Polityka Nowej Szansy: efektywność dodatkowych form wsparcia przedsiębiorców

Marketing – księgowość

Tematem spotkania on-line 8 lipca br., wieńczącego doradczo-instruktażowy cykl wideokonferencji pt. „Tarcza Antykryzysowa dla biznesu”, była ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Wieloetapowe i wielowymiarowe wsparcie dla przedsiębiorców, którzy borykają się zarówno ze skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19, jak i wcześniejszymi trudnościami ekonomicznymi, jest niezbędne. Wie o tym polski rząd, czego efektem jest m.in. pakiet nowych instrumentów pomocowych w ramach Polityki Nowej Szansy.

Ekspertami, którzy przybliżyli nowe rozwiązania pomocowe w ramach Polityki Nowej Szansy oraz omówili dodatkowe korzyści płynące z rządowych instrumentów osłonowych byli: Beata Lubos, zastępca dyrektora z Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju, Marzena Zalewska, dyrektor z Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Nowy instrument do ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców

Według stanu na 13 lipca br. dotychczas udzielona pomoc pracownikom i przedsiębiorcom ma wartość 114 mld złotych, co już stanowi ogromne wsparcie. Nowy instrument ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców doskonale uzupełnia wsparcie płynnościowe, które jest oferowane na rynku. Narzędzie to adresowane jest do nieco innej grupy odbiorców, ponieważ umożliwia wsparcie firmom, które doświadczyły trudności jeszcze przed epidemią koronawirusa. – powiedziała Beata Lubos z Ministerstwa Rozwoju.

Kto i na jakich zasadach skorzysta?

Zarówno mikro-, mali, średni przedsiębiorcy, jak i duże firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, także te pozostające w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zmiany modelu biznesowego.

Dotychczasowe wsparcie było skierowane do firm, które zostały dotknięte kryzysem wywołanym przez COVID-19, ale nie znajdowały się w aż tak trudnej sytuacji. Teraz oferujemy pomoc dedykowaną, która według przepisów unijnych uznana jest za pomoc publiczną. Program ten jest notyfikowany przez Komisję Europejską i stanowi odpowiedź na szersze, bieżące zapotrzebowanie. Naszym celem jest próba restartu danego przedsiębiorstwa. A restrukturyzacja wymaga określonego kapitału – przekonywał
Paweł Kolczyński z Agencji Rozwoju Przemysłu, zarządzającej dotacją ministerialną na poziomie 1,7 mld złotych w ramach dotychczas prowadzonych działań osłonowych.

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców zakłada nowe formy pomocy wielopłaszczyznowej i długoterminowej (aż do 10 lat):

  • pomoc na ratowanie w formie pożyczki na okres do 6 miesięcy, która zapewni przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji;
  • tymczasowe wsparcie restukturyzacyjne w formie pożyczki na okres do 18 miesięcy dla przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, ale dla zapewnienia skuteczności potrzebują wsparcia finansowego;
  • lub pomoc na restrukturyzację w formie pożyczki lub w formie wejść kapitałowych na czas określony w planie restrukturyzacji jako wsparcie na realizację planu restrukturyzacji, który zostanie przygotowany przez przedsiębiorcę i ma na celu przywrócenie przedsiębiorcy zdolności.

Jak to działa i kiedy zacznie obowiązywać?

Zarówno dla Ministerstwa Rozwoju finansującego program, jak i Agencji Rozwoju Przemysłu – operatora środków pomocowych do ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw oceniającego wnioski – liczą się przede wszystkim: zdolność wnioskodawców do samodiagnozowania bieżącego stanu rzeczy i umiejętność rzetelnego opracowania planu restrukturyzacji. Stąd składane wnioski będą rozpatrywane szczególnie pod kątem tego, aby zwiększyć szanse na efektywne wdrożenie działań naprawczych w przedsiębiorstwie.

Warto zwrócić uwagę, że według nowych zapisów Polityki Nowej Szansy oferowane wsparcie może się sumować z innymi dostępnymi formami pomocowymi.

– W pierwszej kolejności zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z ustawą i wstępnego opracowania planu na wykorzystanie środków – tak, aby już dziś jak najlepiej przygotować się do złożenia wniosku. Ze względów epidemiczno-sanitarnych rekomendowane są dwa sposoby złożenia wniosku: za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – doradziła Marzena Zalewska z Agencji Rozwoju Przemysłu.