Nadchodzi zmiana dopuszczalnych metod amortyzacji

0

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać zmiana MSR 16 i MSR 38 dotycząca dopuszczalnych metod amortyzacji aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Oznacza to, że dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie, wszystkie spółki sporządzające swoje sprawozdanie finansowe w oparciu o MSR będą zobowiązane do zastosowania się do wytycznych zawartych w uaktualnionych standardach.

Nowe brzmienie MSR 16 i MSR 38 zabrania stosowania metody amortyzacji opartej na przychodach, czyli metody polegającej na skorelowaniu wysokości odpisów amortyzacyjnych z przychodami wygenerowanymi przez dane aktywo, bądź aktywo niematerialne w okresie sprawozdawczym. Nowe przepisy wychodzą z założenia, że na poziom przychodów wpływa szereg czynników, z których nie wszystkie są powiązane ze sposobem użytkowania lub zużywania danego składnika aktywów. Według uaktualnionych MSR, amortyzacja winna zatem odzwierciedlać oczekiwany sposób konsumpcji przyszłych korzyści ekonomicznych z danego składnika aktywów, bądź aktywów niematerialnych.

Odstępstwo od nowej reguły przewidziano jedynie w dwóch przypadkach:

  • gdy składnik aktywów niematerialnych jest przedstawiony jako miernik przychodów (gdy wartość danego aktywa niematerialnego ograniczona jest np. przez zdefiniowany w umowie próg przychodów osiąganych z tytułu jego użytkowania),
  • gdy istnieje możliwość wykazania silnej korelacji zachodzącej między przychodami generowanymi przez dany składnik aktywów niematerialnych i konsumpcją korzyści ekonomicznych tego aktywa.