Investment Friends Capital: sprzedaż akcji IFEA

0

Investment Friends Capital sprzeda warte 6 mln zł akcje spółki IFEA.

Investment Friends Capital zawarł ze spółką IFEA umowę sprzedaży jej udziałów spółki.
Umowa została zawarta na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników IFEA z 25 września wyrażającej zgodę na nabycie przez tą spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia.

Przedmiotem umowy jest nabycie przez IFEA  od Investment Friends Capital 1,2 ponad tys udziałów o wartości nominalnej 5 tys zł każdy.

Umowa określa, że udziały będące jej przedmiotem zostaną zbyte po cenie nominalnej  za łączną kwotę ponad 6 mln zł, która płatna będzie do dnia 30 kwietnia 2015. Zapłata ceny zostanie zabezpieczona przez kupującą poprzez cesje jej należności na rzecz sprzedawcy.

Zbywana ilość akcji  stanowi 2,35 proc. udziału w kapitale zakładowym IFEA

Czytaj również:  Tomasz Dąbrowski w zarządzie Banku Pocztowego S.A. XI kadencji