Polacy coraz chętniej zmieniają pracę

0
praca pracownik warszawa

Pomimo tego, że wzrosły pensje a pracownicy mają pozytywne oczekiwania odnośnie do dalszych podwyżek, wielu Polaków myśli o zmianie pracy. Wpływa na to stabilna sytuacja na polskim rynku pracy i bezrobocie, które jest najniższe od 30 lat. Efekt widzimy we wzroście liczby osób, które zmieniły pracodawcę w ostatnim czasie. Do tego, co czwarta osoba – kuszona lepszymi warunkami zatrudnienia – rozważa wyjazd za granicę. To najważniejsze wnioski płynące z najnowszego przeglądu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”, który przygotowała PARP.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec września 2019 r. wyniosła 5,1%. To oznacza spadek o 1,0 p.p. od początku roku. Zmiana r./r. wyniosła 0,6 p.p. To najniższy poziom bezrobocia w naszym kraju od 30 lat.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce, wrzesień 2018 r. – wrzesień 2019 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce, wrzesieńŹródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS.

W końcu września 2019 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 852,4 tys. bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem ich liczba spadła o 13,1 tys., tj. o 1,5%.

Sytuacja na polskim rynku pracy wygląda jeszcze lepiej na tle Europy. Stopa bezrobocia w Polsce, liczona zgodnie z metodologią Eurostatu, wyniosła w sierpniu 3,3% i od maja br. pozostaje bez zmian. To trzeci najlepszy wyniki spośród państw Unii Europejskiej – niższe bezrobocie wg Eurostatu jest tylko w Czechach (2%) oraz Niemczech (3,1%).

Rynek pracownika…

„Barometr Rynku Pracy XII” III kwartał 2019 r. firmy Work Service pokazuje, że sytuacja na polskim rynku pracy jest korzystna dla pracowników. Z raportu wynika, że rekrutację pracowników planuje niemal 40% firm. Jej celem ma być przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia (w niemal 1/4 badanych firm), rzadziej – utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia. Rekrutację planują głównie duże firmy.

Ta sama publikacja wskazuje, że większość firm planujących rekrutację, niezależnie od wielkości firmy czy branży, będzie poszukiwała pracowników niższego szczebla (68,6%) oraz, nieco rzadziej, średniego (39,2%). Ponad połowa przedsiębiorców (56%) jednocześnie deklaruje, że ma problemy ze znalezieniem pracowników, najczęściej niższego szczebla, rzadziej – średniego, a najrzadziej – wyższego.

Równie optymistyczny obraz wyłania się z danych GUS. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw od wielu miesięcy utrzymuje się na wysokim poziomie. W sierpniu br. wyniosło 6 389,6 tys. osób i było o 2,6 p.p. wyższe w porównaniu z sierpniem 2018 r.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce,sierpień 2018 r. – sierpień 2019 r. (w tys. osób)Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce,sierpień

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 15 października 2019 r.

Pracownicy sektora przedsiębiorstw powinni być zadowoleni także z zarobków, które wg danych GUS w sierpniu 2019 r. wynosiły przeciętnie 5125,26 zł brutto miesięcznie i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły o 6,8 p.p.

Wg „Barometru Rynku Pracy” 56% pracowników spodziewa się w najbliższych miesiącach podniesienia wynagrodzenia. Istotnie częściej niż w innych badanych sektorach spodziewają się podwyżki pracownicy handlu (ok. 70%) i sektora publicznego (60%).

…motywuje do zmiany pracy

Jednocześnie coraz więcej osób zmienia pracę. Z najnowszego raportu „Monitor Rynku Pracy” (8 października 2019 r.) firmy Randstad wynika, że od II kw. br. odsetek pracowników, którzy w ostatnim półroczu zmienili pracodawcę lub stanowisko wzrósł o 2 p.p. Nieznacznie, ale jednak zwiększył się też odsetek pracowników poszukujących pracy – co druga osoba (53%) aktywnie szukała pracy lub co najmniej przeglądała oferty. Pracę najczęściej planują zmienić pracownicy do 25 r.ż. oraz osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne. Najaktywniejsi są pracownicy hotelarstwa i gastronomii (21%). Pracownicy tej branży  według wspomnianego raportu najczęściej zmieniali pracę w ostatnim czasie ( wciągu 6 miesięcy przed badaniem).

Z tego samego raportu wynika też, że co czwarta osoba rozważa wyjazd za granicę w poszukiwaniu nowego zajęcia. Jako powody podają najczęściej chęć zdobycia lepszej płacy i warunków zatrudnienia (aż 63%). Migrantami zarobkowymi najczęściej zostają osoby o niskim wykształcaniu lub pracownicy fizyczni, ale w następnej kolejności także inżynierowie. Branżami, które mogą spodziewać się odpływu pracowników są przede wszystkim: budownictwo, branża finansowa, hotelarstwo i gastronomia.

Prawie połowa osób, które obecnie nie rozważają wyjazdu do pracy za granicę, wzięłaby to pod uwagę w przypadku pogorszenia się ich sytuacji zawodowej. Obecnie głównym powodem poniechania myśli o wyjeździe do pracy za granicą jest chęć pozostania w Polsce z rodziną i znajomymi.

Wśród najczęstszych powodów chęci zmiany pracy, respondenci przytoczonego wcześniej badania „Barometr Rynku Pracy” wskazywali zbyt niski poziom wynagrodzenia (44,5%), chęć samorealizacji (41,3%), brak możliwości rozwoju (34,1%), brak perspektywy awansu (32,8%). Z przytoczonego raportu wynika, że niemal połowa pracowników, którzy zamierzają zmienić pracę lub obawiają się zwolnienia, rozważa także zmianę wykonywanego zawodu. Chęć zmiany zawodu częściej deklarują najmłodsi pracownicy oraz osoby zarabiające poniżej 3000 zł netto. Najmniej skorzy do przekwalifikowania się są pracownicy sektora publicznego.