Frankowicz prowadzący działalność gospodarczą nie musi spłacać kredytu

frankowicze sąd

Po raz pierwszy w Polsce frankowicz-przedsiębiorca, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie w dnia 1.06.2020 r. w sprawie sygn. akt II C 128/20, uzyskał zabezpieczenie dla swojego roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu denominowanego w walucie CHF. Powód pozwał PEKAO Bank Hipoteczny SA, którego umowy są uznawane za trudne do podważenia, szczególnie dla osób nie korzystających z przywilejów właściwych dla konsumentów. Sąd postanowił udzielić powodowi zabezpieczenia przez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powoda spłat rat kredytu – w okresie od 1.06.2020 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w tej sprawie. Dodatkowo sąd zakazał pozwanemu w tym czasie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu oraz przekazywanie informacji o niedokonaniu przez powoda spłat rat kredytu do: Biura Informacji Kredytowej spółka akcyjna w Warszawie i do systemu „Bankowy Rejestr” prowadzonego przez Związek Banków Polskich. Powód wykazał, że zgodnie z jego interesem prawnym bezcelowa jest dalsza realizacja umowy kredytowej (a w szczególności spłacanie rat kredytu w toku całego procesu), która jest bezwzględnie nieważna. Co ciekawe, w sprawie nie odbyła się jeszcze żadna rozprawa. Sąd, nie przesądzając ostatecznie o wyniku sprawy, już teraz uznał, iż nieważność umowy kredytu jest bardzo wysoko uprawdopodobniona. Powód sformułował roszczenie tak, aby zminimalizować wartość przedmiotu sporu, co zapewniło mu wszczęcie powództwa za niewielką opłatę sądową. Frankowicza w niniejszej sprawie reprezentuje radca prawny dr Piotr Nazaruk z Kancelarii Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk.