Utrzymuje się silne ożywienie na rynku IPO w Europie. Marazm na GPW w Warszawie

0
gpw

Jak wynika z najnowszego kwartalnego raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradczą PwC, łączna wartość IPO w Europie w pierwszym kwartale bieżącego roku (11,4 mld euro) była wyższa niż w analogicznych kwartałach poprzednich czterech lat razem wziętych. Wskazuje to na kontynuację ożywienia na europejskich rynkach kapitałowych obserwowaną w czwartym kwartale 2013 roku, kiedy to zadebiutowało 105 spółek, a łączna wartość ich ofert stanowiła ponad połowę wartości IPO w całym 2013 roku. Dzięki czemu w minionym roku odnotowano wzrost łącznej wartości ofert względem roku 2012 aż o 135%, do poziomu 26,5 mld euro.

Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następujący sposób skomentował wyniki rynku pierwotnego w Europie:

„W ostatnich miesiącach rynek IPO w Europie odnotował najlepsze wyniki od 2007 roku, czyli od czasów sprzed światowego kryzysu finansowego. Od jesieni ubiegłego roku obserwujemy większą liczbę dużych transakcji, większy popyt ze strony inwestorów oraz regularne wzrosty kursów akcji po debiucie. Wszystko to wskazuje, że koniunktura na rynku pierwotnym w Europie jest bardzo dobra. Jednocześnie jednak inwestorzy wciąż wykazują zdrowy poziom ostrożności i wymagają przedstawienia im wiarygodnych i przekonujących argumentów świadczących o atrakcyjności danej spółki i oferty.”

Największą aktywność w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku odnotowano tradycyjnie już na giełdzie w Londynie, gdzie z powodzeniem przeprowadzono 32 oferty o łącznej wartości 5,9 mld euro. Na kolejnych miejscach uplasowały się: NYSE Euronext (6 ofert o łącznej wartości 2,1 mld euro) oraz NASDAQ OMX (7 ofert o łącznej wartości 1,9 mld euro). Biorąc pod uwagę podział na poszczególne sektory, największą aktywność odnotowano w sektorach: usług konsumenckich (3,2 mld euro), usług finansowych (3,1 mld euro) oraz produktów i usług przemysłowych (2,7 mld euro). Największe oferty przeprowadziły spółki: Altice na giełdzie Euronext (1,3 mld euro, sektor usług telekomunikacyjnych), ISS na giełdzie NASDAQ OMX (1,1 mld euro, sektor produktów i usług przemysłowych) oraz Kennedy Wilson Europe Real Estate na giełdzie w Londynie (1,0 mld euro, sektor usług finansowych).

W pierwszym kwartale 2014 roku łączna wartość IPO na GPW w Warszawie wyniosła zaledwie 18 mln euro, co plasuje polską giełdę na odległym miejscu wśród rynków europejskich. Warszawa zdołała jednak utrzymać drugie miejsce w Europie pod względem liczby debiutów – łącznie odnotowano ich 10 (2 na rynku głównym i 8 na NewConnect). Największym IPO w Warszawie była oferta spółki Vistal Gdynia o wartości 12,1 mln euro.

Filip Gorczyca, starszy menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następujący sposób skomentował wyniki i perspektywy rynku pierwotnego w Warszawie:

„W przeciwieństwie do reszty Europy, na warszawskiej giełdzie zapanował marazm. Przyczyną są zawirowania związane ze zmianami w systemie emerytalnym i towarzyszące temu obawy inwestorów o aktywa znajdujące się w OFE. Dodatkowo, w ostatnich tygodniach na nastroje na rynku negatywnie wpłynęła sytuacja za naszą wschodnią granicą. W obliczu tych czynników oraz braku planowanych ofert prywatyzacyjnych, w całym 2014 roku warszawska GPW po raz pierwszy od wielu lat może spaść na dalekie miejsce w rankingu giełd europejskich pod względem wartości IPO. Dla spółek planujących debiut na giełdzie w bieżącym i przyszłym roku sytuacja powinna być jednak sprzyjająca. Emitenci nie będą zmuszeni konkurować o kapitał w takim stopniu, jak w okresach, w których przeprowadzane były duże oferty publiczne. Warunkiem pomyślnego IPO będzie jednak dobre przygotowanie oferty i samej spółki do debiutu. Źle przeprowadzone transakcje wciąż nie będą dawały większych szans na zainteresowanie inwestorów objęciem akcji po zamierzonej cenie.”

Na rynku amerykańskim odnotowano wzrost aktywności na rynku IPO. Kwota środków pozyskanych w ramach pierwszych ofert publicznych w USA w pierwszym kwartale 2014 roku wyniosła 8,0 mld euro, co stanowiło wartość o 37% wyższą niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego. Wysoką aktywność odnotowała także giełda w Hongkongu, gdzie łączna wartość ofert wyniosła 4,3 mld euro.

Dodatkowe informacje

1. Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.

2. O IPO Watch Europe

Ankieta IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie w najważniejszych segmentach rynku akcji (włączając w to giełdy w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoszech) i jest przeprowadzana kwartalnie. Opcje nadsubskrypcji („greenshoe offerings”), debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwotną ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w zakresie jednej giełdy nie zostały uwzględnione w statystykach. Ankieta dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku i została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, są dołączone do niniejszej informacji prasowej.

3. O współtworzących ankietę

Ankieta została opracowana przez zespół ds. rynków kapitałowych PwC. Specjaliści ds. rynków kapitałowych PwC świadczą pełen zakres usług w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Usługi te obejmują przygotowanie do oferty publicznej oraz całościową obsługę doradczą transakcji, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne i doradztwo podatkowe. Dom Maklerski PricewaterhouseCoopers Securities S.A., posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, zapewnia usługi podmiotu oferującego akcje.