Euler Hermes wprowadza gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczające roszczenia z tytułu transgranicznego przemieszczania odpadów

Andrzej Puta Euler Hermes
Andrzej Puta, dyrektor Biura Gwarancji w Euler Hermes

Euler Hermes wprowadza do swojej oferty środowiskowe gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczające roszczenia z tytułu transgranicznego przemieszczania odpadów.

Euler Hermes mając m.in. 90-letnie doświadczenie w udzielaniu gwarancji na całym świecie i dysponując globalną siecią oddziałów jest instytucją wspierającą przedsiębiorców i międzynarodowe korporacje w rozwoju ich biznesów i relacji handlowych. Nasza wiarygodność dla partnerów jest związana również z przynależnością do grupy ubezpieczeniowej Allianz oraz potwierdzona jest ratingami AA niezależnych instytucji certyfikujących Standard & Poor’s i Moody’s, dzięki czemu nasze gwarancje ubezpieczeniowe cieszą się powszechną i niekwestionowaną akceptacją. Ta konkretna gwarancja oferowana obecnie w Polsce jest kolejną z linii świadomie zaprojektowanych produktów (zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów) mających na celu ochronę środowiska zgodnie z naszymi ambicjami ekologicznymi i zaangażowaniem w wartości ESG. Służyć ma zabezpieczeniu roszczeń z tytułu transgranicznego przemieszczania odpadów, zapewniając wsparcie w realizacji wyzwań biznesowych nie tylko wyspecjalizowanym firmom utylizującym czy transportującym odpady, ale również bardzo wielu firmom produkcyjnym – co jest istotne w okresie obecnego boomu produkcyjnego.

Polskie firmy bardzo aktywnie uczestniczą w międzynarodowych łańcuchach dostaw, a jednym z ich elementów jest nie tylko transport komponentów i materiałów, ale także zarządzanie pozostałościami z procesu produkcyjnego. Ich utylizacja czy dalsze przetworzenie i wykorzystanie ma miejsce z reguły w wyspecjalizowanych zakładach, przy wykorzystaniu skomplikowanych procesów technologicznych, nierzadko w innym kraju. Skala i waga dla gospodarki, jak i środowiska tej części procesu produkcyjnego znalazły odzwierciedlenie w regulacjach transgranicznego transportu odpadów na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym[1].

Ponieważ w Polsce nadal brakuje m.in. specjalistycznych spalarni czy innych zakładów kompleksowo utylizujących różnego rodzaju odpady, to nierzadko więcej się z Polski wywozi, niż przywozi odpadów wymagających takiej utylizacji. Gdy zaś mamy do czynienia z ich importem, to trzeba wiedzieć, że podlega on rygorystycznym procedurom prawnym – a jednym z elementów decydujących o sprawności tego systemu są właśnie gwarancje. Służą one nie tylko zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń, zapewnieniu środków w celu naprawy ewentualnych szkód dla środowiska, ale są także jednym z bezpieczników całego systemu transportu odpadów. Jako ich wystawca bierzemy na siebie obowiązek weryfikacji firm ubiegających się o nie (finansowej, organizacyjnej – doświadczenia, etc.), co przedkłada się m.in. na wyeliminowywanie firm przypadkowych i niesprawdzonych. To jest nie tylko nasza odpowiedzialność, ale też wkład w racjonalne zarządzanie transportem i gospodarowaniem odpadami, co jest w interesie przyszłości nas wszystkich – mówi Andrzej Puta, dyrektor Biura Gwarancji w Euler Hermes.

Kto może (powinien) skorzystać z gwarancji transgranicznego transportu odpadów

Gwarancje zabezpieczające roszczenia z tytułu transgranicznego przemieszczania odpadów muszą przedkładać firmy mające w głównym przedmiocie transport i gospodarowanie odpadami, w tym transgraniczne, czy też zakłady gospodarki komunalnej zarządzające wysypiskami odpadów. Regulacje i wymogi te spełnić muszą także m.in. firmy z branży budowlanej – transportujące podkłady torowe czy zakłady chemiczne, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska. Także z tego typu gwarancje muszą posiadać nowoczesne i ekologiczne firmy produkcyjne, które korzystają z instalacji lub urządzeń wymagających zezwolenia, pozwolenia zintegrowanego, decyzji ze względu na potencjalne zagrożenie dla środowiska.

Co jest przedmiotem zaoferowanych przez Euler Hermes gwarancji transgranicznego transportu towarów

Ryzyko wystawcy takich gwarancji obejmuje:

  • koszty transportu (przywóz/wywóz/tranzyt)
  • koszty odzysku lub unieszkodliwiania, w tym koszty niezbędnych procesów przejściowych
  • koszty składowania przez okres 90 dni
  • przemieszczanie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, które nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z planem
  • sytuacje gdy przemieszczanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów było nielegalne

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów