PKP Cargo dostał 0,5 mld zł kredytu na modernizację taboru

PKP Pociąg kolej

PKP Cargo zawarł 11 września umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na podstawie której udostępniony zostanie spółce kredyt inwestycyjny do maksymalnej wysokości 515, 2 mln zł, przeznaczony na finansowanie napraw wagonów towarowych oraz modernizacji i napraw lokomotyw.

Kredytobiorca może wykorzystać kredyt nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2016 r. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Kredytu w ratach miesięcznych, nie później niż w okresie 5 lat od dnia zakończenia okresu dostępności, przy czym całkowita spłata powinna nastąpić do dnia 31 marca 2021 r. Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach spółki.

Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania kredytu jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku.

Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty bez konieczności uiszczenia przez Kredytobiorcę dodatkowych opłat.