Zarząd Geotransu rekomenduje wypłatę na rzecz Akcjonariuszy 5,95 mln zł

Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans S.A.

Geotrans S.A, firma zajmująca się gospodarką odpadową, chce w możliwie wysokim stopniu podzielić się zyskami z Akcjonariuszami. Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę największej dywidendy w kilkunastoletniej historii Spółki w wysokości 4 mln zł. Jednocześnie intencją firmy jest przeprowadzenie buy backu o maksymalnej wartości 1,95 mln zł. Brak zadłużenia finansowego oraz planów istotnych nakładów inwestycyjnych, wysoka konwersja zysków na środki pieniężne i atrakcyjne perspektywy rynkowe pozwalają Spółce na realizację obydwu procesów. Zarząd Geotransu oczekuje w 2020 roku dalszej poprawy wyników i wzrostu skali działalności, osiągniętych w otoczeniu spowolnienia gospodarczego.   

Geotrans funkcjonuje w czterech segmentach: zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych, kompostu nienormowanego, ubocznych produktów spalania oraz świadczy usługi rekultywacji terenów zdegradowanych. Zarząd Spółki 7 maja 2020 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji w zakresie wypłaty 4 mln zł z zysku jednostkowego w 2019 roku, który wyniósł 7,05 mln zł (dywidenda stanowiłaby 56,7 proc. zysku – zgodnie z polityką zakładającą wypłatę od 20 do 100 proc.), co oznacza wypłatę 0,80 zł na akcję (w 2019 roku Spółka wypłaciła 1 mln zł, tj. 0,20 zł na akcję).

Stabilna i komfortowa sytuacja operacyjna i finansowa, połączona z mocnymi perspektywami pozwala nam na rekordowy podział zysków z Akcjonariuszami Geotransu. Naszą intencją jest wypłata zarówno najwyższej w historii dywidendy, jak i przeprowadzenie buy backu. Chcemy aby nasi Akcjonariusze poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości akcji mogli uczestniczyć w podziale zysków – w ten sposób możemy docenić Ich wsparcie i pokładane zaufanie. To idea, która przyświeca nam od początku przyjęcia statusu giełdowej spółki publicznej – mówi Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans S.A.

Intencją Zarządu jest także przeprowadzenie buy backu w maksymalnej kwocie 1,95 mln zł. Walne Zgromadzenie Spółki zdecyduje w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki i utworzenie w tym celu kapitału rezerwowego. Łączna kwota wypłaty w wysokości 5,95 mln zł stanowi maksymalną wartość w kontekście umów z bankiem uczestniczącym w finansowaniu Spółki. Z drugiej strony jest ona zbliżona wobec wygenerowanych w minionym roku przepływów z działalności operacyjnej w wys. ok. 5,7 mln zł (vs. 0,3 mln zł w 2018 roku).

Aktualna kondycja finansowa i przewagi Geotransu pozwalają nam korzystnie oceniać jego perspektywy. To skutek kilku lat organicznej pracy całego zespołu w zakresie umacniania pozycji rynkowej w branży, rozszerzania portfela kolejnych decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów oraz rozbudowy biznesu na kolejne segmenty, jak uboczne produkty spalania i zagospodarowanie kompostu nienormowanego. Dodatkowymi wzrostowymi czynnikami jest administracyjne ograniczenie szarej strefy oraz od niedawna sytuacja epidemiologiczna, skłaniająca spółki wodociągowo-kanalizacyjne do priorytetowej realizacji usług przetwarzania ustabilizowanych osadów ściekowych – dodaje Przemysław Weremczuk.

Zarząd Geotransu 15 kwietnia 2020 roku powziął informację o włączeniu Spółki do systemu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jako podwykonawcy operatora infrastruktury krytycznej, tj. niezbędnej dla realizacji podstawowych potrzeb społeczeństwa.

Spółka 13 maja zaprezentuje raport finansowy za I kwartał 2020 roku. Według szacunkowych danych, Geotrans w tym okresie wypracował 3,5 mln zł zysku netto (wobec 1,1 mln zł przed rokiem) przy ponad 70 proc. wzroście sprzedaży, która wyniosła 10,1 mln zł. Są to najwyższe kwartalne wyniki w historii firmy.