Zasady umieszczania reklam

  • „Reklamodawca” – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca publikację reklam w Portalu;
  • „Reklama” – środki reklamy internetowej przeznaczone do publikacji na stronach Portalu www.ceo.com.pl

Przekazanie reklamy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji reklamach informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej, oraz że przekazane materiały reklamowe nie podlegają zarządowi lub pośrednictwu żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie korzystania objętym postanowieniami umowy zlecenia usług reklamowych.

Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony „Portal” ma prawo odmówić publikacji reklamy.

Reklamodawca może dokonać wcześniejszej rezerwacji terminów i powierzchni na planowane reklamy w formie pisemnej lub telefonicznej.

Weryfikacji dostarczonych materiałów i oceny ich zgodności z wymaganiami technicznymi dokonuje upoważniony przedstawiciel „Portalu”

Za zamówioną publikację reklamy Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie przed publikacją reklamy.

Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać „Portalowi” wyłącznie na piśmie nie później niż do godziny 12.00 następnego dnia roboczego liczonego od dnia pierwszej zakwestionowanej publikacji.

Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji bądź niezachowanie formy pisemnej powoduje utratę przez Reklamodawcę prawa do reklamacji reklamy, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką publikacji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.

Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje upoważniony przedstawiciel „Portalu”

Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia.

„Portal” nie ponosi odpowiedzialności wobec Reklamodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich ani spowodowanych działaniami siły wyższej.