Frankowicze-przedsiębiorcy nie muszą spłacać kredytu (prawomocne orzeczenie sądu)

sądy frankowicze

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 18.09.2021 r. wydał prawomocne postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia dla frankowiczów prowadzących działalność gospodarczą (sprawa o sygn. akt VIII Gz 1/21). Pozwali oni mBank S.A. o zapłatę i ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF, którą zawarli z BRE-Bank S.A. Kredyt był przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej.

Sąd postanowił udzielić powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez: 1) wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych w umowie kredytu, w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w sprawie, a ponadto: 2) zakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu oraz 3) zakazanie pozwanemu przekazywania informacji  o niedokonywaniu przez powodów spłat rat kredytu do: Biura Informacji Kredytowej spółka akcyjna w Warszawie i do systemu „Bankowy Rejestr” prowadzonego przez Związek Banków Polskich.

Sąd udzielił powodom zabezpieczenia wskazując na bardzo wysokie uprawdopodobnienie dochodzonego roszczenia o ustalenie nieważności umowy i wykazanie interesu przez powodów w udzieleniu zabezpieczenia.

Pełnomocnik powodów uprawdopodobnił roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytu, wskazując m.in. niezgodność z art. 69 ustawy Prawo bankowe, naruszenie granic swobody umów i równowagi kontraktowej oraz występowanie w umowie kredytu cech instrumentów pochodnych (SWAP-ów lub kontraktów na różnice CFD). Ponadto, sąd wskazał, iż postanowienia naruszające prawa konsumentów w umowie mają bezpośrednie przełożenie na ustalenie nieważności umowy dla przedsiębiorców.

Sąd uznał istnienie interesu prawnego powodów, gdyż dalsze spłacanie rat kredytu wynikającego z nieważnej umowy doprowadziłoby do niezasadnego obciążenia powodów i bezpodstawnego wzbogacania pozwanego, bezzasadnie zwiększając skalę prawdopodobnych przyszłych rozliczeń między stronami. W interesie powodów nie jest dalsza spłata rat na podstawie umowy kredytu, wobec domagania się stwierdzenia jej nieważności, przy jednoczesnym uprawdopodobnieniu żądanego roszczenia. W przypadku bowiem stwierdzenia nieważności umowy w wyroku kończącym postępowanie w sprawie, powodowie nie będą już zobowiązani do spłacania rat kredytowych.

Piotr Nazaruk, radca prawny, szef Kancelarii Radców Prawnych Prof. ucz. dr Piotr Nazaruk, pełnomocnik powodów