Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w IV kwartale 2016 r.

0
W 2016 r. PKN ORLEN wypracował rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł, przed uwzględnieniem odpisów wartości aktywów w wysokości 0,2 mld zł. Do wzrostu wyniku o 0,7 mld zł (12M/12M) przyczyniły się wszystkie segmenty działalności. Na przestrzeni minionego roku PKN ORLEN konsekwentnie realizował kluczowe zadania inwestycyjne – w fazę realizacji weszły instalacja Metatezy w Płocku i Polietylenu w czeskim Litvinowie. W minionym roku Koncern także znacząco poprawił i zróżnicował strukturę dostaw surowca na potrzeby swoich zakładów produkcyjnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. poprzez pierwszy historii długoterminowy kontrakt z Saudi Aramco. W tym czasie zabezpieczone zostało również zapotrzebowanie na paliwo gazowe dzięki pięcioletniej umowie z PGNiG. Z kolei w ramach realizowanych przez PKN ORLEN projektów wydobywczych łączne zasoby gazu i ropy (2P) na koniec 2016 roku wzrosły do ok. 114 mln boe, z 97 mln boe na koniec 2015 roku. Pod koniec roku Koncern zaprezentował wizję rozwoju zapisaną w nowej strategii na lata 2017-2021.

W 2016 roku PKN ORLEN:

• Wypracował wynik na poziomie 9,4 mld zł EBITDA LIFO (zysk operacyjny powiększony
o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów oraz odpisów aktualizujących majątek trwały)
• Zwiększył łączny wolumen sprzedaży o 2%
• Osiągnął rekordową sprzedaż paliw na poziomie 10 miliardów litrów
• Wypłacił po raz kolejny dywidendę, która wyniosła 2 zł na akcję, realizując zapowiedź jej wzrostu r/r
W IV kwartale 2016 roku Koncern odnotował wzrost wyniku EBITDA LIFO o 0,8 mld zł (r/r), do poziomu 2,65 mld zł. Na osiągnięty rezultat złożyły się wzrost wolumenów sprzedaży, marż paliwowych i pozapaliwowych w detalu, odszkodowanie z tytułu pożaru Steam Cracker w Litvinowie oraz osłabienie PLN względem walut obcych. Pozytywny efekt został z kolei ograniczony przede wszystkim przez ujemny wpływ niższych marż handlowych na produkty rafineryjne (r/r). W tym czasie poziom modelowej marży downstream utrzymał się na stabilnym r/r poziomie 12 USD/bbl, przy wzroście średniej ceny ropy o 5 USD/bbl (r/r), do poziomu 49 USD/bbl. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, z wyjątkiem Niemiec, w IV kwartale 2016 roku odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego i benzyn, przy czym na rynku polskim wzrost konsumpcji oleju napędowego wynosił 24% (r/r).
Historyczne wyniki osiągnięte w 2016 roku to niewątpliwy sukces całej firmy. Rezultaty finansowe pokazują siłę Koncernu i mają w nim udział wszystkie segmenty oraz rynki macierzyste firmy. Podsumowując rok nie sposób nie wspomnieć o olbrzymim sukcesie walki z szarą strefą, która w końcu przyniosła wymierne efekty i sprawiła, że konkurencja na rynku paliw po latach stała się uczciwsza. Koncern doskonale wykorzystał tę szansę i jestem przekonany, że dalsze zmiany legislacyjne w tym zakresie, wraz z konsekwentną realizacją przyjętej niedawno strategii, będą przekładać się również na umacnianie naszej pozycji na rynku – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
Czytaj również:  Widmo wojny handlowej z USA oddaliło się od Europy