Inwestorzy zwracają uwagę na kwestie CSR

0

62,5% polskich inwestorów twierdzi, że działania podejmowane przez firmy w sferze odpowiedzialności społecznej (CSR) przekładają się na ich wyniki finansowe. Mimo tego ponad połowa badanych nie widzi bezpośredniego wpływu działań CSR na obniżenie ryzyka biznesowego w przypadku spółek działających na polskim rynku. 82,5% ankietowanych jest świadoma tego, że na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych funkcjonuje indeks spółek odpowiedzialnych RESPECT. To główne wnioski wynikające z badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm” przeprowadzonego wśród polskich inwestorów przez firmę doradczą Deloitte oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do badania dotyczącego decyzji inwestycyjnych, w kontekście odpowiedzialności społecznej, zostali zaproszeni reprezentanci domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, firm doradczych i banków powierniczych.

Prawie 2/3 badanych dostrzega pozytywną relację pomiędzy działaniami podejmowanymi w obszarze CSR a wynikiem finansowym. Rozkład odpowiedzi pomiędzy poszczególnymi grupami respondentów wskazuje, że największą świadomość wpływu działań w sferze odpowiedzialności społecznej firm na wyniki finansowe wykazują fundusze emerytalne (67%). W przypadku domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych wyniki te są jednak tylko niewiele niższe.

„Tak wysoki poziom pozytywnych odpowiedzi może świadczyć o rosnącej popularności idei CSR wśród firm działających na polskim rynku. Wynika to zapewne z globalnych tendencji i rosnącej popularności idei odpowiedzialności społecznej wśród firm, które są światowymi liderami w swoich branżach. Coraz więcej przedsiębiorstw w naszym kraju wdraża odpowiednie programy oraz pracuje nad strategiami społecznej odpowiedzialności powiązanej z celami biznesowymi spółek.” – mówi Halina Frańczak, Dyrektor Marketingu Deloitte w Polsce i krajach bałtyckich.

Z przeprowadzonego badania wynika, że połowa ankietowanych nie widzi jednak wyraźnego wpływu polityki odpowiedzialności społecznej na obniżenie poziomu ryzyka w firmie. Tylko 40% respondentów potwierdziło, że zauważa powiązanie pomiędzy tymi elementami.

„Taka ocena może wynikać z jakości działań CSR podejmowanych przez polskie spółki. Wiele z nich nastawionych jest na poprawę wizerunku firmy, czyli traktuje aktywności te bardzo powierzchownie, pomijając istotę działań o charakterze społecznie odpowiedzialnym, nie łącząc ich z celami strategicznymi przypisanymi danej organizacji” – dodaje Jacek Kuchenebeker, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte, lider zespołu świadczącego usługi z zakresu CSR.

Czytaj również:  Rekordowy zysk netto Grupy Kapitałowej GPW na poziomie 79,1 mln zł w II kw. 2018 r.

Jedynie 22,5% badanych jest świadomych funkcjonowania na polskim rynku funduszy etycznych, które inwestują w spółki szczycące się zrównoważonym i społecznie odpowiedzialnym podejściem do prowadzonej działalności. Na dojrzałych rynkach UE i Ameryki Północnej widać dynamiczny wzrost liczby tego typu podmiotów. W Polsce zjawisko to funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie. Największą wiedzę w tym zakresie, w świetle wyników badania, prezentują przedstawiciele funduszy emerytalnych – 33% ich przedstawicieli wie o funkcjonowaniu funduszy etycznych.