Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA – Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2017

Dariusz Blocher – prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA
Dariusz Blocher - prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA
Dariusz Blocher – prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA
Dariusz Blocher – prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA

Rok 2017 to kolejny bardzo dobry rok dla Grupy Budimex. Zanotowaliśmy historyczny poziom sprzedaży oraz rekordowy zysk netto co pozwoliło ponownie zająć pierwsze miejsce wśród największych firm budowlanych w Polsce. Pomimo silnej konkurencji podpisaliśmy nowe kontrakty o wartości 7,3 miliarda złotych i wchodzimy w rok 2018, który jest rokiem jubileuszu 50-lecia istnienia firmy, z portfelem zamówień przekraczającym 10 miliardów złotych.

W 2017 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 12,9% notując tym samym najwyższą dynamikę od 2011 roku. W tym samym czasie Grupa zwiększyła sprzedaż o 14,3% w porównaniu do roku poprzedniego i wypracowała zysk netto na poziomie 464 milionów złotych. Wzrost sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy był zgodny z tempem wzrostu rynku i wyniósł 12,6% natomiast zwiększenie skali przekazań w części deweloperskiej zaowocowało przyrostem sprzedaży o 42,6%.

Znaczne zwiększenie skali realizowanych inwestycji w sektorze budowlanym spowodowało dalszy wzrost cen surowców i usług podwykonawców. Branża coraz mocniej odczuwa również spadek dostępności siły roboczej. Pomimo niekorzystnych uwarunkowań, Grupa Budimex osiągnęła satysfakcjonującą rentowność na poziomie operacyjnym (9,2%).

Po trudnym roku 2016, w ostatnich miesiącach najwięksi inwestorzy infrastrukturalni istotnie zwiększyli liczbę rozstrzyganych przetargów. Wartość ofert złożonych przez Budimex w roku 2017 wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o przeszło 80%. Ofertowanie napędzane było przez segment drogowy, przede wszystkim GDDKiA. Wartość złożonych ofert na budowę dróg w 2017 roku wzrosła trzykrotnie w stosunku to roku 2016 osiągając poziom 24,4 miliarda złotych.

Sprzyjający rynek przetargów infrastrukturalnych oraz utrzymanie wysokiej skuteczności ofertowania na rynku budownictwa ogólnego pozwoliło podpisać rekordowe 7,3 miliarda złotych nowych zleceń. Na koniec grudnia 2017 roku wartość portfela zamówień osiągnęła  poziom 10,3 miliarda złotych. Poprzez selektywne podejście do przetargów drogowych oraz wysoką aktywność w segmencie kolejowym i hydrotechnicznym zrealizowaliśmy cel związany z dywersyfikacją portfolio kontraktów. Aktualnie wiodący segment infrastruktury drogowej stanowi 45% portfela zamówień podczas gdy rok wcześniej było to 57%. Pozyskane kontrakty od PKP PLK o wartości 1,3 miliarda złotych zwiększyły udział segmentu kolejowego z 2% w grudniu 2016 roku do 12% na koniec roku 2017. Ponadto, dzięki podpisaniu kontraktu na dokończenie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, prace hydrotechniczne stanowią aktualnie 7% portfela zamówień.

Grupa Budimex zakończyła 2017 rok z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,2 miliarda złotych. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2016 roku, była ona niższa o 359 milionów złotych. Wspierając dalszy rozwój segmentów gospodarowania odpadami i utrzymania dróg, w 2017 roku Grupa Budimex zwiększyła zaangażowanie w spółce FBSerwis o ponad 50 milionów złotych. Zainwestowaliśmy również 80 milionów złotych w rozbudowę i modernizację parku maszynowego oraz przeszło 150 milionów złotych na zakupy gruntów w segmencie deweloperskim. Jednym z istotnych czynników, wpływających negatywnie na saldo gotówki była pogarszająca się sytuacja finansowa firm podwykonawczych, spowodowana między innymi zmianami w legislacji VAT. Staramy się wspierać naszych podwykonawców, oferując wcześniejsze płatności oraz umożliwiając częste i sprawne fakturowanie wykonanych prac.

W roku 2017 przedsprzedaż segmentu deweloperskiego wyniosła 1 457 mieszkań i była o 10% (158 mieszkań) niższa niż w roku poprzednim. Osłabienie tempa przedsprzedaży wynika przede wszystkim z kończącej się, bardzo atrakcyjnej, oferty projektu „Nowe Czyżyny” w Krakowie (spadek przedsprzedaży o 667 mieszkań).

Kontynuujemy rozbudowę banku ziemi, w 2017 roku kupiliśmy działki w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście a także pierwszą działkę, na ponad 1 000 mieszkań, we Wrocławiu. Dzięki temu kolejny rok z rzędu zwiększyliśmy portfel projektów gotowych do uruchomienia – obecnie jest to prawie 8 000 mieszkań. Utrzymanie w kolejnych latach rocznej przedsprzedaży na poziomie 1 500 lokali będzie wymagało stałego poziomu około 4 000 mieszkań w budowie.

Klienci Budimex Nieruchomości podpisali w 2017 roku 1 914 aktów notarialnych. Wzrost w porównaniu do roku 2016 wyniósł 61% i wynikał przede wszystkim z rozpoczęcia przekazań notarialnych w ramach projektu „Nowe Czyżyny”. Przychody ze sprzedaży wyniosły 499 milionów złotych, co oznacz wzrost o 43% rok do roku. Zysk netto wzrósł z 41 milionów w roku 2016 do rekordowych 54 milionów złotych w roku 2017. Pomimo znacznych wydatków na grunty oraz wypłaty dywidendy, Budimex Nieruchomości utrzymał silną dodatnią pozycję gotówkową.

W najbliższych latach najwięksi inwestorzy publiczni czyli GDDKiA oraz PKP PLK planują istotny wzrost wydatków. Przed nami okres wzmożonej pracy, do którego jesteśmy przygotowani kadrowo oraz sprzętowo.

W 2017 roku zatrudnienie w Grupie Budimex, uwzględniając Grupę FBSerwis, wzrosło o ponad 1 200 osób i przekroczyło na koniec roku poziom 7 500 pracowników. Zgodnie z przyjętym kierunkiem rozwoju kadry, zwiększamy zatrudnienie nie tylko wśród pracowników umysłowych, szukamy również pracowników fizycznych aby wzmocnić zespół sił własnych. Ponadto, mając na uwadze oczekiwane zwiększenie skali inwestycji infrastrukturalnych, w ciągu ostatnich 2 lat zainwestowaliśmy ponad 150 milionów złotych w modernizację parku maszynowego i zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektów kolejowych.

Zwiększenie skali inwestycji infrastrukturalnych oraz systematyczny wzrost wartości rynku budownictwa ogólnego, może spowodować dalsze zwiększenie presji na wzrost płac oraz wzrost cen usług podwykonawczych. W związku z tym bardzo ważna będzie szczególna dbałość o koszty na kontraktach realizowanych oraz odpowiedzialne podejście do kalkulacji nowych ofert.

Wchodzimy w rok 2018 z rekordowym portfelem zamówień. Tak ambitny poziom zleceń do realizacji pozwala nam na selektywne podejście do ofertowania. Staramy się minimalizować ryzyko nowo podpisywanych kontraktów oraz zmniejszać ekspozycję na segmenty, które charakteryzują się dużą zmiennością cen robocizny oraz usług podwykonawczych.

Kolejne kwartały jak i cały rok 2018 powinien przynieść pozytywne dynamiki sprzedaży. Koncentrujemy  się na realizacji powierzonych projektów, mając szczególnie na uwadze terminowość realizacji i wysoką jakość efektów pracy.

Grupa BUDIMEX

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2017 roku oraz porównywalne dane za rok 2016.

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2017 (w tysiącach złotych):

Segment budowlany Segment deweloperski Pozostała działalność Wyłączenia Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów 6 069 677 498 651 153 871 (352 890) 6 369 309
Zysk brutto ze sprzedaży 689 035 102 038 21 227 (2 476) 809 824
Koszty sprzedaży (10 551) (18 147) (5 333) 15 (34 016)
Koszty ogólnego zarządu (200 453) (22 822) (5 699) 12 347 (216 627)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 506 432 64 633 12 100 5 153 588 318
Zysk/(strata) brutto 498 077 67 989 9 483 4 883 580 432
Zysk/(strata) netto 399 203 54 390 7 043 3 958 464 594
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 399 203 54 390 6 793 4 022 464 408

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2016 (w tysiącach złotych):

Segment budowlany Segment deweloperski Pozostała działalność Wyłączenia Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów 5 391 453 349 586 163 015 (331 764) 5 572 290
Zysk brutto ze sprzedaży 662 986 81 908 20 718 (14 347) 751 265
Koszty sprzedaży (11 680) (15 809) (5 235) 53 (32 671)
Koszty ogólnego zarządu (184 238) (18 364) (5 657) 9 493 (198 766)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 452 885 46 735 10 288 (4 801) 505 107
Zysk/(strata) brutto 454 794 51 023 10 389 (4 801) 511 405
Zysk/(strata) netto 364 811 41 285 8 268 (3 888) 410 476
Zysk/(strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 364 811 41 285 7 698 (3 943) 409 851