Apple ponad dwukrotnie podnosi wartość kapitału przeznaczonego do zwrotu akcjonariuszom

0

Firma Apple ogłosiła dziś, że jej Zarząd podjął decyzję o znacznym zwiększeniu kwoty uwzględnionej w programie zwrotu kapitału akcjonariuszom. Spółka przewiduje, że do końca roku kalendarzowego 2015 w ramach programu wykorzystanych zostanie łącznie 100 miliardów USD w gotówce. Jest to kwota o 55 miliardów USD większa od ogłoszonej w ubiegłym roku. Od pierwszej wypłaty dywidendy w sierpniu 2012 roku do grudnia 2015 roku średnio w każdym roku wykorzystywanych będzie 30 miliardów USD.

W ramach programu Zarząd wydał zgodę na odkup akcji o wartości 60 miliardów USD. Oznacza to istotny wzrost w stosunku do kwoty 10 miliardów USD ogłoszonej w ubiegłym roku. Jest to największy pojedynczy program odkupu akcji własnych w historii. Spółka przewiduje, że program ten zostanie zrealizowany do końca roku kalendarzowego 2015. Apple przewiduje także wykorzystanie około 1 miliarda USD rocznie na przekazywanie warunkowych jednostek udziałowych (RSU) na zasadzie rozliczenia udziałów netto (net share settlement).

Ponadto Zarząd zatwierdził 15-procentowy wzrost kwartalnej dywidendy Spółki i zadeklarował dywidendę w wysokości 3,05 USD na akcję zwykłą. Dywidenda jest płatna w dniu 16 maja 2013 r. dla akcjonariuszy zarejestrowanych na koniec dnia pracy 13 maja 2013 r. Apple należy do spółek wypłacających najwyższe dywidendy na świecie. Roczne wypłaty Spółki z tego tytułu wynoszą około 11 miliardów USD.

W związku ze zwiększoną skalą programu zwrotu kapitału Spółka planuje zaciągnięcie pożyczek i przewiduje ogłoszenie bardziej szczegółowych informacji na ten temat w niedalekiej przyszłości.

Zespół zarządzający wraz z Zarządem będzie co roku poddawał weryfikacji wszystkie elementy programu zwrotu kapitału.

„Bardzo dobra sytuacja naszej Spółki umożliwia ponad dwukrotne zwiększenie wartości kapitału przewidzianego do zwrotu akcjonariuszom w porównaniu do kwoty, jaką zapowiadaliśmy w ubiegłym roku” — powiedział Tim Cook, Dyrektor Generalny Apple. „Jesteśmy tak mocno przekonani, że odkup naszych akcji własnych jest atrakcyjną formą wykorzystania kapitału, że większość dodatkowej kwoty przewidzianej do zwrotu przeznaczamy właśnie na odkup akcji”.

„Nadal będziemy zwracać kapitał akcjonariuszom w formie dywidend, poprzez odkup akcji własnych i przekazywanie warunkowych jednostek udziałowych na zasadzie rozliczania udziałów netto” — powiedział Peter Oppenheimer, Dyrektor Finansowy Apple. „Spółka generuje gotówkę w ilości przekraczającej potrzeby operacyjne, inwestuje w przyszłość i utrzymuje elastyczność pozwalającą na wykorzystanie strategicznych szans biznesowych”.

Niniejsza informacja prasowa zawiera wybiegające w przyszłość stwierdzenia, w tym bez ograniczeń, prognozy sytuacji biznesowej oraz informacje o planach wypłaty dywidendy, odkupu akcji własnych i zaciągania pożyczek. Ze stwierdzeniami tymi wiążą się elementy ryzyka i niepewności, a faktyczne wyniki finansowe mogą być różne od prognozowanych. Do elementów ryzyka i niepewności należą bez ograniczeń: wpływ czynników konkurencyjnych i ekonomicznych (oraz reakcji Spółki) na decyzje konsumentów i przedsiębiorców dotyczące zakupu produktów Spółki; nieustanna presja konkurencyjna na rynku; zdolność Spółki do terminowego wprowadzania na rynek nowych programów, produktów i innowacji technologicznych oraz stymulowania popytu na nie; wpływ zmian w produktach, ich cenach lub ofercie i/lub wzrost kosztów podzespołów na marżę brutto Spółki; ryzyko związane z utrzymaniem zapasów zamawianych przez Spółkę z wyprzedzeniem, zanim klienci zamówią produkty Spółki; dostępność, na akceptowalnych warunkach, określonych podzespołów i usług niezbędnych do prowadzenia przez Spółkę działalności, a obecnie nabywanych ze źródeł o ograniczonej dostępności lub takich, dla których nie ma alternatywy; wpływ zależności Spółki od usług produkcyjnych i logistycznych świadczonych przez firmy trzecie na jakość, ilość lub koszt produktów bądź usług; czynniki ryzyka związane z działalnością zagraniczną Spółki; zależność Spółki od własności intelektualnej i treści cyfrowych dostarczanych przez firmy trzecie; potencjalny wpływ ewentualnego orzeczenia, że Spółka naruszyła prawa własności intelektualnej innych podmiotów; zależność Spółki od wyników działalności dystrybutorów, operatorów telekomunikacyjnych i innych pośredników w sprzedaży produktów Spółki; wpływ ewentualnych problemów z jakością produktów i usług na sprzedaż i zysk operacyjny Spółki; ciągłość pracy i dostępność kluczowych członków kadry zarządzającej i pracowników; wojny, akty terroru, kryzysy zdrowia publicznego, katastrofy naturalne i inne okoliczności, które mogłyby zakłócić dostawy, transport i kształtowanie się popytu na produkty; niekorzystne wyniki innych postępowań prawnych. Dodatkowe informacje na temat potencjalnych czynników wpływających na wyniki finansowe Spółki zamieszczane są niekiedy w sekcjach pt. „Risk Factors” (Czynniki ryzyka) i „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Omówienie i dokonana przez Zarząd analiza stanu finansowego i wyników działalności) wchodzących w skład ogólnodostępnych sprawozdań Spółki składanych w amerykańskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC), w tym Formularza 10-K za rok obrotowy zakończony 29 września 2012 roku, Formularza 10-Q Spółki za kwartał zakończony 29 grudnia 2012 roku, oraz Formularza 10-Q Spółki za kwartał zakończony 30 marca 2013 roku, który zostanie złożony w komisji SEC. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania stwierdzeń lub informacji wybiegających w przyszłość. Informacje takie powinny być interpretowane w kontekście daty ich ogłoszenia.

Czytaj również:  Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.