Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – styczeń 2020 r.

0
gpw
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 8,9% rdr do 18,1 mld zł w styczniu 2020 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 3,3% rdr do poziomu 586,4 tys. szt. w styczniu 2020 r.
  • Wzrost wartości notowanych emisji nieskarbowych na rynku Catalyst o 7,8% do poziomu 91,3 mld zł w styczniu 2020 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 61,2% do poziomu 14,0 TWh w styczniu 2020 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 14,4% rdr do 11,1 TWh w styczniu 2020 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 18,7 mld zł w styczniu 2020 r., czyli o 8,2 % mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w styczniu 2020 r. o 8,9% rdr do poziomu 18,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w styczniu 2020 r. 862,2 mln zł, o 4,6% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia 2020 r. wyniosła 56 681,27 pkt i była o 6,1% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w styczniu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 142,5% rdr do poziomu 372,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w styczniu wzrosła o 144,1% rdr i wyniosła 353,3 mln zł.

W styczniu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 586,4 tys. szt., czyli o 3,3% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 9,0% rdr do poziomu 302,1 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 44,3% rdr do 152,5 tys. szt. w styczniu 2020 r.

W styczniu 2020 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 113,7% rdr do poziomu 186,0 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 22,5% rdr do 25,2 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 91,3 mld zł na koniec stycznia 2020 r. wobec 84,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w styczniu 2020 r. o 11,9% rdr do poziomu 212,2 mln zł wobec 240,9 mln zł rok wcześniej.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w styczniu 2020 r. 25,0 mld zł wobec 34,9 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w styczniu 2020 r. wyniósł 14,0 TWh, co oznacza wzrost o 61,2% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 6,3% rdr do poziomu 2,7 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 95,3% rdr do poziomu 11,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w styczniu o 14,4% rdr do 11,1 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 38,1% do poziomu 2,0 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 40,3% rdr do poziomu 9,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł w styczniu 2020 r. 2,0 TWh, co oznacza spadek o 36,0% rdr. Styczniowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 124,7% rdr osiągając w styczniu 2020 r. poziom 48,7 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł w styczniu 2020 r. o 13,2% r/r, do wolumenu 1,3 TWh. W grudniu 2019 r. zawarto także pierwsze transakcje w obrocie Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji, których wolumen wyniósł 14 335 MWh. W styczniu nie odnotowano transakcji tymi gwarancjami.

Kapitalizacja 401 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec stycznia 2020 r. wyniosła 539,3 mld zł (125,4 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 449 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec stycznia 2020 r. 1 089,1 mld zł (253,2 mld EUR).

Na rynku NewConnect w styczniu 2020 r. zadebiutowały akcje spółek Plantwear (wartość oferty 1,5 mln zł) i Drageus Games (wartość oferty 1,18 mln zł).

W styczniu 2020 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe