Klasyfikacja sprzętu oświetleniowego według ustawy o zużytym sprzęcie z dnia 11 września 2015r.

0

Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zastępująca ustawę z 2005 roku, weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Ustawa dokonała w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 38, z późn. zm.) Zgodnie z art. 20 wprowadzający jest obowiązany do osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu z zastrzeżeniem, że poziomy zbiórki są przyporządkowane według 6 grup sprzętu określonych w zał. 1 do ustawy. Należy jednak zaznaczyć, że w okresie przejściowym tj. od dnia wejścia w życie ustawy 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2017r. utrzymany został dotychczasowy podział na 10 grup sprzętu (załącznik nr 6 do ustawy), po uwzględnieniu zmian wynikających z rozwoju technologicznego.

Rozwój technologiczny a zmiany w klasyfikacji sprzętu oświetleniowego

Obowiązki ustawowe są realizowane w podziale na grupy sprzętu. Wyjątek stanowi grupa sprzętu oświetleniowego, z której wyodrębniono źródła światła, wymagające indywidualnego podejścia i odmiennego sparametryzowania poziomów zbierania, odzysku i recyklingu. Pozostały sprzęt oświetleniowy utworzył podkategorię, która w swojej istocie składa się z opraw oświetleniowych. Specyfikacja sprzętu oświetleniowego określona w ustawie z 2005r. nie uwzględniała półprzewodnikowych źródeł światła (LED), ponieważ ta technologia nie była jeszcze obecna na rynku. Ilości, które pojawiały się w sprzedaży były na tyle nieistotne, że ich klasyfikacja jako „pozostały sprzęt oświetleniowy…” należący do podkategorii opraw oświetleniowych nie miała wpływu na funkcjonowanie systemu. Sytuacja ta, na przestrzeni

10 lat od dnia obowiązywania poprzedniej ustawy, uległa diametralnej zmianie. Rozwój LED-owych źródeł światła znalazł odzwierciedlenie w dyrektywie z 2012r. oraz w nowej ustawie, które uwzględniły ten rodzaj sprzętu w klasyfikacji obowiązującej zarówno w okresie przejściowym do 31 grudnia 2017r. jak i w okresie następnym.

Klasyfikacja sprzętu oświetleniowego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017

W okresie przejściowym od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r. źródła światła zostały sklasyfikowane w grupie 5 w załączniku 1 do ustawy. Do wykazu przykładowych rodzajów

Czytaj również:  Połowę polskiego PKB wytwarza co najwyżej 5,6 mln osób

źródeł światła ujętych w tej grupie dodano nową pozycję o nazwie „diody elektroluminescencyjne LED”. Zużyte źródła światła i zużyte oprawy oświetleniowe zostały zakwalifikowane do odrębnych strumieni, dla których przyjęto zróżnicowane poziomy obowiązkowej zbiórki. I tak, zgodnie z art. 113 ustawy, dla rodzajów sprzętu przyporządkowanych do opraw oświetleniowych, a mianowicie:

  • opraw oświetleniowych do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych;
  • pozostałego sprzętu oświetleniowego do celów rozprowadzania lub regulacji światła,

z wyjątkiem żarówek żarnikowych obowiązuje 40% minimalny poziom zbierania,

dla rodzajów sprzętu przyporządkowanych do źródeł światła, a mianowicie:

  • prostych lamp fluorescencyjnych;
  • kompaktowych lamp fluorescencyjnych;
  • wysokowydajnych lamp wyładowczych, w tym ciśnieniowych lamp sodowych oraz lamp metalohalogenkowych;
  • lamp sodowych niskoprężnych;