Amortyzacja po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – interpretacja KIS

kontrola podatki prawo skarbowy

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będący zarejestrowanym podatnikiem VAT, zdecydował o przekształceniu firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku tego majątek przedsiębiorstwa, w tym jego majątek trwały, stanie się majątkiem spółki. Czy w tym przypadku nowo utworzona spółka będzie mogła kontynuować przyjętą w JDG metodę amortyzacji? A co z poniesionymi, a nierozliczonymi kosztami uzyskania przychodu?

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

W wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej również JDG) w spółkę z o.o. środki trwałe przedsiębiorstwa oraz wszelkie koncesje i umowy z kontrahentami zostaną przeniesione na spółkę. Przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy w ramach takiego przekształcenia spółka będzie miała prawo do kontynuowania metody amortyzacji stosowanej wcześniej w ramach JDG oraz uwzględniania dokonanej do tej pory wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Kontynuacja amortyzacji dokonywanej przez przekształcaną firmę

Jak ocenił przedsiębiorca, odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca. Spółka z o.o.  powstała w wyniku przekształcenia będzie mogła kontynuować amortyzację metodą przyjętą przez przekształcaną JDG. Pozwoli to spółce uwzględniać dotychczas rozliczoną wartość odpisów amortyzacyjnych. Podstawę tego przekonania stanowi przepis art. 16h ust. 3 w zw. z ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z kolei w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których przedsiębiorca nie amortyzował w ramach JDG, spółka z o.o. będzie mogła przyjąć ich wartość początkową w wysokości wydatków na ich nabycie lub wytworzenie i rozpocząć ich amortyzację.

Rozliczenie nierozliczonych kosztów

W wydanej 13 stycznia interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że stanowisko przedsiębiorcy jest słuszne. W przypadku przekształcenia JDG w spółkę kapitałową następuje kontynuacja amortyzacji. W przedmiotowej sprawie spółka z o.o., kontynuując metodę amortyzacji stosowaną przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będzie mogła uwzględniać wartość dokonanych już odpisów. Organ odniósł się również do wątpliwości przedsiębiorcy co do rozliczenia wydatków poniesionych przed dniem przekształcenia. Stwierdził, że nowo utworzona spółka będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach wydatków poniesionych przed dniem przekształcenia, które to wydatki podlegają potrąceniu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych przed dniem przekształcenia, a związanych z przychodem powstałym po dniu przekształcenia (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 stycznia 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.538.2021.2.MKU).

Komentarz eksperta

Interpretacja KIS to dobra wiadomość dla przedsiębiorców dokonujących lub planujących przeprowadzenie przekształcenia formy prowadzonej działalności. Organ podatkowy potwierdził, że powstała z przekształcenia spółka kapitałowa może kontynuować amortyzację stosowaną przez przekształcaną JDG. Równie ważny dla firm planujących transformację jest fakt, że korzystając po przekształceniu z usług lub towarów nabytych jeszcze w ramach poprzedniego podmiotu, nie powstanie po stronie przekształconej spółki przychód podlegający opodatkowaniu – podsumowuje Agnieszka Stachurska, dyrektor biura rachunkowego Skarbiec Corporate Services współpracującego z Kancelarią Prawną Skarbiec.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizująca się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.