Oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE

komisja europejska

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził dziś ważność rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości. Z zadowoleniem przyjmuję te wyroki, które są zgodne ze stanowiskiem, jakiego Komisja, Parlament Europejski, Rada i dziesięć państw członkowskich broniły w trakcie postępowania.

Trybunał podtrzymał zgodność z prawem tego ważnego narzędzia, które pozwala nam lepiej chronić budżet UE i interesy finansowe Unii przed naruszeniami zasad praworządności.

Mechanizm ten zapewnia ochronę i wykonanie budżetu Unii zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, z korzyścią dla wszystkich obywateli Unii.

Komisja dokładnie przeanalizuje teraz uzasadnienie wyroków i ich ewentualny wpływ na dalsze działania, jakie podejmiemy na mocy rozporządzenia.

Na podstawie tych wyroków w najbliższych tygodniach przyjmiemy wytyczne obejmujące wyjaśnienia co do sposobu stosowania tego mechanizmu w praktyce.

Złożyłam obietnicę, że żadna sprawa nie przepadnie. I dotrzymałam tej obietnicy.

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia Komisja monitoruje sytuację we wszystkich państwach członkowskich i przeprowadza dogłębną ocenę niektórych przypadków.

Jeżeli warunki określone w rozporządzeniu zostaną spełnione, będziemy podejmować zdecydowane działania.

Dzisiejsze wyroki potwierdzają, że nasze postępowanie jest słuszne.