Poprawa koniunktury w polskiej branży IT

branża IT w Polsce
branża IT w Polsce

Największe firmy IT w Polsce relatywnie dobrze oceniają zarówno ostatni rok, jak i obecną sytuację w branży, co ma odzwierciedlenie w rosnącej wartości indeksu koniunktury PMR. Główną barierą dla rozwoju rynku pozostaje ograniczony kapitał na inwestycje IT w firmach.

Jak co roku dział badań firmy PMR w II kw. 2015 r. przeprowadził na potrzeby raportu „Rynek IT w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020” badanie wśród największych polskich firm działających w branży IT. Była to już dwunasta edycja badania kadry kierowniczej największych firm informatycznych w Polsce. W badaniu wzięło udział 118 firm należących do największych przedsiębiorstw z sektora IT.

Bariery rozwoju rynku IT

Podobnie jak przed rokiem, za najważniejszą barierą hamującą rozwój rynku IT w Polsce uznano brak kapitału na inwestycje IT w firmach. Na problemy tego rodzaju wskazali przedstawiciele połowy badanych firm (50% w stosunku do 35% odnotowanych w zeszłorocznej edycji badania). Niemniej istotny jest również brak wiedzy o korzyściach, jakie niosą ze sobą inwestycje IT. Warto podkreślić, że problem ograniczonej świadomości klientów jeśli chodzi o budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w rozwiązania IT rokrocznie zyskuje na znaczeniu. W dwóch poprzednich edycjach badania na tego typu bariery wskazało 10% (2013 r.) oraz 26% badanych firm (2014 r.). W tym roku odsetek ten podwoił się i wynosi 49%.

Prócz dwóch głównych barier, badani uskarżali się na problemy kadrowo-płacowe, takie jak ograniczona liczba wykwalifikowanych pracowników czy wzrost wynagrodzeń specjalistów IT (26% w stosunku do 19% w poprzedniej edycji badania). Co piąta firma wskazała na dużą konkurencję w branży. Zaledwie 2% badanych firm nie dostrzega żadnych barier dla rozwoju rynku IT w Polsce.

Najwieksze bariery dla rozwoju rynku IT w Polsce 2014-2015

Pogłębiając temat praktyk korupcyjnych, mających miejsce w sektorze publicznym, przedstawicieli badanych firm zapytaliśmy o potencjalne zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, których wprowadzenie mogłoby zminimalizować nielegalne działania tego typu. Ponad jedna trzecia respondentów (36%) opowiedziała się za tym, aby w procedurze przetargowej większą wagę przywiązywano do kryteriów innych niż cena (np. specyfikacja techniczna, jakość, referencje itp.). Taki sam odsetek badanych uważa, iż należy zapewnić większą transparentność całego procesu przetargowego. Co ciekawe 7% przedstawicieli badanych firm z sektora IT uważa, że ustawa o zamówieniach publicznych jest niepotrzebna i opowiada się za całkowitą jej likwidacją.

Proponowane zmiany w procedurze zamówień publicznych mające na celu zminimalizowanie praktyk korupcyjnych 2015

Indeks koniunktury PMR dla branży IT w Polsce

Tradycyjnie, na podstawie odpowiedzi na siedem pytań dotyczących sytuacji w sektorze IT oraz sytuacji finansowej firmy respondenta, obliczyliśmy wskaźnik koniunktury polskiej branży IT. Narzędzie to obrazuje całokształt zmian, które dokonują się w sektorze IT na przestrzeni minionych 12 miesięcy. Obecnie wartość indeksu wynosi 38,7 pkt. co oznacza relatywnie dobrą sytuację w całej branży IT. W porównaniu do zeszłorocznej fali badania odnotowaliśmy wzrost wartości wskaźnika o 1,4 pkt. Utrzymał się zatem trend poprawy koniunktury w sektorze IT, który po raz pierwszy zaobserwowaliśmy w roku 2014.

Indeks koniunktury PMR dla branży IT w Polsce 2012-2015

Poniżej zestawiono średnie odpowiedzi respondentów, które są składową indeksu koniunktury na rynku IT. W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania widać niewielkie zmiany, które ostatecznie wypłynęły na wzrost poziomu wskaźnika o 1,4 pkt.

Wartości średnie odpowiedzi respondentów tworzące indeks koniunktury na rynku IT w Polsce i dynamika zmian 2014-2015

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek IT w Polsce 2015.
Autor raportu i informacji prasowej: Paweł Olszynka