NIK o przygotowaniach do wykorzystania środków unijnych

0

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz zarządy województw podjęli skuteczne działania w celu przygotowania Polski do wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020. Umowa partnerstwa z Polską została zaakceptowana przez Komisję Europejską 23 maja 2014 roku. Spośród wszystkich krajów Unii Polskę wyprzedziły w przygotowaniach tylko Dania i Niemcy.

NIK poświadcza, że Minister Infrastruktury i Rozwoju należycie zaplanował, zorganizował, koordynował i realizował proces przygotowań do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Podjęte działania umożliwiły przygotowanie i przekazanie do Komisji Europejskiej projektu umowy partnerstwa oraz projektów krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Działania związane z opracowaniem projektu umowy partnerstwa były skuteczne i doprowadziły do przedłożenia dokumentu Komisji Europejskiej w obowiązującym terminie.

W Ministerstwie przygotowano projekt Ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która weszła w życie 8 kwietnia 2014 r. Opracowano też projekt Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zarządy województw opracowały i przekazały do Komisji Europejskiej projekty regionalnych programów operacyjnych. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał opinie o zgodności projektów Regionalnych Programów Operacyjnych z zapisami projektu umowy partnerstwa, z zastrzeżeniem uwzględnienia zgłoszonych uwag.

Podział funduszy strukturalnych na krajowe programy operacyjne na lata 2014-2020

Program operacyjny

w mld euro

w %

Infrastruktura i Środowisko

27,4

60,1

Inteligentny Rozwój

8,6

18,9

Wiedza, Edukacja, Rozwój

4,7

10,3

Polska Cyfrowa

2,2

4,8

Polska Wschodnia

2,0

4,4

Pomoc Techniczna

0,7

1,5

Ogółem

45,6

100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie umowy partnerstwa zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.

Podział funduszy strukturalnych na regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020

Regionalny program operacyjny

w mld euro

w %

Dolnośląskie

2,2

7,1

Kujawsko-Pomorskie

1,9

6,1

Lubelskie

2,2

7,1

Lubuskie

0,9

2,9

Łódzkie

2,2

7,1

Małopolskie

2,9

9,3

Mazowieckie

2,1

6,8

Opolskie

0,9

2,9

Podkarpackie

2,1

6,8

Podlaskie

1,2

3,9

Pomorskie

1,9

6,1

Śląskie

3,5

11,3

Świętokrzyskie

1,4

4,5

Warmińsko-Mazurskie

1,7

5,5

Wielkopolskie

2,4

7,7

Zachodniopomorskie

1,6

5,1

Ogółem

31,1

100,0

Czytaj również:  Lek na agresywną postać białaczki limfocytowej wciąż bez refundacji. Czeka na niego 50 pacjentów, którym bez leku pozostały dwa miesiące życia

Źródło: opracowanie własne na podstawie umowy partnerstwa zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.

NIK stwierdza, że w Ministerstwie i urzędach marszałkowskich prowadzono działania w celu przygotowania instytucji do realizacji programów operacyjnych w latach 2014-2020.

Zdaniem NIK należy podkreślić, że w projektach krajowych programów operacyjnych oraz w projektach programów regionalnych zaplanowano uwzględnienie uproszczeń, mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych we wdrażaniu funduszy w okresie 2014-2020. Mają one dotyczyć zarówno regulacji prawnych jak i instytucjonalnych, w tym sposobu występowania o dofinansowanie i realizacji oraz rozliczania projektów przez beneficjentów.