Postępowania restrukturyzacyjne szansą na przetrwanie dla przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością

Mateusz Latosiński, Aplikant adwokacki
Mateusz Latosiński, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

W okresie intensywnej walki ze światową pandemią COVID – 19, jak i wobec wynikającej z niej konieczności podjęcia nadzwyczajnych środków, wielu przedsiębiorców jest zmuszonych do radzenia sobie w niecodziennej sytuacji, a niekiedy nawet do czasowego zawieszania swojej działalności lub przemodelowania sposobu jej prowadzenia. Obecna sytuacja powoduje, że koniunktura na rynku jest zachwiana, zaś sytuacja ekonomiczna wielu przedsiębiorców już jest niestety niepewna lub może stać się taką w nieodległej perspektywie. Dlatego też warto pamiętać o możliwościach ratunku dla biznesu zagrożonego niewypłacalnością. Możliwości te oferują postępowania restrukturyzacyjne.

 Jest to bardzo istotne, szczególnie, że na dzień dzisiejszy niestety nadal brak jest szczegółowych rozwiązań przygotowanych przez Radę Ministrów dla właścicieli prywatnych biznesów, w związku z zaistniałymi trudnościami. W tej sytuacji, tym bardziej warto wiedzieć jakie możliwości ratunku oferuje obowiązujące blisko od 4 lat Prawo Restrukturyzacyjne.

Jakie korzyści dają postępowania restrukturyzacyjne?

  1. Układ z wierzycielami

Ustawa oferuje możliwości:

  • Zawarcia przez przedsiębiorcę układu z wierzycielami w ramach jednego z postępowańt.j. postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego. Układ ten ma na celu rozłożenie na raty wymagalnych zobowiązań lub też ich umorzenie – częściowe lub całkowite. Nie jest wykluczone połączenie powyższych rozwiązań i dokonanie częściowego umorzenia zobowiązań przy jednoczesnym rozłożeniu ich na możliwe do spłaty raty. Co więcej, do przyjęcia układu i uzyskania korzyści z niego wynikających nie jest konieczna zgoda wszystkich wierzycieli, a także nie jest konieczne, aby wszyscy wierzyciele uczestniczyli w głosowaniu nad układem.
  • Zawarcia przez dłużnika układu wyłącznie z niektórymi spośród wierzycieli (układ częściowy), których to wierzytelności szczególnie wymagają restrukturyzacji z punktu widzenia interesów przedsiębiorcy. Niewątpliwie przekłada się to na szybkość postępowania.
  1. Ochrona przed egzekucją

Warto pamiętać, że przy otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi już do zawieszenia, a następnie do umorzenia postępowań egzekucyjnych dotyczących zobowiązań upadłego powstałych przed jego otwarciem, zaś wszczęcie postępowania egzekucyjnego do wierzytelności objętej układem jest po tym czasie niedopuszczalne. Tym samym dłużnik może uzyskać ochronę przed toczącymi się egzekucjami komorniczymi, jak i uniknąć wszczęcia ich w niedalekiej przyszłości, co niekiedy jest kluczowe, w celu zachowania ciągłości prowadzonej działalności przedsiębiorstwa.

  1. Szybkość procedowania

Postępowania restrukturyzacyjne, w szczególności postępowanie o zatwierdzenie układu, jak i przyspieszone postępowanie układowe, cechuje znaczna dynamikaWarto wskazać postępowanie o zatwierdzenie układu, które jest w zasadzie prowadzone samodzielnie przez dłużnika przy udziale profesjonalnego nadzorcy układu i może w zasadzie zostać zakończone praktycznie w ciągu 4 tygodni od jego rozpoczęcia (sąd ma bowiem w takim przypadku 2 tygodnie na podjęcie decyzji, co do zatwierdzenia przyjętego układu). Z kolei przyspieszone postępowanie układowe modelowo powinno się zakończyć w ciągu 2 – 3 miesięcy.

  1. Możliwość uzyskania pomocy publicznej na szczególnych warunkach

Postępowania restrukturyzacyjne stanowią odrębny tytuł do uzyskania przez dłużnika będącego przedsiębiorcą pomocy publicznej, która nie stanowi pomocy de minimis, bez konieczności przeprowadzania długotrwałej procedury notyfikacyjnej przed Komisją Europejską. Tym samym przedsiębiorca może uzyskać znaczne korzyści finansowe w postaci chociażby ulg w spłacie należności publicznoprawnych o znacznej wysokości (przewyższającej wysokość maksymalnej wartości pomocy de minimis, która wynosi dla większości przedsiębiorców obecnie kwotę 200 000 EUR brutto w ciągu 3 lat).

  1. Odstąpienie od niekorzystnych umów oraz restrukturyzacja majątku i zatrudnienia

W ramach postępowania sanacyjnego istnieje możliwość odstąpienia od niekorzystnych umów zawartych przez przedsiębiorcę, a także dokonania restrukturyzacji zatrudnienia w jego przedsiębiorstwie na zasadach analogicznych, jak ma to miejsce w toku postępowania upadłościowego, a tym samym z pominięciem wielu przepisów dotyczących ochrony pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. W toku sanacji istnieje rownież możliwość dokonania szybkiego zbycia zbędnych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa dłużnika przez profesjonalnego zarządcę prowadzącego postępowanie. To może przyczynić się do szybkiego pozyskania finansowania na dalszą restrukturyzację.

NIEWYPŁACALNOŚĆ LUB ZAGROŻENIE NIĄ STANOWI PRZESŁANKĘ OTWARCIA POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

Co istotne, postępowania restrukturyzacyjne mogą być otwarte już wobec dłużników, którzy są zagrożeni niewypłacalnością. Tym samym nie jest konieczne, aby stali się oni niewypłacalni, jak ma to miejsce w przypadku postępowania upadłościowego. Jest to logiczna konsekwencja tego, iż głównym celem postępowań restrukturyzacyjnych jest zachowanie w obrocie przedsiębiorstwa dłużnika i uniknięcie stanu niewypłacalności, w którym to już konieczne będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek dłużnika konieczny do otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowania restrukturyzacyjne (z wyjątkiem postępowania sanacyjnego względem osoby prawnej) mogą zostać otwarte wyłącznie wskutek złożenia przez dłużnika pisemnego wniosku. Wniosek ten podlega opłacie w kwocie 1.000,00 zł. Ponadto w przypadku przyspieszonego postępowania układowego konieczne jest uiszczenie zaliczki na wydatki w kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Warto także mieć na uwadze, iż najważniejszym warunkiem otwarcia i prowadzenia postępowania sanacyjnego, jak i postępowania układowego jest posiadanie możliwości bieżącego zaspokajania kosztów postępowania, co w konsekwencji uzasadnia wniosek, iż zbyt późne podjęcie decyzji o dokonaniu restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa może skutecznie zamknąć ku temu drogę, co sprawi, że konieczne będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

W trudnym i niepewnym okresie gospodarczym jaki niewątpliwie nastał dla wielu branż, konieczne jest podejmowanie dynamicznych, a niekiedy i trudnych decyzji, celem umożliwienia dalszego istnienia na rynku w stabilniejszym okresie, który – jak wszyscy mamy nadzieję – nadejdzie jak najszybciej. W obliczu takich decyzji nieocenioną pomoc stanowi wsparcie i doradztwo prawne ze strony doświadczonych partnerów.