Bank Bank Pekao z rekordowym zyskiem kwartalnym

Michał Krupiński
Michał Krupiński

Banku Pekao S.A. w czwartym kwartale 2017 r. pokazał rekordowy zysk. Ten historyczny sukces w zaledwie kilka miesięcy był możliwy dzięki dynamicznej pracy nowego Zarządu i realizacji wypracowanych kierunków strategii. Rok 2017 przyniósł poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych.

Skonsolidowany zysk netto za 2017 rok wyniósł 2 475 mln złotych, co oznacza wzrost o +8,6% r/r przy rekordowo wysokim zysku netto osiągniętym w 4 kwartale na poziomie 1 054 mln złotych. W 2017 r. zwrot na kapitale ROE Grupy Pekao wzrósł do poziomu 11,0%(1), przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Tier 1 wynoszącego 16,1%. Dzięki osiągnięciu łącznego współczynnika wypłacalności w wysokości 17,1% na poziomie skonsolidowanym, Bank spełnia kryterium wypłaty dywidendy na poziomie 100% zysku za rok 2017. W segmencie detalicznym Bank Pekao S.A. osiągnął rekordową sprzedaż kluczowych kredytów detalicznych na poziomie 18 mld złotych, jednocześnie notując stabilny wzrost wolumenu w segmencie korporacyjnym (+7,1%) oparty o wzrost aktywności inwestycyjnej w gospodarce.

”Dzięki nowej strategii, Bank Pekao S.A. wszedł w okres dynamicznego rozwoju, co widać po osiągniętych wynikach, a szczególnie po wysokiej dynamice ostatniego kwartału. Zysk netto za 4 kwartał 2017 roku był najwyższy w historii Pekao. Wszystkie kluczowe linie biznesowe Banku osiągnęły lepsze rezultaty niż w roku ubiegłym. Realizujemy dynamiczny wzrost i umacniamy pozycję rynkową w kluczowych segmentach bankowości detalicznej, jesteśmy liderem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, nasz segment MŚP również dynamicznie się rozwija. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, wprowadzając nową ofertę produktową poprawiając jakość usług i efektywność biznesu. W 2018 roku szykujemy szereg inicjatyw biznesowych, które w połączeniu z konsekwentną realizacją strategii pozwolą nam osiągnąć dwucyfrową dynamikę zysku w 2018 roku.” – powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

”W 2017 roku osiągnęliśmy poprawę najważniejszych wskaźników finansowych. Przy rekordowym zysku netto w czwartym kwartale, poprawiliśmy zyski w ujęciu rocznym notując prawie 9% dynamikę rok do roku. Szczególnie istotne jest przyspieszenie wzrostu dochodów podstawowych, wynikające z pozytywnej dynamiki wyniku odsetkowego i marży odsetkowej, jak i z odbudowy wyniku prowizyjnego w czwartym kwartale. Poprawę dochodowości uzyskaliśmy przy konserwatywnym zarządzaniu ryzykiem i kosztami. Chcemy kontynuować wysoką dynamikę czwartego kwartału w kolejnych miesiącach, utrzymując silną pozycję kapitałową i wysoką jakość aktywów.” – powiedział Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Finansowy.

W 2017 roku Grupa Banku Pekao S.A. osiągnęła zysk netto wyższy o +8,6% r/r, w wysokości 2 475 mln zł. W czwartym kwartale zysk netto wzrósł do 1 054 mln zł, co jest najlepszym kwartalnym rezultatem w historii Pekao. Zysk netto w czwartym kwartale oczyszczony z efektu z przeszacowania poprzednio posiadanych udziałów w PPiM i Xelion wyniósł 640 mln zł, notując wysoką dynamikę +29,4% r/r i +19,4% kw/kw .

Po czterech kwartałach zysk operacyjny brutto wzrósł do 4 087 mln zł, w warunkach porównywalnych o +5,7% r/r, dzięki wzrostowi dochodów o +3,9% r/r (uzyskując kwartalnie coraz lepsze dochody).

Dochody operacyjne wyniosły w 2017 roku 7 350 mln zł, osiągając wzrost o +3,9% r/r w warunkach porównywalnych. Dochody podstawowe w czwartym kwartale wzrosły o +4,3%, determinując dynamikę dochodów z działalności operacyjnej w skali roku. Taki wynik zawdzięczamy silnej i trwałej poprawie wyniku odsetkowego, który osiągnął najwyższy poziom od 4 lat i wzrostowi wyniku prowizyjnego.

Wynik odsetkowy po 12 miesiącach wzrósł o +4,8% r/r do poziomu 4 593 mln zł, dzięki systematycznemu wzrostowi wolumenów w kluczowych segmentach. Marża odsetkowa w czwartym kwartale wyniosła 2,80%, sukcesywnie rosnąc dzięki dalszej rotacji struktury aktywów w produkty o wyższej rentowności przy stabilnym koszcie bazy depozytowej.

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł w 2017 r. 2 353 mln zł. W 4 kwartale nastąpiło odwrócenie tendencji spadkowej, dzięki wzrostowi o +6,4%, znacząco poprawił się wynik prowizyjny z działalności kredytowej wsparty prowizjami z działalności inwestycyjnej, niwelując obserwowaną w sektorze presję na pozostałe prowizje, w związku z migracją klientów w kanały elektroniczne.

Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o +14,4% r/r do poziomu 57 408 mln zł przy rekordowej sprzedaży. Bank utrzymał solidną, wynoszącą około +3,3% kwartalną dynamikę wolumenową. Kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły o +7,1% r/r, do poziomu 59 315 mln zł z dynamiką +2,2% kw/kw, co odzwierciedla poprawę warunków inwestycyjnych w gospodarce.

W 2017 roku Bank Pekao zrealizował szereg działań, mających na celu trwałą poprawę osiąganych wyników biznesowych takich jak rozwój oferty produktowej czy kampanie marketingowe. Dzięki temu sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła w ujęciu rocznym o +33% i osiągnęła rekordowe 9 144 mln zł , co przełożyło się na wzrost udziałów rynkowych nowej sprzedaży o 3,4 pp do 21%. Bank zanotował również dynamiczny wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych o +14% r/r do rekordowego poziomu 8 782 mln zł.

Wyniki bankowości korporacyjnej oraz segmentu MŚP cechowały się bardzo dobrą dynamiką wolumenową. Wolumen kredytów inwestycyjnych wzrósł o 15,6% r/r do 15 818 mln zł, demonstrując znaczące przyspieszenie w drugiej połowie roku. Bank dynamicznie zwiększał również sprzedaż produktów leasingowych i faktoringowych o +19,1% r/r przy rekordowej dynamice w czwartym kwartale +14,8%. Bank utrzymał swoją pozycję lidera na rynku bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, biorąc ponownie udział w kluczowych transakcjach na rynku kapitałowym w Polsce wsparty licznymi nagrodami w tym tytułem ‘The Best Investment Bank in Poland 2018’.

W 2017 r. odnotowano wzrost depozytów detalicznych o +7,6% r/r do poziomu 76 107 mln zł, przy jednoczesnej migracji klientów z lokat terminowych na rachunki bieżące. Jednocześnie nastąpił dynamiczny wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych o +9,6% r/r wsparty znaczącym przyspieszeniem sprzedaży netto funduszy (szczególnie w 4 kwartale). Na koniec roku depozyty korporacyjne wzrosły o +9,1% r/r i wyniosły 73 319 mln zł, z sezonową dynamiką wzrostu w 4 kwartale, która wyniosła + 15,8%.

W 2017 r. koszty operacyjne wzrosły o +1,6% r/r, poniżej inflacji i osiągnęły poziom 3 263 mln zł. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 44,4%, co oznacza dalszą poprawę w warunkach porównywalnych o -0,9 pp r/r.

Bank Pekao S.A. utrzymuje jakość portfela kredytowego na bardzo wysokim poziomie. Wskaźnik kredytów nieregularnych spadł do 5,4%. Koszty ryzyka w 2017 roku spadły o 1 pb do 44 pb, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami osiągnął poziom 74,4%. Polityka aktywnego zarządzania ryzykiem została wsparta transakcją sprzedaży portfela wierzytelności w 4 kwartale 2017 r.

Bank spełnia wszystkie wymogi kapitałowe. Współczynnik Tier 1 Grupy Pekao wynoszący 16,1% jest o 1,3pp powyżej poziomu wymaganego do wypłaty 100% dywidendy.

(1)ROE na poziomie 9,2% z wyłączeniem 414 mln złotych zysku z przeszacowania poprzednio posiadanych udziałów w Pioneer i Xelion.