V Polsko-Francuskie Konsultacje Międzyrządowe w Paryżu

Unia Europejska

Ministrowie Finansów Polski i Francji uzgodnili zakres intensywnej współpracy dwustronnej oraz na forum Unii Europejskiej

W dniu 30 stycznia br. Minister Finansów Mateusz Szczurek towarzyszył Pani Premier Ewie Kopacz w trakcie V Polsko-Francuskich Konsultacji Międzyrządowych w Paryżu. W trakcie wizyty odbyły się także dwustronne konsultacje między Ministrem Szczurkiem a francuskim Ministrem Finansów Michelem .

Ministrowie potwierdzili poparcie dla jak najszybszego utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI). Obecnie toczą się uzgodnienia między państwami członkowskimi nad projektem aktu prawnego powołującego Fundusz, przedstawionym przez KE w połowie stycznia br., w dużej mierze na bazie polskich propozycji z września ubr. Przyjęcie rozporządzenia w tej sprawie ma nastąpić w połowie roku. Ministrowie zgodnie uznali, że szczególną wartością EFSI powinno być umożliwienie wdrożenia projektów, które do tej pory nie znajdywały finansowania ze strony środków czysto prywatnych czy też finansowanych ze środków z budżetu unijnego. W tym kontekście dyskutowali o znaczeniu narodowych wkładów kapitałowych do EFSI. Działania EBI, a następnie EFSI, powinny umożliwić mobilizację środków sektora prywatnego, poprzez ich powiązanie ze środkami publicznymi, w celu sfinansowania projektów inwestycyjnych w kluczowych obszarach gospodarki, w efekcie pobudzając wzrost gospodarczy w Europie.

Tematem rozmów był także coroczny budżet Unii Europejskiej, którego oba państwa są beneficjentami. Ministrowie potwierdzili znaczenie, jakie przywiązują do negocjacji budżetowych. W świetle obserwowanych szczególnie w ostatnich latach napięć na linii między płatnikami netto a beneficjentami netto tego budżetu, wyrazili zainteresowanie sprawnym przebiegiem tegorocznej procedury budżetowej.

Minister Szczurek podziękował także Ministrowi Sapin za wsparcie ze strony Francji w zabiegach Polski o członkostwo w Grupie Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i wyraził oczekiwanie, że wsparcie to będzie kontynuowane w trakcie negocjacji nad rozszerzeniem Grupy. Grupa została utworzona podczas Szczytu Państw G-7 w Paryżu w 1989 r. Jej zadaniem jest określanie technik i trendów w obszarze prania pieniędzy, jak też ocena działań podejmowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym w obszarze walki z tym zjawiskiem.

Ministrowie, w ślad za uzgodnieniami i dyskusjami na posiedzeniu ECOFIN 27 stycznia br., omówili także dalsze wspólne działania na rzecz przeciwdziałania unikaniu opodatkowania oraz zapewnienia większej spójności rozwiązań w tym zakresie w poszczególnych państwach członkowskich UE. Oba kraje są także nastawione na walkę z agresywnym planowaniem podatkowym przez grupy przedsiębiorstw. Współpraca obejmuje również zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W tym roku będą toczyły się prace nad unijnymi przepisami w zakresie tzw. erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków. Celem tych prac będzie wypracowanie rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć skalę nadużyć podatkowych w transakcjach międzynarodowych. Ministrowie uznali te prace za jeden ze wspólnych priorytetów na nadchodzące miesiące.

Oba ministerstwa pogłębią także współpracę w zakresie usprawniania procesu budżetowego, w szczególności poprzez wypracowanie docelowej zadaniowej klasyfikacji budżetu oraz mechanizmy przeglądu wydatków publicznych. Eksperci z polskiego Ministerstwa Finansów odbędą w najbliższym czasie wizytę studyjną u swoich francuskich kolegów. Głównym tematem będzie budżet zadaniowy oraz zasady zarządzania środkami publicznymi.

Wspólnym priorytetem będzie także zacieśnienie współpracy w szerszym, obejmującym Niemcy, formacie Trójkąta Weimarskiego w obszarze ekonomiczno-finansowym. Ministrowie uzgodnili rozpoczęcie przygotowań do spotkania w tym gronie w Warszawie.