Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – grudzień 2019 r.

gpw
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 7,5% rdr do 14,0 mld zł w grudniu 2019 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 23,2% rdr do poziomu 645,3 tys. szt. w grudniu 2019 r.
  • Wzrost wartości notowanych emisji nieskarbowych na rynku Catalyst o 6,3% do poziomu 92,1 mld zł w grudniu 2019 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 0,7% do poziomu 15,3 TWh w grudniu 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 28,8% rdr do 14,8 TWh w grudniu 2019 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 14,0 mld zł w grudniu 2019 r., czyli o 7,5% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w grudniu 2019 r. o 7,2% rdr do poziomu 13,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w grudniu 2019 r. 763,9 mln zł, o 12,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 57832,88 pkt i była o 0,2% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w grudniu 2019 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 51,7% rdr do poziomu 129,6 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w grudniu wzrosła o 34,5% rdr i wyniosła 104,0 mln zł.

W grudniu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 645,3 tys. szt., czyli o 23,2% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 14,4% rdr do poziomu 403,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 20,1% rdr do 132,6 tys. szt. w grudniu 2019 r.

W grudniu 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 23,0% rdr do poziomu 116,8 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 120,9% rdr do 20,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 92,1 mld zł na koniec grudnia 2019 r. wobec 86,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w grudniu 2019 r. o 40,6% rdr do poziomu 194,6 mln zł wobec 138,4 mln zł rok wcześniej.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w grudniu 2019 r. 13,8 mld zł wobec 20,3 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w grudniu 2019 r. wyniósł 15,3 TWh, co oznacza spadek o 0,7% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 18,8% rdr do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 4,8% rdr do poziomu 12,1 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w grudniu o 28,8% rdr do 14,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 13,9% do poziomu 2,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 33,0% rdr do poziomu 11,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł w grudniu 2019 r. 2,7 TWh, co oznacza spadek o 26,1% rdr. Grudniowe dane w tej linii biznesowej są jednak nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 13,2% rdr osiągając w grudniu 2019 r. poziom 26,5 ktoe[3]. W całym 2019 r. obroty białymi certyfikatami wzrosły o 49,1% w stosunku do 2018 r.

Kapitalizacja 401 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 550,24 mld zł (129,2 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 449 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec grudnia 2019 r. 1 103,85 mld zł (259,2 mld EUR).

Na rynku NewConnect w grudniu 2019 r. zadebiutowały akcje spółki Carbon Studio (wartość oferty 2,7 mln zł).

Na rynku Catalyst w grudniu 2019 r. zadebiutowały obligacje miasta Koszalin (wartość oferty 35 mln zł).

W grudniu 2019 r. na GPW odbyło się 18 sesji giełdowych w porównaniu do 17 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe