Wyniki JR HOLDING S.A. po pierwszym półroczu 2018 r.

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., wypracowała 972 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 2 kw. 2018 r., a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.084 tys. zł. Emitent nabył w minionym kwartale znaczący pakiet akcji notowanej na rynku regulowanym GPW w Warszawie spółki SETANTA ASI S.A.

W drugim kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. zanotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 172 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 1.029 tys. zł, co oznacza, że tegoroczny wynik netto wykazuje bardzo mocny wzrost. W całym pierwszym półroczu 2018 r. Emitent na poziomie skonsolidowanym osiągnął 1.419 tys. zł zysku netto, a jego skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 2.120 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku skonsolidowany zysk netto Grupy wynosił 1.094 tys. zł, a skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 2.082 tys. zł. Wypracowane przez JR HOLDING S.A. bardzo dobre wyniki finansowe są efektem skutecznie prowadzonych działań inwestycyjnych oraz operacyjnych. Zarząd Spółki będzie dążył do dalszego rozwoju Grupy i wzrostu jej wartości.

„Osiągnięte przez nas wyniki finansowe zarówno w samym drugim kwartale tego roku, jak i w całym pierwszym półroczu, potwierdzają efektywność realizowanych inwestycji oraz skuteczność prowadzonych działań operacyjnych. W ten sposób wypełniamy nasz podstawowy cel, jakim jest rozwój i dalszy wzrost wartości Grupy przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że nadchodzące kwartały będą równie udane o ile nie jeszcze lepsze dla spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz dla naszych Akcjonariuszy.” – podkreśla January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

W ramach realizacji strategii rozwoju w obszarze inwestycyjnym JR HOLDING S.A. dokonała nabycia pakietu akcji notowanej na rynku regulowanym GPW w Warszawie spółki SETANTA ASI S.A. Emitent wraz z Prezesem Zarządu Januarym Ciszewskim oraz z podmiotem powiązanym Kuźnica Centrum Sp. z o.o. posiada  1.420.806 akcji tej spółki stanowiących 32,98 % udziału w jej kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. JR HOLDING S.A. do inwestycji w spółkę SETANTA ASI S.A. wykorzystała akcje własne nabywane w ramach programu buy-back. SETANTA ASI S.A. to konsekwentnie budowana Grupa Kapitałowa (Jednostka Inwestycyjna), skoncentrowana na trzech obszarach: projekty globalne, projekty lokalne oraz nieruchomości. Spółka zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w Warszawie w styczniu 2017 r., przenosząc notowania na niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r. Głównym celem Spółki jest długoterminowy wzrost wartości jej aktywów netto.

„Zakup znaczącego pakietu akcji SETANTA ASI S.A. wpisuje się w założenia naszej polityki inwestycyjnej. Jest to zarazem nasza pierwsza inwestycja w spółkę notowaną na rynku regulowanym GPW w Warszawie, co tylko potwierdza, że nasz rozwój przebiega bardzo dynamicznie i prowadzimy projekty o coraz większym znaczeniu. Z tą inwestycją wiążemy bardzo duże nadzieje i jestem przekonany, że jej sukces wpłynie pozytywnie zarówno na nasze wyniki finansowe, jak i na pozycję na rynku kapitałowym.” – podsumowuje Prezes Ciszewski.

W czerwcu br. JR HOLDING S.A. oraz SETANTA ASI S.A. podpisały list intencyjny w sprawie współpracy. Zgodnie z jego założeniami oba podmioty zamierzają współpracować na poziomie operacyjnym, biznesowym oraz kapitałowym. Głównym celem planowanej kooperacji jest osiągnięcie przez obie spółki korzyści oraz zysków z wspólnie prowadzonych działań, które przełożą się pozytywnie na ich wyniki finansowe oraz na wzrost wartości. Spółki będą dążyły do wykorzystania w jak największym stopniu swoich kompetencji, doświadczeń, know-how oraz obecności na rynku publicznym, aby wspólnie osiągnąć efekty synergii i efekty skali.