Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2019 r.

Agora S.A.

W ostatnim kwartale 2019 r. Grupa Agora ponownie zwiększyła przychody. Istotnie wzrosły jej wpływy reklamowe, zwłaszcza w internecie i z reklamy zewnętrznej, a także przychody ze sprzedaży wydawnictw. Świetne wyniki odnotowała też działalność kinowa, dzięki konsekwentnej rozbudowie sieci Helios. Rok 2019 Grupa Agora zakończyła nie tylko z sukcesami w rozwoju oferty premium i perspektywicznymi akwizycjami, ale też z rekordowymi przychodami kin Helios, biznesu filmowego oraz spółek Yieldbird i HRlink.

Na wyniki Grupy Agora w 2019 r. istotnie wpłynęło wejście w życie standardu MSSF 16. W celu zachowania porównywalności danych niniejsza informacja przedstawia dane bez uwzględnienia wpływu MSSF 16. Więcej o efektach wdrożenia MSSF 16 przez Grupę Agora można znaleźć w sprawozdaniu finansowym.

W 4. kw. 2019 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 378,2 mln zł i były wyższe o ponad 9% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Zwiększyły się przede wszystkim wpływy reklamowe Grupy – o niemal 14% do 187,9 mln zł dzięki wzrostowi tej kategorii przychodów w spółce Yieldbird, a także w segmentach Reklama Zewnętrza – za sprawą rozwoju oferty Premium Citylight i Digital (w tym nośników zakupionej w lipcu 2019 r. platformy Move TV) oraz Film i Książka – głównie w sieci kin Helios. Spadek wpływów reklamowych odnotowały jedynie Prasa i Radio, odpowiednio z uwagi na trendy rynkowe i ograniczenie liczby wydawanych tytułów oraz niższe przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach innych nadawców.

W sieci Helios nieznacznie niższe były przychody ze sprzedaży biletów do kin w kwocie 79,1 mln zł, natomiast zwiększyły się wpływy ze sprzedaży barowej. W 4. kw. 2019 r., zgodnie z danymi Boxoffice.pl, w multipleksach Heliosa zakupiono blisko 4,3 mln biletów, czyli niemal tyle samo, co przed rokiem1.

W ostatnim kwartale 2019 r. wzrosły też wpływy Agory ze sprzedaży wydawnictw, zwłaszcza publikacji Wydawnictwa Agora oraz subskrypcji treści w serwisie Wyborcza.pl. Na koniec 2019 r. liczba prenumerat cyfrowych „Gazety Wyborczej” wyniosła już blisko 218 tys. Grupa odnotowała również wyższe przychody z pozostałej sprzedaży, głównie za sprawą szybko rozwijającej się działalności gastronomicznej, a także istotny wzrost wpływów z działalności filmowej, związany z większą liczbą nowych tytułów w dystrybucji kinowej. Oprócz tego w omawianym okresie zmniejszyły się przychody ze sprzedaży usług poligraficznych Grupy Agora – w efekcie zamknięcia w połowie 2019 r. 2 z 3 drukarni oraz spadku wolumenu zamówień.

W 2019 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 1 249,7 mln zł i były o 9,5% wyższe od tych odnotowanych w 2018 r.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w 4. kw. 2019 r. zwiększyły się o ponad 7% do 355,1 mln zł. Ich wzrost związany był z działalnością rozwojową i dotyczył segmentów notujących wyższe przychody – Internet, Film i Książka oraz Reklama Zewnętrzna. Spadek wydatków operacyjnych nastąpił natomiast w biznesach o niższych wpływach – w Prasie (która od 3. kw. 2019 r. obejmuje także zrestrukturyzowaną działalność poligraficzną) i Radiu. Ograniczenia te zostały wprowadzone w trosce o pozytywny wynik tych segmentów lub w reakcji na trendy rynkowe. Dzięki tak pojętej dyscyplinie kosztowej Grupa Agora dba o poziom swoich wyników operacyjnych. W całym 2019 r. koszty operacyjne Grupy były wyższe o 8,1% i stanowiły 1 232,3 mln zł.

Dzięki rezultatom wypracowanym w 4. kw. 2019 r.2 zysk Grupy Agora na poziomie EBITDA wzrósł o 14,7% do kwoty 54,5 mln zł, a w całym 2019 r. był on wyższy o 16,7% i wyniósł 114,8 mln zł. Jednocześnie w obu okresach Grupa odnotowała zysk na poziomie EBIT – w 4. kw. 2019 r. na poziomie 23,1 mln zł oraz 17,4 mln zł w całym 2019 r., a także zysk netto – odpowiednio w kwocie 12,2 mln zł i 9,6 mln zł. Natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 11,5 mln zł w ostatnim kwartale 2019 r. oraz 6,9 mln zł w 2019 r.3. Co istotne, rok 2019 był najlepszym w historii pod względem przychodów i wyniku na poziomie EBITDA dla działalności kinowej Heliosa i spółki Yieldbird. Rekordowe wpływy odnotowały w nim też HRlink i NEXT FILM, a zysk na poziomie EBITDA – segment Reklama Zewnętrzna oraz pion Gazeta.pl.Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2019 r.

Grupa Agora intensywnie pracuje nad realizacją założeń strategicznych na lata 2018-2022, w szczególności nad przyspieszeniem rozwoju i wzrost skali grupy kapitałowej. Jednym z tych działań był zakup w lutym 2019 r. 40% udziałów w Eurozet Sp. z o.o., nadawcy drugiego pod względem zasięgu programu radiowego w Polsce i zagwarantowanie spółce możliwości objęcia 100% udziałów, w przypadku gdyby okazało się to korzystne. W październiku Agora złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażenie zgody na nabycie pozostałych 60% udziałów spółki Eurozet i czeka na decyzję w tej sprawie. Transakcja ta może zmienić pozycję Grupy Agora na rynku nadawców radiowych – byłaby to największa akwizycja medialna w historii spółki. Agora dokonała także inwestycji w segmencie rozwiązań B2B, kupując w 2019 r. kolejne udziały w czeskiej spółce ROI Hunter i zostając większościowym udziałowcem HRlink Sp. z o.o.

Kolejnymi ważnymi kierunkami rozwoju w perspektywie strategicznej Grupy Agora są cyfryzacja oraz rozwój usług i produktów premium. Dzięki zakupowi udziałów w Piano Group Sp. z o.o. rozwijającej platformę Move TV, AMS zrobił kolejny krok w budowie portfolio cyfrowych nośników i usług oraz wzmocnił swoją pozycję w perspektywicznym obszarze DOOH. Ofertę subskrypcyjną z kolejnymi sukcesami rozbudowują „Gazeta Wyborcza” i Radio TOK FM. Na koniec 2019 r. liczba subskrypcji treści Wyborcza.pl sięgnęła blisko 218 tys. (wzrost o prawie 28% w stosunku do końca 2018 r.), wskaźnik ARPU wyniósł 14 zł4 (wzrost o 37% r/r), a udział przychodów cyfrowych „Gazety Wyborczej” wzrósł do 24,0%. Jednocześnie segment Prasa ogranicza portfolio wydawnictw papierowych5, co jest odzwierciedleniem intensywnego rozwoju koncepcji digital first i skupienia się na cyfryzacji w tym obszarze. Zwiększyła się także liczba sprzedanych dostępów Premium TOK FM – na koniec grudnia 2019 r. przekroczyła ona 20 tys. To wzrost o 20% od marca 2019 r., a przez ostatnie 2 lata baza subskrybentów podcastów stacji zwiększyła się o 100%.

Warto pamiętać, że pomimo intensywnych działań rozwojowych i akwizycji dokonanych przez Agorę w 2019 r., spółka podzieliła się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami – wypłata dywidendy w kwocie prawie 23,3 mln zł nastąpiła na początku sierpnia ub.r.

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4 kw. i cały 2019 r.

Przypisy:

1 Dane w ujęciu Boxoffice.pl – w 4. kw. 2019 r. liczba biletów sprzedanych w kinach sieci Helios wyniosła blisko 4,3 mln, co oznacza ich spadek o 0,1% w porównaniu z 4. kw. 2018 r. Liczba biletów sprzedanych w polskich kinach w omawianym okresie zmniejszyła się o 2,2% w porównaniu z ub.r. i wyniosła blisko 18,5 mln biletów. W ujęciu kalendarzowym w 4. kw. 2019 r. liczba biletów sprzedanych w kinach sieci Helios w wyniosła 4,3 mln, co oznacza spadek o 4,4% w porównaniu z 4. kw. 2018 r. Więcej informacji – skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4 kw. i cały 2019 r.

2 Warto pamiętać, że w 4. kw. 2019 r. wyniki Grupy obciążył odpis aktualizujący wartość aktywów, związany z segmentem Internet – jego wpływ na wynik netto Agory S.A. to około 12,7 mln zł, na skonsolidowany wynik netto Grupy Agora to około 6,5 mln zł, a na skonsolidowany wynik operacyjny na poziomie EBIT to ok. 7,4 mln zł. W analogicznym okresie 2018 r. Agora również dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów (w segmencie Internet – 7,5 mln zł i w segmencie Prasa – 2,3 mln zł) oraz odpisu należności od RUCH S.A. objętych przyspieszonym postępowaniem układowym (w wysokości 4,0 mln zł) – łączny wpływ tych odpisów na skonsolidowany wynik operacyjny stanowił 14,1 mln zł. Dodatkowo, w 2018 r. pozytywny wpływ na wynik Grupy na poziomie EBIT miał zysk ze sprzedaży nieruchomości w Gdańsku i w Warszawie w wysokości 13,9 mln zł, a na wynik netto zysk ze sprzedaży udziałów spółki Stopklatka S.A. w wysokości 26,7 mln zł. Negatywnie zaś na poziom wyniku netto wpłynął odpis na przeterminowane należności od RUCH S.A. zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w wysokości 20,3 mln zł, odpis aktualizujący wartość aktywów spółki GoldenLine w wysokości 6,9 mln zł oraz odpisy aktualizujące wartość czasopism w wysokości 2,3 mln zł.

3 W 2019 r. EBITDA Grupy prezentowana zgodnie ze standardem MSSF 16 wyniosła 190,2 mln zł, a w 4. kw. 2019 r. 74,8 mln zł. Grupa odnotowała zysk na poziomie EBIT zarówno w 4. kw. 2019 r., jak i w całym 2019 r., który wyniósł odpowiednio – 25,1 mln zł oraz 24,7 mln zł. Zysk netto stanowił 19,1 mln zł w 4. kw. 2019 r., a w całym 2019 r. 6,0 mln zł. Pozytywny wpływ na wynik netto Grupy prezentowany w tym ujęciu miały różnice kursowe wynikające z zastosowania standardu MSSF 16.

4 Dotyczy prenumerat sprzedawanych bezpośrednio w serwisie Wyborcza.pl.

5 W 2019 r. Spółka podjęła decyzję o zaprzestaniu regularnego wydawania tytułów „Opiekun” oraz „Kuchnia”.