych wyniósł 8% (+2 pkt proc. rdr)
  • Na rynku derywatów w I półroczu 2016 r. wiodącą rolę odgrywali niezmiennie krajowi inwestorzy indywidualni

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Główny Rynek GPW

W pierwszej połowie 2016 r., podobnie jak w poprzednich latach, największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW stanowili inwestorzy zagraniczni. Ta grupa inwestorów, w ww. okresie, wygenerowała 54% obrotów akcjami, co oznacza wzrost o 3 pkt proc. rdr. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 33 proc., czyli o 4 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Inwestorzy   indywidualni, w pierwszej połowie 2016 r. wygenerowali 13 proc. obrotów (+1 pkt proc. rdr) potwierdzając tym samym stabilny w ostatnich kilku półroczach udział tej grupy inwestorów w obrotach.

W ostatnim półroczu wśród instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 35 proc.), na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (33 proc.), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (13 proc.).

Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji

Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji
Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

NewConnect

Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszej połowie 2016 r. odpowiadali za 75 proc. obrotów, czyli tyle samo, ile w całym 2015 r. W tym samym okresie udział inwestorów zagranicznych stanowił 8 proc. obrotów. Spadek udziału w obrotach na tym rynku przypadł instytucjom krajowym, które zanotowały 17 proc. udziału w obrotach.

W minionym półroczu na NewConnect wśród instytucji, dominowały firmy, które odpowiadały za 38 proc. obrotów akcjami. Aktywnymi inwestorami na NewConnect niezmiennie są TFI, które w pierwszej połowie 2016 r. odpowiadały za 22 proc. obrotów wszystkich instytucji (w II poł. 2015 r. ich udział wynosił 21 proc.).

Struktura inwestorów na rynku NewConnect

Struktura inwestorów na rynku NewConnect
Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Rynek Instrumentów Pochodnych

Również na rynku derywatów w pierwszej połowie 2016 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w wolumenie obrotu kształtował się na poziomie 47 proc. Na rynku opcji zaś ich udział wyniósł 51 proc. W I półroczu 2016 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w wolumenie obrotu kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 36 proc. i 17 proc. Na rynku opcji w badanym okresie inwestorzy zagraniczni osiągnęli udział na poziomie 10 proc., a udział instytucji krajowych wyniósł 39 proc.

Należy zauważyć, że udziały w obrotach kontraktami dotyczą całkowitego obrotu wszystkimi rodzajami kontraktów, tzn. kontraktów na indeksy, waluty, akcje, WIBOR i obligacje.

Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych  

Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych
Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Struktura inwestorów na rynku opcji

Struktura inwestorów na rynku opcji
Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Szczegółowe wyniki badania dotyczącego udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi zostały opublikowane na stronie internetowej GPW: http://www.gpw.pl/analizy

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w I półroczu 2016 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych.