Grupa Lenovo: Wyniki finansowe za cały rok 2022/23

Lenovo

Grupa Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ogłosiła dziś całoroczne wyniki, informując o przychodach Grupy w wysokości 62 mld USD i zysku netto w wysokości 1,6 mld USD, czyli 1,9 mld USD w oparciu o standardy sprawozdawczości finansowej spoza Hongkongu (HKFRS)[1]  . Rentowność była stabilna, przy czym marża brutto i marża operacyjna osiągnęły 18-letnie maksima, a marża netto bez HKFRS pozostała na niezmienionym poziomie rok do roku. Podczas gdy przychody Grupy ucierpiały z powodu słabej koniunktury na rynku urządzeń, przychody z działalności niezwiązanej z komputerami PC osiągnęły najwyższy w roku fiskalnym poziom prawie 40%, napędzany przez zdywersyfikowane motory wzrostu Lenovo – Grupę Rozwiązań i Usług (SSG) oraz Grupę Rozwiązań Infrastrukturalnych (ISG), które zwiększyły przychody do rekordowych poziomów odpowiednio 6,7 mld USD i 9,8 mld USD, co oznacza wzrost o 22% i 37% rok do roku.

Po roku niepewności w branży i na świecie Lenovo dostrzega pozytywne oznaki stabilizacji rynku. Grupa spodziewa się, że w drugiej połowie 2023 r. cały rynek komputerów PC i urządzeń inteligentnych wznowi wzrost rok do roku, a rynek usług IT wznowi stosunkowo wysoki wzrost – razem doprowadzi to do umiarkowanego wzrostu całego rynku IT w 2023 roku. W perspektywie średnio- i długoterminowej cyfrowa i inteligentna transformacja będzie nadal przyspieszać, co doprowadzi do dużego potencjału rozwoju infrastruktury chmurowej i obliczeniowej.

Pozycja gotówkowa Lenovo pozostaje silna, a cykl konwersji gotówki uległ dalszej poprawie. Dzięki dobrej płynności finansowej Grupa nadal inwestuje w badania i rozwój w zakresie „nowego IT” (klient, brzeg sieci, chmura, sieć i inteligencja), aby budować swoje przyszłe kluczowe kompetencje. W ubiegłym roku Lenovo zwiększyło całoroczne inwestycje w badania i rozwój do 2,2 mld USD, co oznacza wzrost o 6% rok do roku.

W czwartym kwartale Grupa rozpoznała jednorazową restrukturyzację i inne opłaty w wysokości 249 mln USD, wśród różnych innych działań, w celu uzyskania około 850 mln USD rocznych oszczędności kosztów grupowych, pomagając w ustanowieniu solidnych podstaw dla działalności Grupy na wymagającym rynku i pozycjonując ją na przyszły wzrost.

Rada Dyrektorów Lenovo ogłosiła ostateczną dywidendę w wysokości 3,8 centa amerykańskiego lub 30,0 centów HK na akcję za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r.

Najważniejsze dane finansowe:

  FY 22/23

mln USD

FY 21/22

mln USD

Zmiana

 

 
Przychody Grupy 61,947 71,618 (14%)  
Dochód przed opodatkowaniem 2,136 2,768 (23%)  
Zysk netto (zysk przypadający na akcjonariuszy) 1,608 2,030 (21%)  
Zysk netto (zysk przypadający na akcjonariuszy – non-HKFRS) [1] 1,878 2,164 (13%)  
 
Podstawowy zysk na akcję (centy amerykańskie) 13.50 17.45 (3.95)  

 

Cytat prezesa i dyrektora generalnego – Yuanqing Yang:

„Lenovo osiągnęło stabilną rentowność w ostatnim roku fiskalnym, ponieważ nasze zdywersyfikowane motory wzrostu nadal osiągają nowe kamienie milowe. Ich dynamika napędza stały postęp w naszej transformacji opartej na usługach, a udział przychodów z działalności niezwiązanej z komputerami PC wzrósł do prawie 40%. Nasza przejrzysta strategia działa i nasze codzienne działania są odporna, nawet w obliczu globalnej niepewności. W przyszłości będziemy nadal inwestować w badania i rozwój, aby uchwycić kolejną falę możliwości wzrostu, dzięki czemu jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość”.

Solutions and Services Group (SSG): wysoka marża, silny wzrost

Możliwości:

Segmenty usług „New IT” na wartym bilion dolarów rynku usług IT nadal się rozwijają, a rozwiązania Device-as-a-Service (DaaS) i rozwiązania chmurowe zapowiadają wzrosty w tempie dwucyfrowym CAGR do 2025 roku. Wydatki na rozwiązania i usługi pozostaną wysokie, w szczególności w edukacji, inteligentnym handlu detalicznym, inteligentnych miastach i produkcji.

Wyniki za rok obrotowy 22/23:

 • SSG nadal jest motorem wzrostu Grupy i ważnym czynnikiem generującym zyski.
 • Przychody osiągnęły rekordowy poziom, wzrastając o 22% rok do roku do 6,7 mld USD, przy wysokiej marży operacyjnej wynoszącej 21%.
 • Wysoki dwucyfrowy wzrost we wszystkich segmentach, przy czym mieszanka przychodów z rozwiązań i usług niezwiązanych ze sprzętem stanowi obecnie ponad połowę przychodów SSG.

Zrównoważony wzrost:

 • SSG nadal inwestuje w tworzenie skalowalnych i powtarzalnych rozwiązań horyzontalnych lub bloków konstrukcyjnych, które można wdrożyć w dowolnej branży, wykorzystując własność intelektualną Lenovo.
 • Ponadto SSG wzbogaciło swoje portfolio rozwiązań z zakresu cyfrowego miejsca pracy i chmury hybrydowej TruScale.
 • Skalowanie TruScale dla SAP z Private Edition Customer Data Center (PE CDC) i rozszerzenie wyłącznego partnerstwa w celu świadczenia technicznych usług zarządzanych dla klientów SAP PE CDC w Chinach.

Infrastructure Solutions Group (ISG): rekordowe przychody, rekordowy zysk, hiperwzrost

Możliwości:

ISG nadal czerpie korzyści z trwającej modernizacji infrastruktury ICT. Oczekuje się, że do 2025 r. sam rynek serwerów przekroczy 132 mld USD, pamięć masowa osiągnie 36 mld USD, a infrastruktura brzegowa 37 mld USD.

Wyniki za rok obrotowy 22/23:

 • Historyczny pełny rok dla ISG jako dochodowego motoru wysokiego wzrostu. Przychody wzrosły do prawie 10 mld USD, o 37% rok do roku, przy rekordowym zysku operacyjnym w wysokości 98 mln USD.
 • Przychody z działalności serwerowej wzrosły o prawie 30% rok do roku do rekordowego poziomu, czyniąc Lenovo trzecim największym dostawcą serwerów na świecie.
 • Pamięci masowe również osiągnęły rekordowo wysoki przychód, trzykrotnie przewyższając wyniki z poprzedniego roku fiskalnego i awansując z pozycji #8 na świecie na #5. Przychody z oprogramowania wzrosły o 25% rok do roku, co stanowi kolejny rekord.

Zrównoważony wzrost:

 • ISG nadal zwiększa swoje możliwości w zakresie pełnego zakresu, które obejmuje zarówno dostawców usług w chmurze, jak i segmenty przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm.
 • Jednocześnie ISG inwestuje w innowacje infrastrukturalne oparte na sztucznej inteligencji (AI), takie jak przetwarzanie brzegowe oparte na AI i chmura hybrydowa.
 • Produkcja wewnętrzna i konkurencyjność kosztowa zostały wzmocnione dzięki dodaniu własnego zakładu w Budapeszcie na Węgrzech.

Intelligent Devices Group (IDG): wiodąca pozycja rynkowa i rentowność

Szansa:

Na działalność firmy wpłynęło kilka kwartałów słabej koniunktury na rynku urządzeń z powodu wyczerpywania się zapasów w kanałach sprzedaży. Ponieważ komputery PC są niezbędnym narzędziem produktywności w dzisiejszej erze cyfrowej, Lenovo przewiduje, że rynek PC powróci do wzrostu w drugiej połowie roku kalendarzowego 2023. Trend cyfryzacji i hybrydowy model pracy nadal napędzają stały wzrost rozwiązań dla inteligentnych przestrzeni.

Wyniki za rok obrotowy 22/23:

 • Przychody IDG spadły rok do roku do 49,4 mld USD, ale udało się utrzymać pozycję lidera na rynku komputerów osobistych z 23,2% udziałem w globalnym rynku i utrzymać wiodącą w branży rentowność na poziomie 7,3%.
 • Mieszanka przychodów z produktów premium wzrosła do prawie 30%.
 • Dział smartfonów był rentowny przez trzy kolejne lata i osiągnął wzrost przychodów w segmencie premium na większości rynków.

Zrównoważony wzrost:

 • IDG będzie ściśle zarządzać wydatkami i dalej ulepszać operacyjne procesy.
 • Będzie nadal inwestować w innowacje technologiczne, koncentrując się na ofercie premium i sąsiednich obszarach, jednocześnie ulepszając inteligentne rozwiązania przestrzenne dla hybrydowych modeli pracy.

Wyniki za czwarty kwartał

Czwarty kwartał roku fiskalnego był najtrudniejszym kwartałem w roku, biorąc pod uwagę presję zarówno ze strony rynku PC, jak i globalnej gospodarki. Lenovo zamknęło kwartał przychodami w wysokości 12,6 mld USD, co oznacza spadek o 24% rok do roku. Przychody z IDG spadły o 33% rok do roku, podczas gdy silna dynamika wzrostu SSG i ISG pomogła zrównoważyć słabość rynku urządzeń. Przychody SSG wzrosły o 18% rok do roku do 1,6 mld USD, a przychody ISG wzrosły o 56% do 2,2 mld USD. Przychody ze sprzedaży produktów innych niż komputery PC osiągnęły w tym kwartale historycznie najwyższy poziom 43%, co oznacza wzrost o 12 punktów procentowych rok do roku.

Najważniejsze wydarzenia operacyjne w IV kwartale

Ocena środowiskowa, społeczna i ładu korporacyjnego – Ocena środowiskowa, społeczna i ładu korporacyjnego Lenovo została niedawno podniesiona do AAA przez MSCI, międzynarodową agencję ratingową. To najwyższa możliwa ocena dla korporacji prowadzących programy ESG. Ponadto firma EcoVadis wyróżniła Lenovo za doskonałość w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych w ramach corocznego konkursu Sustainable Procurement Leadership Awards. Firma została również niedawno uznana przez Forbes za jednego z najlepszych pracodawców w zakresie różnorodności w 2023 r., ocenianego na podstawie bezpośrednich rekomendacji, pośrednich rekomendacji i badań kluczowych wskaźników wydajności.

[1] Miara spoza HKFRS została skorygowana poprzez wyłączenie zmian wartości godziwej netto aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wynikających z fuzji i przejęć, opłat związanych z fuzjami i przejęciami, restrukturyzacji i innych opłat oraz odpowiednich skutków podatku dochodowego, jeśli takie istnieją.