O 5 proc. mniej wniosków uchodźczych po III kwartale 2019 r.

Urząd Skarbowy

Nieco ponad 2,9 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w pierwszych III kwartałach tego roku. Oznacza to spadek o ok. 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Decyzje pozytywne przyznające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą otrzymało w sumie 217 osób. Decyzje negatywne wydano wobec prawie 1,3 tys. obcokrajowców, a 1,5 tys. postępowań umorzono.

Pierwszą piątkę najliczniej reprezentowanych krajów pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową stanowiły:

  • Rosja – 1860 osób
  • Ukraina – 345 os.
  • Tadżykistan – 77 os.
  • Turcja – 75 os.
  • Afganistan – 52 os.

Prawie 65 proc. z 2,9 tys. wniosków zostało złożonych po raz pierwszy.

W trzech kwartałach tego roku warunki przyznania ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) spełniało 217 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Rosji – 67 osób, Turcji – 37 os., Ukrainy – 18 os. i Tadżykistanu – 18 os.

W analizowanym okresie decyzje negatywne otrzymało natomiast prawie 1,3 osób. Byli to głównie obywatele Rosji – 718 osób, Ukrainy – 257 os. i Tadżykistanu – 54 os. Najwięcej postępowań zakończyło się umorzeniem – 1,5 tys. spraw. Dotyczyło to w zdecydowanej większości obywateli Rosji – 1,1 tys. osób. Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec opuścił Polskę nie czekając na wydanie decyzji, najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej.

Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony międzynarodowej jest jednym z głównych zadań Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Ochronę uzupełniającą przyznaje się gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić cudzoziemca na rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia.

Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna) zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz zajęć edukacyjnych (m.in. nauka języka polskiego, kursy informacyjne). Mają oni do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od UdSC.

Ponadto, Urząd do Spraw Cudzoziemców realizuje projekt dodatkowego wsparcia materialnego i edukacyjnego dla obcokrajowców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Celem inicjatywy jest m.in. dalsza poprawa warunków pobytowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych oraz poszerzenie programu pedagogicznego i nauki języka polskiego.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia edukacyjno-adaptacyjne dla najmłodszych dzieci mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez urząd. Kursy języka polskiego zostały wzbogacone o zajęcia przygotowawczo-wyrównawcze dla dzieci mających rozpocząć naukę w szkołach. Sfinansowane zostały także bony towarowe na zakup wyprawek szkolnych.

Wsparcie materialne objęło zakup m.in. wózków dziecięcych, bonów na artykuły niemowlęce (m.in. pieluchy, ubranka, kosmetyki, artykuły higieniczne), bonów na artykuły szkolne (m.in. przybory piśmiennicze, plecaki, stroje sportowe), artykułów medyczno-higienicznych oraz sprzętu dla osób niepełnosprawnych (kule i wózki inwalidzkie).