ESG – nowa rzeczywistość instytucji finansowych

bank

Tematyka interakcji działalności biznesowej podmiotów sektora finansowego z czynnikami związanymi z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym (ESG z ang. Environmental, Social, Governance) zagościła na stałe w ocenach inwestorów i na agendach regulatorów. Nadzorcy aktywnie pracują nad wiążącymi dla instytucji finansowych wymogami publikowania przejrzystych informacji dotyczących wpływu ich działalności biznesowej na środowisko naturalne i lokalne społeczności, jak również dotyczących ich podejścia do zarządzania ryzykiem zmiany klimatu. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19 najprawdopodobniej przyczynią się do dalszego wzrostu znaczenia kwestii ESG dla uczestników rynku finansowego.

Era oceniania przedsiębiorstw wyłącznie na podstawie ich zysków i twardych danych finansowych dobiega końca, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. W dobie niepewności gospodarczej i społecznej wywołanej przez pandemię COVID-19, partnerzy biznesowi i klienci indywidualni przykładają coraz większą wagę do interakcji przedsiębiorstw z ich społecznościami lokalnymi oraz ze środowiskiem naturalnym. Odbudowa gospodarek z kryzysu wywołanego przez pandemię powinna opierać się na silnych i zrównoważonych fundamentach, uwzględniających kwestie ESG. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji koniecznych do budowania odpowiedzialnych i zrównoważonych gospodarek, eksperci sektorowi oraz organy nadzorcze stawiają instytucje finansowe w roli kluczowej siły napędowej dla zrównoważonych inwestycji.

Pandemia COVID-19 wyeksponowała współzależności pomiędzy działalnością biznesową przedsiębiorstw a społecznościami w otoczeniu, w którym działają. Wskazała także na istotną rolę, jaką pełnią czynniki ESG w budowaniu odporności firmy na wstrząsy i kryzysy gospodarcze. Uczestnicy rynków finansowych kreują obecnie „nową rzeczywistość” inwestowania. Rzetelnej analizie podlegają nie tylko wyniki finansowe przedsiębiorstw, ale także to, jak czynniki ESG są integrowane do modeli biznesowych. Dynamiczny rozwój regulacji przekłada się na niespotykaną dotąd presję na przedsiębiorstwa, aby wiarygodnie uwzględniać kwestie ESG w ich działalności biznesowej – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO w KPMG w Polsce.

Obecnie na rynku istnieje wiele niewiążących wytycznych dotyczących ujawniania informacji w zakresie czynników ESG, pomiaru ekspozycji instytucji na ryzyko zmiany klimatu, czy też uwzględniania czynników ESG w pomiarze podstawowych rodzajów ryzyka finansowego. Na potrzeby ujawnień dotyczących tematyki ESG instytucje dysponują obecnie dowolnością w stosowaniu dostępnych wytycznych, co powoduje, że trudno obecnie o rzetelną porównywalność takich ujawnień pomiędzy instytucjami.

Mnogość istniejących na rynku niewiążących standardów i wytycznych dotyczących raportowania zagadnień związanych z ESG istotnie utrudnia porównywalność informacji publikowanych przez instytucje finansowe i tym samym ocenę ich wiarygodności. Dążenie nadzorców do wypracowania powszechnie obowiązujących standardów w zakresie ujawnień dotyczących kwestii ESG, w tym ryzyka ESG, jest bardzo ważną inicjatywą, która w dłuższym horyzoncie czasowym ułatwi uczestnikom rynku przeprowadzanie rzetelnej oceny rzeczywistej ekspozycji instytucji finansowych na ryzyka ESG i uwzględnienie rezultatów tej oceny w ich decyzjach inwestycyjnych – mówi Andrzej Gałkowski, Partner, Head of Banking, Financial Services, KPMG w Polsce.

Od maja br. obowiązują wytyczne Europejskiego Banku Centralnego dotyczące ujawnień związanych z ryzykiem klimatycznym. W marcu 2021 r. wejdzie w życie Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, a od czerwca 2022 r. ujawnienia dotyczące ryzyka ESG staną się częścią ujawnień tzw. III filara w ramach CRR 2.

Nowe, wiążące dla instytucji finansowych regulacje dotyczące tematyki ESG sprawią, że ujawnienia dotyczące ekspozycji instytucji na ryzyko zmiany klimatu oraz wpływu jej biznesowej działalności na społeczności lokalne i środowisko naturalne staną się obowiązkowym elementem sprawozdawczości podmiotów sektora finansowego. Oznacza to, że ujawnienia tego typu nie będą już traktowane jako część opcjonalna, której głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności raportów publikowanych przez instytucje. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą niewątpliwym wyzwaniem dla instytucji finansowych, szczególnie w aspekcie gromadzenia odpowiednich danych źródłowych, czy wypracowania jasnych metodyk sporządzania ujawnień ilościowych – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Financial Services, KPMG w Polsce.

Analiza treści nowych regulacji wskazuje również, że będą one stanowiły jasny impuls do inkorporacji czynników ESG do strategii i systemów zarządzania ryzykiem finansowym przez instytucje.

Obecnie banki rozważają czynniki ESG co do zasady jedynie w kategorii ryzyka utraty reputacji. Dynamicznie postępujące włączanie zagadnień ESG do powszechnie obowiązujących wymogów regulacyjnych pokazuje, że ryzyka związane z ESG, w szczególności ryzyko związane ze zmianą klimatu, powinny być kompleksowo uwzględnione w stosowanych przez instytucje strategiach i politykach zarządzania ryzykiem oraz być traktowane na równi z kluczowymi dla instytucji rodzajami ryzyka, takimi jak ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe czy ryzyko operacyjne. Przykładowo, w maju 2020 r. EUNB sfinalizował nowe wytyczne dotyczące udzielenia i monitorowania kredytów, które wymagają inkorporacji czynników ESG do tych procesów – m.in. w zakresie polityk zarządzania ryzykiem kredytowym, czy oceny zdolności kredytowej klientów – mówi Tomasz Kołodziejczyk, Senior Manager, Financial Services, KPMG w Polsce.

Nowe regulacje będą stanowiły znaczne wyzwanie dla instytucji finansowych, w szczególności w obszarze dotyczącym ilościowego wpływu instytucji na środowisko i społeczności lokalne, pomiaru ekspozycji instytucji na ryzyka ESG oraz pomiaru wpływu czynników ESG na inne „standardowe” rodzaje ryzyka, na które eksponowane są instytucje. Szczególnym wyzwaniem może okazać się wypracowanie przez nadzorców jednolitego podejścia do wymaganych ujawnień ilościowych i utworzenie przez instytucje odpowiednich procesów zarządzania czynnikami i ryzykiem ESG, w tym pozyskiwania danych źródłowych do nowych ujawnień.