Nowe konsultacje UE w sprawie zrównoważonego finansowania

komisja europejska

Komisja Europejska zainicjowała kolejną turę konsultacji społecznych w zakresie zaktualizowanej strategii ożywienia i wzmocnienia odporności europejskiej gospodarki.

Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli branży budownictwa i nieruchomości, na temat odnowionej strategii Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonego finansowania.

Strategia ma stanowić mapę drogową działań zmierzających do zwiększenia prywatnych inwestycji w zrównoważone projekty określone w europejskim zielonym porozumieniu oraz zintegorowania zagrożeń klimatycznych i środowiskowych z europejskim systemem finansowym. Inicjatywa ma dostarczyć również dodatkowe ramy umożliwiające realizację europejskiego planu na rzecz zielonych inwestycji.

Strategia ma stanowić istotny krok naprzód w kierunku zwiększenia odporności finansowej europejskiej gospodarki, przedsiębiorstw i obywateli: trwająca epidemia Covid-19 ukazuje palącą potrzebę wzmocnienia trwałości i odporności społeczeństw europejskich oraz sposobów funkcjonowania gospodarek poszczególnych krajów.

Podstawą zainicjowanych przez KE konsultacji jest plan działania 2018 na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu, w ramach którego zalecono m.in. utworzenie technicznej grupy roboczej ekspertów UE (TEG) dla opracowania:

  • unijnego systemu klasyfikacji zielonych inwestycji – tzw. taksonomii UE;
  • unijnego standardu zielonej obligacji;
  • metodologii opracowywania wskaźników porównawczych w zakresie zmian klimatu oraz kryteriów tychże wskaźników; i
  • wytycznych dotyczących efektywnego ujawniania informacji przedsiębiorstw na temat zmian klimatu.

Kluczową rolę w zespole TEG odgrywa organizacja RICS, która w ostatnich dwóch latach nadzorowała prace nad określeniem technicznych kryteriów kontroli nowych projektów budowlanych i renowacyjnych oraz w zakresie własności i nabywania nieruchomości, a także narzędzi wsparcia dla decydentów politycznych w zakresie definiowania zielonych inwestycji w sektorze budowlanym i nieruchomości poprzez niedawno opublikowany raport taksonomii UE.

„RICS koordynował wkład przedstawicieli branży budowlanej w przygotowanie kompleksowej strategii UE w zakresie przejścia do zrównoważonej gospodarki stawiając sobie za główny cel opracowanie słownika ‘zielonych inwestycji’ dla firm i inwestorów. Mówienie jednym wspólnym językiem daje pewność, że realizowane w Europie inwestycje będą miały pozytywny wpływ na środowisko i przełamuje bariery nieufności wobec zielonych projektów w zakresie dostępu do kapitału”, wyjaśnia Ursula Hartenberger, globalna dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w RICS i przewodnicząca grupy roboczej TEG ds. budynków.

„Zaangażowanie RICS w umocnienie strategii UE w zakresie zrównoważonego finansowania i jej wdrażania jest bardzo duże, dlatego chcemy zachęcić do szerokiego udziału w zainicjowanych ponownie konsultacjach Komisji Europejskiej”, dodaje Aurora Vicente Herrera, kierownik ds. spraw zewnętrznych UE w RICS.

Nagląca potrzeba działań w kierunku podźwignięcia gospodarki europejskiej z kryzysu wywołanego przez COVID-19 nie może niwelować dotychczasowych efektów osiągniętych przez specjalistów reprezentujących środowisko budowlane i naturalne w zakresie zmian klimatu. Obecna sytuacja wymaga wręcz, aby ten wspólny wysiłek zintesyfikować. Zrównoważony rozwój i odporność na zmiany klimatu muszą znajdować się w centrum jakiegokolwiek długofalowego planu naprawy gospodarki i biznesu, jeśli chcemy zapewnić przyszłym pokoleniom dostęp do lepszych miejsc do życia i pracy, przy jednoczesnym poszanowaniu naszej planety.