Grupa CANPACK publikuje wyniki za 2020 r. i przedstawia aktualizację za I kw. 2021 r.

Roberto Villaquirán
Roberto Villaquirán, dyrektor zarządzający Grupy CANPACK

Grupa CANPACK przedstawiła zbiorcze wyniki za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku („RO2020”) oraz ich aktualizację za I kwartał 2021 roku, zgodnie z zasadami US GAAP, w dolarach amerykańskich (zdefiniowanych jako „USD”) jako walucie sprawozdawczej,

Najważniejsze dane w pełnym okresie rocznym 2020

  Za okres dwunastomiesięczny kończący się    
  31 grudnia 2020 roku   31 grudnia 2019 roku   Zmiana
Wolumen sprzedaży puszek napojowych

(w mln szt.):

22 675   19 894   14%
Sprzedaż netto

(w mln USD)

2 318   2 203   5%
Skorygowana EBITDA

(w mln USD)

445   365   22%
  Na dzień 31 grudnia 2020 roku   Na dzień 31 grudnia 2019 roku    
Dźwignia netto 1,6x   1,7x   (0,1x)
 • W okresie dwunastu miesięcy kończącym się 31 grudnia 2020 roku, wolumen sprzedaży puszek napojowych wzrósł o 14% rok do roku, co spowodowane było znaczącym wzrostem sprzedaży w Ameryce Południowej i w Europie. W okresie tego roku konsumenci chętniej sięgali po napoje w puszkach, jako preferowaną formę ich spożycia w domu. Dotyczyło to w szczególności piwa, które odnotowało wzrost sprzedaży w kanałach poza lokalami, jak np. sklepy spożywcze, supermarkety i dyskonty, ponieważ wzrosło jego spożycie w gospodarstwach domowych. Kanały sprzedaży w lokalach jak np. bary, restauracje i puby, gdzie puszki napojowe są mniej rozpowszechnione, osiągnęły w 2020 roku słabsze wyniki z uwagi na restrykcje związane z lockdownem, z powodu COVID-19, w porównaniu do okresu dwunastu miesięcy kończących się 31 grudnia 2019 roku. W I, III i IV kwartale 2020 roku wolumen sprzedaży puszek napojowych był znacząco wyższy – o ponad 20% – niż w analogicznych okresach w 2019 roku. Te dobre wyniki wynikały (i) ze zwiększonego wolumenu produkcji z naszej nowej fabryki w Czechach, która rozpoczęła produkcję w czerwcu 2020 roku, (ii) z pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych przez cały okres roczny naszej fabryki w Kolumbii, (iii) ze zwiększonego popytu ze strony bazy klientów w Stanach Zjednoczonych, obsługiwanych przez dostawy puszek z naszych zakładów produkcyjnych w Ameryce Południowej, Azji i Europie oraz (iv) z lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych w pozostałych fabrykach CANPACK. W II kwartale 2020 roku wolumen sprzedaży puszek napojowych spadł o 7% rok do roku z powodu ograniczeń w związku z COVID-19.
 • Nasza pierwsza inwestycja w budowę fabryki produkcji puszek do napojów w Stanach Zjednoczonych (w Olyphant w stanie Pensylwania) przebiega zgodnie z pierwotnym harmonogramem przedsięwzięcia i zakładamy, że nie przekroczy zatwierdzonego budżetu. Przewidujemy rozpoczęcie produkcji, zgodnie z pierwotnymi szacunkami, w IV kwartale 2021 roku
 • Sprzedaż netto wzrosła o 5% rok do roku, na skutek wyższych wolumenów sprzedaży puszek napojowych i pozytywnego wpływu różnic kursowych. Sprzedaż netto została jednak częściowo skompensowana, przede wszystkim niższymi kursami notowań LME rok do roku, dewaluacją waluty lokalnej w porównaniu do USD w niektórych krajach (głównie w Brazylii i Rosji) oraz zmianą asortymentu produktów ze względu na wzrost sprzedaży mniejszych puszek napojowych, które zawierają wagowo mniej aluminium.
 • Koszt sprzedaży wzrósł o 3% rok do roku, z powodu wyższych wolumenów sprzedaży puszek napojowych oraz różnic kursowych naliczanych przez dostawców. Zostało to częściowo skompensowane przede wszystkim niższymi kursami notowań LME rok do roku, dewaluacją waluty lokalnej w porównaniu do USD w niektórych krajach (w szczególności w Brazylii i Rosji) oraz zmianą asortymentu produktów ze względu na wzrost sprzedaży mniejszych puszek do napojów, zawierających wagowo mniej aluminium.
 • Skorygowana EBITDA wzrosła do 445 mln USD w 2020 roku w porównaniu do 365 mln USD w 2019 roku (+ 22%), przede wszystkim dzięki wyższym wolumenom sprzedaży puszek napojowych, lepszej wydajności naszych inwestycji greenfield w Kolumbii, Holandii i Czechach, ścisłej kontroli kosztów, dodatniemu wynikowi netto różnic kursowych i jednorazowemu zwiększeniu z tytułu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu (szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w Nocie 23 łącznego sprawozdania finansowego za rok 2020, sporządzonego zgodnie z zasadami US GAAP).
 • Nakłady inwestycyjne wzrosły do 371 mln USD w 2020 roku w porównaniu do 190 mln USD w 2019 roku. Wzrost nakładów inwestycyjnych spowodowany był przede wszystkim rozpoczętą inwestycją w fabrykę puszek napojowych w Olyphant w stanie Pensylwania w USA (której budowa jest obecnie na ukończeniu), inwestycją w Czechach (która rozpoczęła produkcję w czerwcu 2020 roku) oraz projektem zwiększenia mocy produkcyjnych w Kolumbii.
 • Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o 40 mln USD do poziomu wpływu netto w kwocie 320 mln USD w 2020 roku w porównaniu z wpływem netto w kwocie 280 mln USD w 2019 roku. Ten wzrost środków pieniężnych z działalności operacyjnej wynikał przede wszystkim z wyższej wartości skorygowanej EBITDA, częściowo skompensowanej wzrostem wartości kapitału obrotowego w wyniku wzrostu sprzedaży.
 • Wolne przepływy środków pieniężnych miały wynik dodatni, stanowiąc wpływ środków pieniężnych w kwocie 6 mln USD w 2020 roku w porównaniu do wpływów w kwocie 146 mln USD w 2019 roku. Wyższa skorygowana EBITDA  w 2020 roku w stosunku do jej wartości w 2019 roku została z nawiązką skompensowana wzrostem nakładów inwestycyjnych o 181 mln USD w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem.

Najważniejsze dane w I kwartale 2021 roku

  Okres trzymiesięczny kończący się    
  31 marca 2021 roku   31 marca 2020 roku   Zmiana
Wolumen sprzedaży puszek napojowych

(w mln szt.):

6 181   5 121   21%
Sprzedaż netto

(w mln USD)

664   548   21%
Skorygowana EBITDA 127   113   12%
(w mln USD) Na dzień 31 marca 2021 roku   Na dzień 31 marca 2020 roku    
Dźwignia netto 1,5x   1,8x   (0,3x)
 • W okresie trzech miesięcy, kończącym się 31 marca 2021 roku wolumen sprzedaży puszek napojowych wzrósł o 21% rok do roku. Konsumenci w dalszym ciągu częściej sięgali po napoje w puszkach jako preferowaną formę ich spożycia w domu. Dotyczyło to w szczególności piwa, które odnotowało wzrost sprzedaży w kanałach poza lokalami, jak np. sklepy spożywcze, supermarkety i dyskonty, ponieważ wzrosło spożycie w gospodarstwach domowych. Kanały sprzedaży w lokalach jak np. bary, restauracje i puby, gdzie puszki napojowe są mniej rozpowszechnione, osiągnęły słabsze wyniki w 1 kwartale 2021 roku, z uwagi na restrykcje związane z COVID-19, w porównaniu z okresem trzymiesięcznym kończącym się 31 marca 2020 roku. Dobre wyniki odnotowane przez CANPACK w zakresie wolumenu sprzedaży wynikały z (i) wyższego wolumenu produkcji z naszego nowego zakładu w Czechach, który rozpoczął produkcję w czerwcu 2020 roku, (ii) wzrostu mocy produkcyjnych w Kolumbii, (iii) zwiększenia popytu ze strony klientów w Stanach Zjednoczonych, obsługiwanych przez dostawy puszek z naszych zakładów w Azji, Ameryce Południowej i Europie oraz (iv) sprzedaży całości produkcji ze względu na zwiększony popyt w Europie i Ameryce Południowej.
 • Sprzedaż netto wzrosła o 21% rok do roku. Te dobre wyniki spowodowane były 21% wzrostem wolumenu sprzedaży puszek napojowych, 16% wzrostem sprzedaży netto w segmencie opakowań szklanych, stalowych puszek spożywczych i przemysłowych oraz wyższymi kursami notowań LME w I kwartale 2021 roku w porównaniu z I kwartałem 2020 roku, częściowo skompensowanymi przede wszystkim przez niższy wpływ różnic kursowych w okresie trzymiesięcznym kończącym się 31 marca 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku.
 • Koszty sprzedaży wzrosły o 24% rok do roku ze względu na zwiększone wolumeny sprzedaży puszek do napojów i ujemny wpływ cen aluminium, biorąc pod uwagę wyższe kursy notowań LME w I kwartale 2021 roku w porównaniu do I kwartału 2020 roku. Zostało to częściowo skompensowane głównie przez mniejszy wpływ różnic kursowych naliczonych przez dostawców w okresie trzymiesięcznym kończącym się 31 marca 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku.
 • Skorygowana EBITDA wzrosła do 127 mln USD w I kwartale 2021 roku w porównaniu do 113 mln USD w I kwartale 2020 roku (+ 12%), dzięki wyższym wolumenom sprzedaży puszek napojowych. Wyniki zostały częściowo skompensowane, przede wszystkim przez mniejszy wpływ netto różnic kursowych oraz wyższe koszty pracy wynikające z korekty inflacyjnej
 • Nakłady inwestycyjne spadły do 44 mln USD w I kwartale 2021 roku w porównaniu do 83 mln USD w I kwartale 2020 roku. Ten niższy poziom nakładów inwestycyjnych wynikał głównie z niższych wydatków na naszą inwestycję typu greenfield w Olyphant w stanie Pensylwania w USA w okresie trzech miesięcy kończącym się 31 marca 2021 roku w porównaniu z nakładami inwestycyjnymi wydatkowanymi w okresie trzech miesięcy kończącym się 31 marca 2020 roku, które obejmowały naszą inwestycję typu greenfield w Czechach.
 • Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o 48 mln USD do poziomu wpływów netto w kwocie 66 mln USD w I kwartale 2021 roku w porównaniu z wpływem netto w kwocie 18 mln USD w I kwartale 2020 roku. Ten wzrost środków pieniężnych z działalności operacyjnej wynikał głównie z wyższej wartości skorygowanej EBITDA oraz niższej wartości kapitału obrotowego zaangażowanego w okresie trzech miesięcy kończącym się 31 marca 2021 roku w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku.
 • Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 90 mln USD rok do roku z poziomu wypływu środków pieniężnych w wysokości 54 mln USD w I kwartale 2020 roku do poziomu 36 mln USD wpływy środków pieniężnych w I kwartale 2021 roku. Rezultat ten wynikał z wyższej wartości skorygowanej EBITDA, niższej wartości zaangażowanego kapitału obrotowego i niższych nakładów inwestycyjnych w okresie trzech miesięcy kończącym się 31 marca 2021 roku w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku.

Komunikat w sprawie nowych mocy produkcyjnych

Ponieważ popyt na puszki i wieczka aluminiowe w Ameryce Północnej w dalszym ciągu przewyższa podaż, postanowiliśmy zainwestować w nowy, trzyliniowy zakład produkcji puszek aluminiowych w Muncie, w stanie Indiana. Planujemy rozpoczęcie produkcji w nowej fabryce w IV kwartale 2022 roku, która posiada zagwarantowany już portfel zamówień. Z wieloma klientami zostały podpisane umowy długoterminowe w tym zakresie. W okresie ostatnich kilku miesięcy zwiększyliśmy nasze portfolio klientów w USA z trzech do ośmiu. Szacunkowa całkowita wartość inwestycji w budowę tego zakładu wynosi około 380 milionów USD. Zainwestujemy również dodatkowe 10 milionów USD w zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładzie w Olyphant w stanie Pensylwania w celu wsparcia nowej inwestycji.

Oprócz powyższego, ze względu na zwiększony popyt na puszki i wieczka aluminiowe w regionie północno-wschodnim Stanów Zjednoczonych, zdecydowaliśmy się zainwestować w budowę czwartej linii w naszej fabryce w Olyphant. Ta dodatkowa inwestycja szacowana jest na 104 miliony USD i ma zostać zakończona w IV kwartale 2022 roku.

Dyrektor generalny Roberto Villaquirán oświadczył:

„Jest nam niezmiernie miło, że możemy zaprezentować bardzo dobre wyniki w przekroju wszystkich segmentów działalności Grupy. Osiągnięcie tak dobrych rezultatów możliwe było dzięki naszej ciągle rosnącej pozycji lidera wzrostu, w połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów i poprawą wydajności operacyjnej. Stawiając zrównoważony rozwój i innowacyjność w centrum naszej strategii  zróżnicowania, CANPACK jest dumny z faktu bycia liderem w budowaniu tego, co głęboko wierzymy, jest doskonałą platformą umożliwiającą osiągnięcie sukcesu właścicielom marek oraz przedsiębiorstw branży FMCG”