Inwestorzy zwracają uwagę na kwestie CSR

0
Deloitte rozwija się i wzmacnia swoje struktury w Warszawie

62,5% polskich inwestorów twierdzi, że działania podejmowane przez firmy w sferze odpowiedzialności społecznej (CSR) przekładają się na ich wyniki finansowe. Mimo tego ponad połowa badanych nie widzi bezpośredniego wpływu działań CSR na obniżenie ryzyka biznesowego w przypadku spółek działających na polskim rynku. 82,5% ankietowanych jest świadoma tego, że na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych funkcjonuje indeks spółek odpowiedzialnych RESPECT. To główne wnioski wynikające z badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm” przeprowadzonego wśród polskich inwestorów przez firmę doradczą Deloitte oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do badania dotyczącego decyzji inwestycyjnych, w kontekście odpowiedzialności społecznej, zostali zaproszeni reprezentanci domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, firm doradczych i banków powierniczych.

Prawie 2/3 badanych dostrzega pozytywną relację pomiędzy działaniami podejmowanymi w obszarze CSR a wynikiem finansowym. Rozkład odpowiedzi pomiędzy poszczególnymi grupami respondentów wskazuje, że największą świadomość wpływu działań w sferze odpowiedzialności społecznej firm na wyniki finansowe wykazują fundusze emerytalne (67%). W przypadku domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych wyniki te są jednak tylko niewiele niższe.

„Tak wysoki poziom pozytywnych odpowiedzi może świadczyć o rosnącej popularności idei CSR wśród firm działających na polskim rynku. Wynika to zapewne z globalnych tendencji i rosnącej popularności idei odpowiedzialności społecznej wśród firm, które są światowymi liderami w swoich branżach. Coraz więcej przedsiębiorstw w naszym kraju wdraża odpowiednie programy oraz pracuje nad strategiami społecznej odpowiedzialności powiązanej z celami biznesowymi spółek.” – mówi Halina Frańczak, Dyrektor Marketingu Deloitte w Polsce i krajach bałtyckich.

Z przeprowadzonego badania wynika, że połowa ankietowanych nie widzi jednak wyraźnego wpływu polityki odpowiedzialności społecznej na obniżenie poziomu ryzyka w firmie. Tylko 40% respondentów potwierdziło, że zauważa powiązanie pomiędzy tymi elementami.

„Taka ocena może wynikać z jakości działań CSR podejmowanych przez polskie spółki. Wiele z nich nastawionych jest na poprawę wizerunku firmy, czyli traktuje aktywności te bardzo powierzchownie, pomijając istotę działań o charakterze społecznie odpowiedzialnym, nie łącząc ich z celami strategicznymi przypisanymi danej organizacji” – dodaje Jacek Kuchenebeker, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte, lider zespołu świadczącego usługi z zakresu CSR.

Jedynie 22,5% badanych jest świadomych funkcjonowania na polskim rynku funduszy etycznych, które inwestują w spółki szczycące się zrównoważonym i społecznie odpowiedzialnym podejściem do prowadzonej działalności. Na dojrzałych rynkach UE i Ameryki Północnej widać dynamiczny wzrost liczby tego typu podmiotów. W Polsce zjawisko to funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie. Największą wiedzę w tym zakresie, w świetle wyników badania, prezentują przedstawiciele funduszy emerytalnych – 33% ich przedstawicieli wie o funkcjonowaniu funduszy etycznych.

Ogromna większość badanych (82,5%) wie o funkcjonowaniu na GPW indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT Index. Jednak tylko 30% z nich jest świadoma tego, które spółki wchodzą w jego skład. „Indeks RESEPCT jest nowatorskim projektem i pierwszym tego rodzaju narzędziem w Europie Środkowo–Wschodniej. Jego stopa zwrotu liczona od 1 lutego br. (dnia, w którym odbyło się pierwsze notowanie Indeksu po rewizji jego składu zgodnie ze zmodyfikowaną metodologią) do dnia dzisiejszego wynosi ponad 6 %. Dla porównania stopy zwrotu pozostałych indeksów GPW w tym samym okresie są niższe (np. WIG20 wynosi -1,08%). Te wyniki dowodzą, że RESPECT Indeks jest atrakcyjny dla inwestorów i niewątpliwie stanowi bodziec do rozwoju odpowiedzialnego inwestowania na polskim rynku” – komentuje Tomasz Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2011 r. Miało na celu zdefiniowanie poziomu świadomości polskich inwestorów na temat CSR oraz szans rozwojowych związanych z uwzględnianiem czynników związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ang. ESG – Environment, Social, Governance) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Do wypełnienia ankiety on-line zaproszono grupę 120 przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych. Zwrot odpowiedzi uzyskano na poziomie 33%.