WORK SERVICE: Wyniki finansowe za II kwartał 2016 r.

Tomasz Misiak

Po pierwszych 6 miesiącach 2016 roku Grupa Work Service odnotowała przychody przekraczające 1,2 mld złotych, czym poprawiła ubiegłoroczny wynik o ponad 23%. O niemal 1/3 wzrósł zysk brutto ze sprzedaży, który wyniósł ponad 129 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację osiągnął 40,08 mln zł, a EBIT 32,17 mln zł. Osiągnięte wyniki są zgodne z zapowiedziami zarządu z początku roku. W ostatnich miesiącach Grupa rozpoczęła proces reorganizacji, w celu poprawy efektywności i integracji działań. Poprawie koniunktury sprzyja również umacniający się w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej rynek pracy.

W pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Kapitałowa Work Service osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 mld 203,17 mln złotych, co stanowiło wzrost o 23,13%, w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r. W tym samy czasie odnotowano również stabilny wzrost zysku z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBTIDA) o ponad 4%, a także 30-procentową poprawę zysku brutto ze sprzedaży. EBIT osiągnął poziom zbliżony do ubiegłorocznego i wyniósł 32,17 mln złotych.

Wyniki pierwszego półrocza są zgodne z naszymi zapowiedziami i oczekiwaniami. Utrzymujemy ponad 23-procentową dynamikę poprawy przychodów, przy utrzymaniu zeszłorocznych poziomów wyników operacyjnych. Dziś nasz rozwój jest oparty w dużej mierze na solidnym wzroście organicznym, który wyniósł 14%, a także osiąganiu maksymalizacji efektów z akwizycji w CRS czy na rynku węgierskim i w krajach bałkańskich. Dzięki temu obecnie ponad 45% naszych przychodów pochodzi z działalności międzynarodowej, a przy tym nadal rośniemy dwukrotnie szybciej niż nasz sektor w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. Dzięki umacniającemu się rynkowi pracownika w całym naszym regionie, odnotowujemy wzmożone zapotrzebowanie na nasze usługi. Firmy wobec rekordowo niskich poziomów bezrobocia i rosnących trudności rekrutacyjnych, coraz częściej korzystają z usług wyspecjalizowanych agencji zatrudnienia. Chcąc w pełni skorzystać z pojawiającej się koniunktury zmieniamy nasze modele funkcjonowania, a także przeprowadzamy zapowiadane działania restrukturyzacyjne – dodaje Maciej Witucki.

Po okresie dużej aktywności w zakresie akwizycji w ostatnich latach, Grupa Work Service rozpoczęła proces optymalizacji struktury, jak i wykorzystywania efektów synergii, które płyną ze zróżnicowanej biznesowo oraz geograficznie organizacji. Jednym z filarów przyjętego w marcu br. planu rozwoju na lata 2016-17 jest konsolidacja struktur. W ostatnich miesiącach, po przeprowadzeniu integracji spółek odpowiedzialnych za delegowanie pracowników, doszło również do połączenia jednostek odpowiedzialnych za doradztwo personalne. Od 1 lipca w skład struktur Antal Polska wszedł zespół Work Service Professional, dzięki czemu zintegrowano know-how i kompetencje w zakresie rekrutacji specjalistycznych. W tym samym czasie został wprowadzony nowy model organizacji w ramach Work Service S.A. W głównej mierze dotyczył on połączenia struktur handlowych i operacyjnych na poziomie regionalnym w całej Polsce. Dzięki uproszczeniu systemu osiągnięto większą przejrzystość kompetencyjną. W ramach procesów wewnętrznych, Zarząd rozpoczął również realizację optymalizacji kosztowej, przy zachowaniu działań inwestycyjnych, na rzecz rozwijania nowych zamówień. Pierwsze decyzje już zostały podjęte i wdrożone. Ponieśliśmy z tego tytułu zobowiązania finansowe, ale wierzę, że osiągniemy zamierzone cele. Wprowadzone przez nas zmiany zaczęły obowiązywać już po zamknięciu okresu raportowania, dlatego ich pierwsze efekty spodziewamy się zobaczyć na koniec bieżącego roku. Pełne rezultaty reorganizacji będą widoczne do końca II kwartału 2017 roku – podkreśla Maciej Witucki.

Rynek pracownika tworzy koniunkturę

Z danych Eurostat wynika, że stopa bezrobocia w całej Unii Europejskiej spada, a w regionie CEE osiąga rekordowo niskie wskazania: w Czechach 4,1%, Niemczech 4,2%, na Węgrzech 5,2%, a w Polsce 6,2%. To pokazuje, że w krajach, w których działa Grupa Work Service, od wielu miesięcy utrzymuje się rynek pracownika. Trudności z pozyskaniem kandydatów na rynku skłaniają firmy do korzystania z zewnętrznego wsparcia. Efekt tego czynnika widać we wzrostach przychodowych po stronie spółek specjalistycznych działających w ramach Grupy: ITKontakt +42% r/r, Antal 11,8% r/r. i Exact Systems +42,6% r/r. Jednocześnie Prohuman utrzymuje na rynku węgierskim pozycję lidera, dzięki poprawie sprzedaży o 23,6%. W efekcie, w pierwszym półroczu przychody całej Grupy z zagranicy zwiększyły się o ponad 26% r/r.

Nasze działania akwizycyjne i rozwój geograficzny przyniosły zakładane efekty. Dziś, z pozycji lidera regionalnego świadczymy kompleksowe usługi HR na rynkach całej Europy Środkowo-Wschodniej, która na tle krajów „starej Unii” charakteryzuje się dużo większym zapotrzebowaniem na wsparcie rekrutacyjne. To otwiera nam duże możliwości do dalszego dynamicznego rozwoju międzynarodowego i dywersyfikacji prowadzonego biznesu – podsumowuje Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Work Service S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 czerwca 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 

Dane skonsolidowane (w tys. zł)

 

H1 2016

 

H1 2015

 

Zmiana r./r.

Przychody 1 203 169 977 115 + 23,13%
Zysk brutto ze sprzedaży 129 041 98 770 + 30,64%
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 40 081 38 505 + 4,09%
Zysk EBIT 32 173 32 890 – 2,18%
Zysk netto 8 012 13 210 – 39,35%